« Затверджено»

Рішенням Вченої ради університету

31.08.2015р. Протокол №1

Голова Вченої ради                       В.П.Коцур

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про організацію та проведення індивідуальних занять студентів денної форми навчання

 

 

І. Загальні відомості

1.1. Дане положення є нормативним документом, який регламентує основні засади організації та проведення індивідуальних занять студентів денної форми навчання з метою забезпечення формування поглиблених знань студентів з навчальних дисциплін.

1.2. Порядок організації та проведення індивідуальних занять студентів денної форми навчання регламентуються Законом України «Про вищу освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про організацію освітнього процесу в університеті, а також іншими нормативними документами, наказами і розпорядженнями Університету.

1.3. Організація та проведення індивідуальних занять запроваджується з метою підвищення рівня підготовки студентів, забезпечення формування компетентностей та розкриття їх індивідуальних здібностей за рахунок оновлення змісту та методів навчання.

1.4. Основним компонентом забезпечення індивідуальних занять студентами денної форми навчання є інформаційний навчально-методичний та навчально-матеріальний ресурс кафедр університету.

1.5. Індивідуальні заняття відносяться до основних видів навчальних занять у вищих навчальних закладах.

ІІ. Організація навчального процесу

2.1. Організація індивідуальних занять студентів денної форми навчання для академічної групи проводиться одним потоком за окремим розкладом затвердженим деканом факультету.

2.2. Організація індивідуальних занять студентів денної форми навчання для окремих студентів проводиться за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента, як правило, у позанавчальний час. Графік затверджує декан факультету.

2.3. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам.

2.4. Контроль за організацією та проведенням індивідуальних занять покладається на деканат факультету.

2.5. Види індивідуальних занять включають в себе проведення консультацій, колоквіумів, виконання творчих завдань, індивідуальних завдань, наукових досліджень, тощо.

2.6. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами навчальних дисциплін, на старших курсах вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередньо участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

ІІІ. Норми часу на проведення індивідуальних занять.

3.1. Норми часу на проведення індивідуальних занять виділяються від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни для академічної групи – 15% всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

3.2. Час для проведення індивідуальних занять студентів відносяться до структури аудиторних занять з навчальної дисципліни. Планування та облік виконання годин індивідуальних занять здійснюється викладачем у розділі навчально-педагогічного навантаження «Методична робота».

3.3. Час для проведення індивідуальних занять виділяється викладачам за наявності індивідуального графіка (для академічної групи – розкладу) проведення навчальних занять, затверджених деканом факультету.

ІV. Організація контролю та оцінювання знань студентів.

4.1. Об`єктом оцінювання знань студентів є програмовий матеріал навчальної дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю на індивідуальних заняттях.

4.2. Результати знань студентів на індивідуальних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 6 балів. Максимальний рейтинг студента на індивідуальному занятті визначається за співвідношенням максимальної кількості балів до кількості індивідуальних занять за формулою:       6 балів         

                                                                                                                                кількість занять

         Приклад для навчальної дисципліни кількістю трьох кредитів (90 годин х 0,15=14 годин індивідуальних занять або 7 занять): 6:7=0,86 бала, де 6 – максимальна кількість балів за індивідуальні заняття; 7 – кількість індивідуальних занять.

4.3. Відповідно до максимального рейтингу студента на індивідуальному занятті викладач розробляє критерії оцінювання, які прописує на сторінці індивідуальних занять журналу обліку успішності академічної групи.

4.4. Викладач після кожного заняття відображає в журналі академічної групи рейтингову успішність кожного присутнього студента, дані результати одночасно заносяться і в електронну систему 1С. Відсутність студента на занятті в журналі академічної групи позначається літерою «н».

4.5. Облік індивідуальних занять ведеться в журналі академічної групи на сторінці практичних занять із навчальної дисципліни із відповідною індексацією «індивідуальні заняття».

4.6. Результат індивідуальних занять за кожну тему сумується із балами студентів за практичні заняття із даної теми і не може перевищувати максимальну кількість 50 балів за практичний модуль навчальної дисципліни.

4.7. Відпрацювання матеріалу пропущених індивідуальних занять проводиться у період ліквідації академічної заборгованості.