Ярова Олеся Анатоліївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ярова Олеся Анатоліївна

Ярова О.А.

Ярова
Олеся Анатоліївна 

доцент кафедри біології, методології та методики навчання, кандидат біологічних наук

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 900-1200
вівторок: 1400-1500

кабінет № 420
(корпус № 1, поверх №
4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

olesyakr@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 11 квітня 1987 року в місті Переяслав-Хмельницький.

Навчання. У 2004 році із золотою медаллю закінчила ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Переяслава-Хмельницького, у цьому ж році вступила до Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. У 2009 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», за спеціальністю «Біологія» з присвоєнням кваліфікації «Викладач біологічних дисциплін».

У 2009-2013 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.05. – «Ботаніка» на тему: «Рослинний покрив Національного природного парку «Білоозерський» та перспективи його розширення».

Робота. У 2009-2012 роках працювала на посаді завідувача навчально-дослідної лабораторії кафедри біології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». У 2012 році переведена на посаду завідувача архівом, а у вересні цього ж року прийнята на посаду викладача кафедри біології та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Ярової О.А. належать флора, систематика та географія вищих рослин, рослинність та оселища України, збереження біорізноманіття, охорона рослинного світу, заповідна справа України, урбанофлористика. Під її керівництвом створено гербарій кафедри біології та методики навчання.

Наукове керівництво. Олеся Анатоліївна є науковим керівником студентських наукових робіт.

Основні наукові праці. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, тез доповідей, які опубліковані в Україні та за кордоном. Результати досліджень публікує в міжнародних виданнях, які входять до баз даних Scopus (Thaiszia Journal of Botany) та фахових журналах України (Український ботанічний журнал, Чорноморський ботанічний журнал, Екологічні науки: науково-практичний журнал). Співавтор монографічних видань: Переяслав-Хмельницький. Природа: рослинний світ (критичний інвентаризаційний анотований конспект флори та рослинності: судинні рослини, мохоподібні, лишайники, водорості) (2010), Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки (2012).

 1. Крецул (Ярова) О.А., Крецул Н.І. Історія вивчення флори Переяслава–Хмельницького // Переяслав-Хмельницький. Природа: рослинний світ (критичний інвентаризаційний анотований конспект флори та рослинності: судинні рослини, мохоподібні, лишайники, водорості). Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І.С., 2010. С. 26–29.
 2. . Крецул (Ярова) О.А., Джуран В.М. Аналіз флори урочища «Діброва», як перспективної території для розширення НПП «Білоозерський». Біологічні системи. 2010. Т. 2, Вип. 2. С. 67–72.
 3. Крецул (Ярова) О.А. Історія дослідження флори НПП «Білоозерський» Матеріали ХІІІ з’їзду українського ботанічного товариства (19–23 вересня 2011р. м.Львів). Львів : 2011. С. 60.
 4. Крецул (Ярова) О.А. Рідкісні види флори Національного природного парку «Білоозерський». Каразінські природознавчі студії: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1–4 лютого 2011р. м. Харків). Харків : 2011. С. 55–
 5. Федорончук М.М., Крецул (Ярова) О.А., Джуран В.М. Раритетна компонента флори Переяславщини (окол. м. Переяслав-Хмельницького). Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011 – 2020 роки : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 6–8 квітня 2011р.). Київ : 2011. С. 100–
 6. . Крецул (Ярова) О.А. Рідкісні види флори Національного природного парку «Білоозерський». Укр. ботан. журн. Т. 68, № 2. С.212–215.
 7. Ярова О.А. НПП «Білоозерський» // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2 Національні природні парки. Київ : Фітосоціоцентр, 2012. С. 44–49.
 8. Ярова О.А., Устименко П.М., Федорончук М.М. Раритетне фіторізноманіття Національного природного парку «Білоозерський» : сучасний стан та аналіз. Чорномор. ботан. журн.  Т. 8, № 3. С. 335–341.
 9. Ярова О.А. Синантропна флора Національного природного парку «Білоозерський». Синантропізація рослинного покриву України (27–28 вересня 2012 р., м. Переяслав–Хмельницький). Тези наукових доповідей. Київ–Переяслав–Хмельницький, 2012. С. 92–
 10. Ярова О.А., Федорончук М.М. Перший на Лівобережжі Середнього Придніпров’я Національний природний парк «Білоозерський». Чорномор. ботан. журн. Т. 9, № 1. С. 139–144/
 11. Джуран В.М., Крецул Н.І., Довгопола Л.І., Ярова О.А. Найбільш поширені інвазійні види рослин Середнього Придніпров’я на прикладі Баришевського району Київської області. Фіторізном. природ. та антроп. ландш.: Мат-ли міжн. наук. конф. (17–18 жовтня 2012 р.). Біол. Вісн. Мелітополь. держ. пед. ун-ту ім. Б. Хмельницького. №2(2). С. 14 – 19.
 12. Ярова О.А., Федорончук М.М. Систематична структура флори національного природного парку «Білоозерський». Укр. ботан. журн. 2013. Т. 70, № 5. 610–613.
 13. Ярова О.А., Федорончук М.М. Географічна структура флори Національного природного парку «Білоозерський». Укр. ботан. журн. 2014. Т. 71, № 3. 296–300.
 14. Yarova. The geographic structure of the synanthropic flora of Biloozersky National Nature Park (Ukraine). The 11th International Conference: Synanthropization of flora and vegetation submission (September 11-13, 2014 Poznań & Obrzycko, Poland) Poland, 2014. Р. 94.
 15. Ярова О.А., Федорончук М.М. Географічна структура синантропної фракції флори Національного природного парку «Білоозерський» Чорномор. ботан. журн. 2014. Т. 10, № 3. 365–371.
 16. Yarova О.A., Fedoronchuk M.M. The Geographic analysis of the flora of Biloozersky National Nature Park (Ukraine). Thaiszia Bot. Košice. 2015. Т. 25, № 1. Р. 15–20.
 17. Ярова О.А. Лісова рослинність Національного природного парку«Білоозерський». Укр. ботан. журн. 2016. Т. 73, № 4. 355–360.
 18. Yarova О.A. Characteristics of the forest vegetation of Biloozersky National Nature Park (Ukraine). Thaiszia Bot. Košice 2017.  Т. 27, № 2.  Р. 65–72.
 19. Ярова О.А. Фітосозологічна оцінка “Змієвих валів”, як перспективної території для розширення Національного природного парку “Білоозерський”. «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері біологічних наук», 27–28 грудня 2017 р. м. Люблін, Республіка Польща. C. 169–171.
 20. Ярова О.А. Ботаніка. Анатомія, морфологія, фітоценологія рослин : методичні рекомендації: [робочий зошит]. Переяслав-Хмельницький. 2018. 33 с.
 21. Ярова О.А. Ботаніка і практикум з анатомії і морфології рослин : методичні рекомендації: [робочий зошит]. Переяслав-Хмельницький. 2018. 32 с.
 22. Ярова О.А., Крецул Н.І. Ботаніка. Систематика та філогенія рослин. Нижчі рослини. Метод. рекомендації (робочий зошит). Переяслав-Хмельницький. 2018. 55 с.
 23. Ярова О.А., Крецул Н.І. Созологічна оцінка рослинного покриву території Національного природного парку «Білоозерський». Екологічні науки: науково-практичний журнал. Київ : ДЕА, 2018. №2 (21). С. 175-179
 24. Ярова О.А., Крецул Н.І. Синантропна фракція флори Національного природного парку «Білоозерський». ІІІ Всеукраїнська конференція «Синантропізація рослинного покриву України», 26–27 вересня 2019 р. Київ : 2019. С.180-183
 25. Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М.М., Джуран В.М., Крецул Н.І., Ярова О.А. Участь інвазійних видів рослин у природних та антропогенних біотопах Середнього Придніпровя. ІІІ Всеукраїнська конференція «Синантропізація рослинного покриву України», 26–27 вересня 2019 р. Київ : Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. С.141-146.
 26. Н.І. Крецул, О.А. Ярова Раритетна компонента урбанофлори Переяслава. Молодий вчений. № 4 (80) квітень 2020. С. 253-257
 27. О.А. Ярова, Н.І. Крецул Водна та болотна рослинність Національного природного парку «Білоозерський». Молодий вчений. № 5 (81) травень 2020. С. 321-325

Навчальні дисципліни. Ярова О.А. забезпечує викладання лекційних курсів та лабораторних занять із дисциплін: «Ботаніка (анатомія, морфологія)», «Систематика, екологія та філогенія рослин», «Ботаніка з основами геоботаніки», «Проблеми збереження біорізноманіття в урбанізованому середовищі», «Заповідна справа в Україні». Під її керівництвом проводиться навчально-польова практики з «Ботаніки».

Перейти до вмісту