На розширеному засіданні ректорату, яке відбулося 11 травня 201року, розглядалися наступні питання:

  1. Відповідальний секретар приймальної комісії Василь Якуба розповів присутнім про особливості формування державного замовлення у 2016 році. Він наголосив на тому, що з метою забезпечення проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2016 році на підготовку здобувачів вищої освіти вищим навчальним закладам, які перебувають у сфері управління МОН, необхідно подати пакет певних документів. Зазначені документи подаються до МОН не пізніше 1 червня 2016 року. Для визначення виконавців державного замовлення на підготовку фахівців конкурсною комісією будуть використовуватися такі критерії, як: чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра); місце вищого навчального закладу у ранжуванні за індексом Гірша — кількісним показником, що заснований на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій (для ОКР магістра); академічна мобільність; наявність контингенту студентів, учнів, слухачів денної та заочної форм навчання за заявленими спеціальностями (напрямами підготовки) та ін. Розподіл місць державного замовлення для вступу на основі повної загальної освіти відбуватиметься в автоматизованій системі.
  2. Завідувач навчального відділу Анатолій Брехунець ознайомив членів ректорату із наказом про організаційне завершення ІІ семестру. Згідно наказу №52 від 15.04.2016 р. керівники структурних підрозділів університету мають забезпечити гласність, об’єктивну і достовірну інформацію про результати поточної успішності та заліково-екзаменаційної сесії, створити належні умови для проведення атестації здобувачів вищої освіти, забезпечити виконання антикорупційних  заходів у сфері вищої освіти. Літня заліково-екзаменаційна сесія та атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у терміни, відповідно до графіків навчального процесу, які передбачені навчальними планами спеціальностей. Встановити термін літніх канікул з 1 липня по 31 серпня. Завідувачам кафедр до 02.05.2016 р. провести засідання, на яких розглянути питання підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти, керівникам навчального відділу, соціально-гуманітарного відділу, відділу кадрів забезпечити організацію і проведення випуску 2016 року: 23 червня — заочної форми навчання та 30 червня — денної форми навчання. Деканам факультетів провести з випускниками бесіди з метою дотримання норм поведінки та моралі під час випускних вечорів. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти не допускати фактів збирання будь-яких матеріальних, фінансових форм благодійних внесків. Визначити консультативний телефон «Літня екзаменаційна сесія 2016» за номером 5-63-86 (навчальний відділ) з 04.05.2016 по 30.06.2016р. Керівнику центру тестових технологій і моніторингу якості освітніх послуг (Лоха А.А.) та студентському самоврядуванню (за згодою) провести анкетування серед студентської молоді з питань організації навчального процесу, екзаменаційної сесії, державної атестації та дотримання антикорупційних заходів у сфері вищої освіти у 2015-2016 н. р.
  3. Проректор з наукової роботи Сергій Рик ознайомив присутніх із програмою проведення фестивалю науки в університеті. За його словами, фестиваль науки триватиме із 16-20 травня. Програма  заходів досить широка: методичний семінар, презентація наукових досягнень університету, спільне засідання ректорату і Вченої ради та ін.
  4. Відбулася презентація результатів наукової роботи за 2015 рік таких факультетів: історичного, педагогічного, фізичного виховання.

Наукову роботу історичного факультету представила професор Валентина Молоткіна. Вона ознайомила із кадровим потенціалом факультету, кафедрами, науковими школами, озвучила держбюджетні та кафедральні теми, надала інформацію про спеціалізовані вчені ради. Підкреслила, що протягом року на факультеті захищено дві докторські та 12 кандидатських дисертацій. Видано 5 монографій, 2 підручники, 4 словники,  4 навчально-методичні посібники, 1 навчальний посібник, 1 нарис, опубліковано 93 статті. Валентина Костянтинівна назвала переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та переможців ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади. Детально розповіла про результати наукової роботи навчально-методичної лабораторії археологічних досліджень та навчально-наукового центру усної історії. Загострила увагу присутніх на напрямках співпраці з іншими науково-дослідними установами.

Доцент Тетяна Форостюк презентувала наукову роботу педагогічного факультету. Вона розповіла про структуру факультету, науковий потенціал кафедр, держбюджетну та ініціативну тематику. Тетяна Вікторівна наголосила на тому, що  протягом календарного 2015 року викладачі кафедр брали участь у 39-ти наукових конференціях міжнародного рівня та у 25-ти конференціях всеукраїнського рівня. Прозвучала  інформація про видані підручники, монографії, посібники та публікації в міжнародних базах даних. Було висвітлено міжнародну співпрацю, а саме: участь в освітньо-молодіжному проекті «ExporeCanada» (Київ, 9 квітня 2015 р.); створення Міжнародного студентського табору на базі педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»; співпраця з Фондом Folmer Wisti,Університет Орхуса,  Гельсінський комітет з прав людини; співпраця з Державним педагогічним університетом Республіки Молдова імені Іона Крянге в галузі розробки проблеми музичної культури в етнорегіональному вимірі; співпраця з Академією музики, кіно і театру Республіки Молдова в напрямі виконавського музикознавства національних культур; співпраця з Державним університетом Республіки Молдова в напрямі інтегративної парадигми системи витончених мистецтв; співпраця з Університетом менеджменту освіти НАПН України в галузі інноваційних технологій у сучасному художньо-освітньому просторі.

Про підсумки наукової роботи на факультеті фізичного виховання розповів професор Віктор Куйбіда.Він охарактеризував структуру факультету, науковий потенціалкафедральні та держбюджетні теми, публікації в наукометричних базах  даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus International, адреса розміщення), кількість цитувань,  h-індекс. Назвав переможців студентських конкурсів та олімпіад. Віктор Віталійович розповів про наукову роботу навчально-методичної лабораторії «Сучасні технології фізичного виховання та спортивної підготовки дітей і молоді України». За результатами наукових досліджень з проблематики лабораторії написано та захищено 3 бакалаврські та 10 магістерських робіт, а результатом практичного застосування наукових розробок є їх впровадження в підготовку фахівців педагогічної галузі; використання методичних розробок студентами під час проходження педагогічних практик у дошкільних та загальношкільних навчальних закладах.

Людмила Левченко