МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди”

НАКАЗ

20.01.2016                                                                                               № 6

Про введення  в дію Порядку запровадження

спеціалізацій в освітніх програмах та навчальних

планах підготовки фахівців за освітніми рівнями

«бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

ДПУ імені Григорія Сковороди»

З метою забезпечення якісної підготовки фахівців та використовуючи право вищого навчального закладу на запровадження спеціалізацій, відповідно Закону України «Про вищу освіту», та на виконання рішення Вченої ради Університету від 14.12.2016 р. протокол № 5

НАКАЗУЮ:

  1. Ввести в дію Порядок запровадження спеціалізацій в освітніх програмах та навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (далі Порядок) з 1 січня 2016 року.
  2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр керуватися даним Порядком при розробці освітніх програм, формуванню навчальних планів та організації освітнього процесу.
  3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора В.Ф.Хомича та начальника навчально-виробничого відділу Брехунця А.І.

Ректор                                                                                                                       В.П.Коцур

Вик. Брехунець А.І.

        

Затверджено

                                                                           Вченою радою університету

                                                                           протокол  № 5 від 14.12.2015р.

                                                                           Ректор                 В.П.Коцур

Порядок

запровадження спеціалізацій в освітніх програмах та навчальних

планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр»

у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

         З метою забезпечення якісної підготовки фахівців, зростання їх конкурентноспроможності на ринку праці та використовуючи право вищого навчального закладу на запровадження спеціалізацій у межах ліцензованої спеціальності (ст.10, п.5 Закону України «Про вищу освіту») для інноваційного вдосконалення навчального процесу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» запроваджує в освітніх програмах та навчальних планах спеціальностей, спеціалізації на таких засадах:

1. Запровадження спеціалізацій (в т.ч. і альтернативних) в програмах підготовки та навчальних планах обумовлюється:

1.1. Специфікою виду майбутньої професійної діяльності фахівця, продиктованої вимогами ринку праці;

1.2. Необхідністю отримання поглиблених знань і вмінь за однією із спеціальностей освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр»;

1.3. Мета запровадження кожної спеціалізації відображається в описі освітньої програми спеціальності, як її варіативна складова (структура опису додається).

2. Формування спеціалізацій забезпечується ресурсом навчального часу, виділеного у відповідній освітній програмі під варіативну складову програми підготовки фахівця, яка відображає соціальне та регіональне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності і запроваджується в межах обсягів часу, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом для забезпечення права вільного вибору студента.

3. У циклах дисциплін спеціалізацій повинна бути забезпечена структурно-логічна послідовність викладання й оптимальне співвідношення видів аудиторних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття).

4. Результатом успішного опанування студентом програми підготовки за спеціалізацією може бути присвоєння додаткової суміжної кваліфікації, при умові набуття необхідної практичної підготовки та підтвердження досягнення запланованих результатів навчання атестацією.

5. Обґрунтування доцільності запровадження спеціалізації (структура обґрунтування додається), розробка освітньої програми здійснюється випускаючою кафедрою. Обґрунтування та освітня програма погоджуються навчально-методичною комісією та затверджуються Вченою радою університету.

6. Запровадження спеціалізацій в програмах підготовки можливе при наявності не менше 10 студентів у підгрупі для вивчення окремої спеціалізації.