У постіндустріальній системі знань XXI століття університети
відіграють ключову роль у забезпеченні цивілізаційного прогресу. На сьогодні
можна з упевненістю говорити про інтернаціоналізацію й глобалізацію їхньої
діяльності внаслідок становлення глобалізованого ринку праці та
науково-освітніх послуг, кроскультурної уніфікації за умов глобальної
інформатизації.

Міжнародні дослідження, обмін студентами та викладачами, активна
інноваційна та дидактична діяльність завжди вважалися пріоритетними для
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди». Університет відіграє важливу роль у наукових
дослідженнях, активно розвиває міжнародні академічні обміни, бере участь у
багатьох глобальних дослідницьких мережах. Університет бере участь у
багатьох грантових програмах, презентаціями проектів Університету на
міжнародних форумах, виставках, конференціях, симпозіумах, має постійно
зростаючий індекс цитування та академічний рейтинг.

Розвиток міжнародної академічної мобільності науковців, викладачів,
студентів, стимулювання спільних із зарубіжними партнерами наукових
досліджень та освітніх програм забезпечують розробку й реалізацію
продуктивних інструментів та механізмів інтеграції Університету в глобальне
наукове та освітнє середовище у селективних сферах його статутної діяльності
і становлять суть політики інтернаціоналізації та його міжнародних амбіцій.
На досягнення високого міжнародного статусу Університету скеровані його
стратегічні мотивації, гнучка організаційна структура, орієнтація на створення
й участь у глобальних мережах, а також методи і стиль менеджменту, що є
гармонізованими до існуючих у світі авторитетних наукових, освітніх та
управлінських платформ.