Трускавецька Ірина Ярославівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Трускавецька Ірина Ярославівна

Трускавецька І.Я.

Трускавецька
Ірина Ярославівна 

кандидат історичних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 irina-truskaveckaya@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 8 листопада  1977 року в смт. Підбуж Дрогобицького району, Львівської області.

Навчання. У 1992 році із відзнакою закінчила Підбузьку загальну середню школу, а з 1992  по 1996 рр.  навчалась у Новороздільськму політехнікумі за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів» й отримала диплом молодшого спеціаліста з присвоєнням кваліфікації технолог-еколог.

Упродовж 2004 – 2009  рр. навчалася на природничо-географічному факультеті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» й здобула кваліфікацію викладач біологічних дисциплін.

Із 2010 р по 2013 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  ДПУ імені Григорія Сковороди» без відриву від виробництва за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. У 2013 році 2 лютого достроково захищено  кандидатську дисертацію на тему «Розвиток біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): соціально-економічний та антропологічний виміри» під керівництвом доктора історичних наук, професора, академіка НАПН України В.П. Коцура.

У 2018 році закінчила філологічний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», за спеціальністю «Мова і література (німецька)) з присвоєнням кваліфікації «викладач німецької мови і зарубіжної літератури. Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури».

Робота. У 2002 – 2006 рр працювала бібліотекарем у  Світанківській середній школі та за сумісництвом  вчителем біології.

Упродовж 2006 – 2010 рр. займала посаду старшого лаборанта кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», із 2011 р. – старшого  викладача кафедри біології і методики навчання.

  У 2019 р.  присвоєно вчене звання  доцента кафедри біології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» й забезпечуює викладання таких дисциплін: «Зоологія. Систематика та філогенія безхребетних», «Зоологія і практикум філогенії безхребетних», «Зоологія і практикум хребетних тварин», «Основи паразитології», «Біоетика з основами біологічної безпеки», «Ентомологія», «Основи акваріумістики».

На сьогодні Ірина Трускавецька обіймає посаду заступника  декана факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій з навчально-виробничих питань, керівник навчальних практик, відповідальна за прфорієнтаційну роботу,  куратор академічної групи.

З метою підвищення методичного та пактичного рівнів професійної компетентності з 10.05.2018 по 10.06.2018 р.р. пройшла стажування у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка на кафедрі біології та засвоїла курс «Цифрові технології в дистанційному навчанні» за дистанційною формою навчання на кафедрі математики, інформатики та методики навчання, факультету технологічної і математичної освіти, Університету Григорія Сковороди в Переяславі  з 28 вересня – 2 жовтня 2020 року (30 академічних годин).

Коло наукових інтересів. На сьогднішній час коло наукових інтересів Ірини Ярославівни Трускавецької спрямоване  на історичний розвиток біологічних наук та актуальні проблеми вивчення фауни бехребетних та хребетних тварин України.

Як куратор академічної групи приділяє значну увагу виховній роботі з студентами спеціальності (Біологія та здоров’я людини), зокрема, проводить цікаві виховні години національно-патріотичного, духовно-морального виховання та підвищення рівня вихованості студентів.

Наукове керівництво. Керівництво бакалаврськими роботами  з 2015 -2019 рр.  Керівництво магістерськими роботами в 2020-2021 н.р.

Основні наукові праці. Трускавецька І.Я. автор понад 50 навчально-методичних праць та науково-публіцистичних праць у галузях професійної природничої освіти, історії біології, зоології, охорони природи тощо, серед них: індексуюються в базі Scopus та Web of Science, монографія «Біологічна наука на межі ХІХ – ХХ століть: погляд із сьогодення»: монографія. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2019. 217 с., зарубіжні, фахові й науково-методичні видання, тези у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій.із яких три входять до баз даних.

Іриною Ярославівною підготовлено низку навчально-методичних посібників для студентів за напрямом бідготовки «Біологія» та «Географія»: «Основи зоології (Лекційний курс) (2015р)»;  «Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика: посібник з навчально-польової практики для студентів природничих факультетів закладів вищої освіти» (2018 р);  «Методичні рекомендації до практичних занять з основ паразитології  для студентів природничо-технологічного факультету, 2017 р»; «Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт: Зоологія. Систематика та філогенія безхребетних тварин  для студентів 1 курсу природничо-технологічного факультету (спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія) 2018 р»; «Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт: Зоологія. Систематика хребетних тварин для студентів 2 курсу природничо-технологічного факультету (спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія) 2018 р».

Повний список наукових публікацій по 2019 рік

 1. Трускавецька І.Я. Становлення Й.К. Пачоського як особистості і науковця. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 24. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 193-197.
 2. Трускавецька І.Я. Вклад Й. К. Пачоського у розвиток зоології (кін.ІХ поч. ХХст.). Історія української науки на межі тисячоліть: Зб.наук. праць / Відп. Редактор О. Я. Пилипчук. Київ, 2010. С. 196-203.
 3. Трускавецька І.Я. Й. К. Пачоський – природодослідник бур’янової флори. Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна наукова». Київ, 2010. С. 69-71.
 4. Трускавецька І.Я. Фітосоціологічні дослідження Й. К. Пачоського на території Біловежської Пущі (1923-1928). Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції «Людина у структурах повсякдення в історії України». Луганськ, 24-25 листопада 2010. С.124-126.
 5. Трускавецька І.Я. Й. К. Пачоський у співтоваристві природознавців. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції» Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку». Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2011. С. 155-159
 6. Трускавецька І. Я. Флористичні дослідження Й. К. Пачоського околиць м. Переяславля Полтавської губернії. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 24. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 360-365.
 7. Трускавецька І. Я. Пачоский И. К. – заведующий ботаническим отделом заповедника «Аскания-Нова». Инновационные педагогические технологии социокультурного и туристского образования: запросы работодателя и модернизация, компетенции и качество [Сб. матер. Межд. научно-практич. конференции]. Краснодар, 2011. С. 296 – 298.
 8. Трускавецька І.Я. Методи боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур у науковій спадщині Й. К. Пачоського (1911-1930). Участь у роботі ІХ міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою Пріоритети української науки. Київ, 17 травня 2011 р. С. 32 – 34
 9. Трускавецька І.Я. Науково-дослідна робота Й. К. Пачоського в ботанічному відділі заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна (перша пол. ХХст. Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори – Чернігів, 2011. С. 62 – 64
 10. Трускавецька І. Я.  Оцінка результатів наукових пошуків учених-біологів (другої пол. ХІХ-поч.ХХ ст). Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції» Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку». Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012 р. С. 57 – 59.
 11. Трускавецька І.Я. Соціально-економічні чинники розвитку біологічної науки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Переяславський Літопис. Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 3. С. 159 – 163.
 12. Трускавецька І.Я. Розвиток біологічної науки в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей.  Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 31. С. 227 – 232.
 13. Трускавецька І. Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки у Харківському університеті: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.  Київ : Міленіум, 2012. № 3.  С. 239 – 242.
 14. Трускавецька І. Я. Проблеми охорони рослинного світу в розвитку біологічної науки (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 28. Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 346 – 351.
 15. Трускавецька І. Я. Біологічна наука України на межі ХІХ-ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. Вип. 2. Ч. 2. С. 204 – 208 с.
 16. Трускавецька І. Я. Діяльність наукових товариств на теренах України в царині біологічної науки (друга половина ХІХ поч. ХХ ст). Електронне наукове фахове видання Історія науки і біографістика N 4. inb.dnsgb.com.ua/2013-4/15.pdf
 17. Трускавецька І. Я. Розвиток ентомологічних досліджень на теренах України (кінець ХІХпочаток ХХ ст). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. Вип. 4. Ч. 2. С. 216 – 220 с.
 18. Трускавецька І. Я.  Роль гербарних зразків у розвитку біологічної науки на території України (друга половина ХІХпочаток ХХ ст.). Гілея: Науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. Київ: Вид-во «Гілея», 2015. Вип. 92 (1).  С. 11 – 14
 19. Трускавецька І. Я. Роль  навчально-польової практики із зоології безхребетних у підготовці майбутніх учителів біології. Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. Випуск 1-2.  C. 88 – 92
 20. Трускавецька І. Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки в Київському університеті (друга половина XIX – початок XX ст.). Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Міжнародна конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера. 14-16 травня, 2015. С. 567 – 572
 21. Трускавецька І. Я. Краткий очерк истории исследования ночных чешуекрылых на территории Украины. Международный научный журнал Инновационная наука / ред. Бирюкова И.Ю. г. Уфа, а/я «Аэстерна», № 2. 2016. С. 57 – 59
 22. Трускавецька І. Я.  Історичні постаті ентомологів України, їхній вклад у розвиток науки (друга половина ХІХ –поч.ХХст). Гілея: Науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. Київ: Вид-во «Гілея», 2016. Вип. 115 (12). С. 46 – 49
 23. Трускавецька І. Я. Різноманіття і сучасний стан ентомофауни в околицях Бучака Черкаської області. ІV наукова конференція «Фундаментальні та прикладні долідження у сучасній науці». Збірка наукових праць. Харків: Технологічний центр, 2016. С. 8 – 9
 24. Трускавецька І. Я. Вплив «цвітння води» на видовий та кількісний склад гідробіонтів Кнівського водосховища. Географічний вісник: збірник наук.праць. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. Вип.10. 156 с. С. 140 – 145
 25. Трускавецька І. Я. Видове різноманіття ентомофауни в околицях Бучака Черкаської області. International Scientific and Practical Conference «World science» № 3 (19), Vol.5, March 2017. P. 4-8.  Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies in Science» (February 28, 2017, Dubai, UAE)
 26. Трускавецька І. Я. Епідеміологічні особливості  при укусі іксодових кліщів (Ixodidae). Молодий вчений. Науковий журнал: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 9.1 (49.1). С. 171-174.
 27. Трускавецька І. Я. Фактори збереження здоров’я студентів під час проходження навчальної практики в польових умовах. Молодий вчений. Науковий журнал: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 11 (51). С. 26-29
 28. Трускавецька І. Я. Сучасний стан популяційних комах околиць Бучака Черкаської області, занесених до Червоної книги України. Участь в Міжнародній конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері біологічних наук». International research and practice conference «Modern methodologies, innovations and operational experience in the field of biological science»: Conference Proceedings, December 27-28, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 296 pages. P. 184- 187.
 29. Трускавецька І. Я.  Видовий склад населення птахів синантропів Володимерецького району. Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток природничих наук: проблеми та рішення» (м. Брно, Чеська Республіка, 27–28 квітня 2018 р.). С. 46 – 49
 30. Трускавецька І. Я.  Комахи околиць Бучака Черкаської області, занесені до Червоної книги України. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ Серія: «Conservation Biology in Ukraine».  Вип. 7, Т. 2.  Київ, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. 454 с.
 31. Трускавецька І. Я. Випадок літнього замору риб у Канівському водосховищі. Гідробіологічний журнал № 5 (323). Т. 5. 2018. С. 113 – 117
 32. Трускавецька І. Я.  Фенологічні спостереження денних метеликів  (на прикладі (pyrameis atalanta l.) в околицях Канівського району. Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука». Вип. 2 (25) 2018. С. 75 – 78
 33. Truskavetska I. Ya. The present state of biodiversity and fauna of daytime butterflies (Lepidoptera, Diurna) in the vicinity of the Kaniv district. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8 (4). С. 129 – 136
 34. Трускавецька І. Я. Фенологічні спостереження денних метеликів (на прикладі Pyrameis atalanta) в околицях Канівського району. Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука». Вип. 2 (25). 2018. С. 75 – 78
 35. Трускавецька І. Я. Еколого-фауністичні особливості комах ряду Сoleoptera на правобережжі Канівського водосховища у межах Черкаської області. Науково-практичний журнал Екологічні науки. Вип. 3 (26). 2019. С. 110 – 115
 36. Трускавецька І. Я. Короткий нарис історії вивчення шкідників плодових культур на теренах України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць. Київ, 2019. С. 67 – 76
 37. V. Kuybida, O. D. Nekrasova, Yu. K. Kutsokon, V. V. Lopatynska, I. Ya. Truskavetska.  Summer Fish Kills in the Kaniv Reservoir. Hydrobiological Journal, 2019. V.55 (1). P.103-106 (Scopus).
 38. Truskavetska I. Ya. Phenological Features of (Mamestra Brassicae) Development in Agrocoenosis of Cabbage in the Kamin-Kashyrskyi District (Volyn Region, Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 2019. 9 (3). С. 71 – 74 Web of  Science
 39. Трускавецька І. Я. Вплив екологічних чинників на біологію і чисельність іхтіофауни озера Чорне Велике Шацького національного природного парку. Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій. Матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 28-29 червня 2019 року). С. 45 – 46
 40. Трускавецька І. Я. Сезонна динаміка капустяної молі (Plutella maculipennis) в агроценозах капусти білоголової Камінь-Каширського району Волинської області. International scientific and practical conference «Natural sciences: history, the presenttime, the future, EU experince» Wloclawek, Republic of Poland, September 27-29, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2019. C. 54 – 57
 41. Трускавецька І. Я. Біологічна наука на межі ХІХ-ХХ століть: погляд із согодення: монографія. Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.): Домбровська Я.М., 2019. 242 с.
 42. Тускавецька І. Я. Особливості розвитку бронзівки волохатої (Tropinota hirta) в агробіоценозах суниці (Броварський район). Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука». 2020. Вип. 1(28). С. 42 – 46
 43. Трускавецька І. Я. Особливості біології та шкідливість жуків родини Короїди у лісових екосистемах Бучацького лісництва Черкаської області. Екологічні науки. Вип. 2 (29). С. 91 – 95
 44. Трускавецька І.Я. Видове різноманіття Лускокрилих родини Бражники (Sphingidae) в урочищі Рожена Криниця Канівського району. Екологічні науки. 2020. Вип. 3 (30). С.188 – 192
Перейти до вмісту