Питання безпеки життєдіяльності, екології та охорони здоров’я людини  потребують першочергового розв’язання, особливо в сучасних умовах науково-технічного прогресу, соціально-політичної нестабільності, військової зовнішньої агресії, інформаційної та гібридної війн, кліматичних змін та техногенних катаклізмів.

Сьогодні суспільство зазнає дедалі більше людських утрат внаслідок військових дій, масштабних аварій, катастроф, стихійних лих тощо. Порушення гармонійності людини і природи призводять до появи все нових і нових небезпек її здоров’ю. Сучасне техногенне навантаження на довкілля призводить до його забруднення, руйнування природи і надр Землі, її біологічного розмаїття, порушення біоценозів, функцій всіх екосистем, зниження адаптаційних резервів до дії хімічних, фізичних, біологічних, психологічних факторів та зростання захворюваності населення, розвитку нових екологічно зумовлених захворювань. Глобальні зміни навколишнього середовища, що відбулися внаслідок антропогенного впливу, потребують передусім осмислення  й усвідомлення людиною свого буття  в гармонії із законами Природи  в усіх сферах життєдіяльності, свого місця і ролі в сучасному цивілізованому світі. Під цим кутом зору тематика конференції на сьогодні має надзвичайно актуальне значення. Адже категорії «безпека життєдіяльності», «екологія» і «здоров’я» є ключовими категоріями національної безпеки та мають стратегічне значення. ООН відносить їх до показників, які визначають людський розвиток.

Забезпечення здоров’я нації на державному рівні потребує напрацювань нових  підходів із урахуванням глобальних факторів, викликів і загроз у сфері охорони здоров’я У зв’язку із цим проблема здоров’я населення і безпека держави є міждисциплінарною та потребує участі не лише медиків, але й соціологів, економістів, політиків та ін. Важко знайти чинник, який би прямо чи опосередковано не впливав на здоров’я. Водночас слід виділити вирішальні чинники, які мають значний вплив на здоров’я і безпеку держави. До них слід віднести: відтворення населення, народжуваність, смертність, захворюваність, стан навколишнього і виробничого середовища, поширеність соціально значимих хвороб (хвороби серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, стан репродуктивного здоров’я, розлад психіки та поведінки, травматизм тощо) та соціально небезпечних (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, інфекційні гепатити), а також такі соціальні явища, як безробіття, бідність, трудова еміграція, рівень освіти, матеріальне забезпечення населення, його добробут.

Сьогодні Україна стоїть перед вирішенням цивілізаційних завдань, головним, базовим ресурсом для реалізації яких є людський капітал, а необхідною умовою їхнього вирішення – здоров’я нації. Водночас виклики, які постають сьогодні перед людством у глобальному вимірі – екологічна, соціальна та фінансово-економічна кризи, набувають всеохоплюючого системного характеру і вимагають мобілізації ресурсів кожної нації та цивілізаційних спільнот. Для України в цьому сенсі одним із головних завдань постає не лише визначення свого місця у вирішенні загальносвітових проблем, але й утвердження ролі рівноправного гравця у взаємостосунках у міжнародному середовищі.

На нинішньому етапі розвитку суспільства проблема життєдіяльності розглядається як базисна потреба людини. Тому сьогодні, як ніколи, підвищується роль освіти у підготовці молодого покоління до самостійного життя у світі та цілеспрямоване формування в них ціннісного ставлення до власного життя, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя і здоров’я. Саме тому виховання здорового покоління, зі сформованою культурою безпечної поведінки, екологічною свідомістю, із засвоєним алгоритмом дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації – одне з пріоритетних завдань, яке поставлене сьогодні перед освітою. Саме тому виникає  необхідність у формуванні знань, вмінь і навичок з безпеки життєдіяльності в дітей, підлітків та студентської молоді як необхідної умови стабільного (безпечного) та повноцінного життя. З огляду на зазначене, тематика конференції спрямована на усунення прогалини в недостатній інформованості учнів щодо поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, відсутності практичних навичок самодопомоги. Цим пояснюється її доцільність для сучасного стану розвитку української освіти та забезпечення неперервного процесу надання освітніх послуг з питань безпеки життєдіяльності, екології та охорони здоров’я дітей та підлітків.

Питання стосовно значення безпеки як глобальної, планетарної проблеми, так і безпеки під кутом зору «людина-суспільство», «людина-людина» лягли в основу проведення VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», яка традиційно проходить на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Конференція організована в рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за сприянням Національної академії педагогічних наук України, Європейської асоціації наук з безпеки (Польща), Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (Україна), Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я.

Члени організаційного комітету вітають всіх учасників конференції, бажають плідних творчих успіхів та висловлюють сподівання, що актуальні питання безпеки життєдіяльності, екології і охорони здоров’я, які відображені в їх матеріалах, будуть мати як теоретичне, так і практичне значення, а ідеї та думки науковців стануть фундаментом для подальшого їх удосконалення.

Організаційний комітет конференції