Шаповал Лариса Василівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Шаповал Лариса Василівна

Шаповал Л.В.

Шаповал
Лариса Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafbiology@ukr.net

Біографічні відомостіНародилася 18 січня  1967 року в м. Переяславі-Хмельницькому .

НавчанняУ 1984 році із золотою медаллю закінчила середню школу №3 міста Переяслава-Хмельницького.

У 1985 році вступила на природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією (спеціальність «Біологія та хімія»)У 1990 році закінчила його з відзнакою.

У 1994 р. склала іспити кандидатського мінімуму з біології, філософії та англійської мови, затвердила тему кандидатської дисертації.

У 1995-1998 р. р. навчалася в аспірантурі Інституту проблем виховання АПН України.

1999 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на тему «Екологічне виховання молодших школярів у процесі вивчення природознавчих предметів».

2005 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Шаповал Л.В. присвоєне вчене звання доцента.

Робота.

По закінченню школи працювала старшою піонервожатою у середній школі №2 м. Переяслава-Хмельницького.

Закінчивши інститут, працювала вчителем біології у Мазінській НСШ Переяслав-Хмельницького району Київської області.

З 1992 р.  і до цього часу працювала на посаді викладача, старшого викладача та доцента.

З 1998 до 2010 року виконувала обов’язки заступника декана з наукової та виховної роботи. З 1998 до 2019 р. р. року – заступник декана з виробничих питань (педагогічних практик). З 2011 року по 2017 рік – член науково-методичної ради університету. З 2012 по 2019 р. р. – заступник завідувача кафедри на громадських засадах.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Лариси Василівни Шаповал  належать проблеми формування системи понять в курсі біології загальноосвітньої школи та активізація пізнавальної діяльності учнів і студентів у процесі вивчення біологічних дисциплін.

Шаповал Л.В. – автор педагогічних новаторських ідей. Для підвищення рівня професійної підготовки майбутніх вчителів біології, що працюватимуть в умовах НУШ, створення умов активної співпраці майбутніх вчителів і учнів; розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя біології Ларисою Василівною створений творчий педагогічний майданчик  на базі Переяслав-Хмельницької ЗОШ І- ІІІ ст. №7.

Уроки біології, що проводяться нею особисто в цій школі, є предметом вивчення, аналізу та детального обговорення студентами в рамках предмету «Методика навчання біології». Тут вони мають можливість перевірити дієвість теорії на практиці.

Наукове керівництвоШаповал Л.В. – науковий керівник понад 50 наукових студентських робіт (бакалаврських, магістерських тощо). Лариса Василівна – консультант наукових робіт переможців Всеукраїнського туру Малої Академії Наук.

Основні наукові праціУ викладацькій діяльності Шаповал Л.В. постійно використовує матеріал власних наукових досліджень та забезпечує освітній процес навчально-методичними посібниками, такими,  як «Вимоги до організації та проведення наукових робіт і оформлення їх результатів»,  «Педагогічна практика: планування, проведення та підведення підсумків», «Методика викладання біології: короткий курс лекцій», «Основи інтродукції та акліматизації» тощо.

Список наукових публікацій:

 1. Шаповал Л.В. Рухливі ігри екологічного спрямування. Початкова школа.1999. №4. С.22-23.
 2. Шаповал Л.В. Казка як засіб формування екологічних знань. Початкова школа.1999. №1. С.24-25.
 3. Шаповал Л.В. Рослини в дитячих іграх. Початкова школа.№3. С.64.
 4. Шаповал Л.В. Школярам про цілісність природи. Шлях освіти. 1999. №2. С.39-42.
 5. Шаповал Л.В., Куйбіда В.В., Мороз І.В. Народна ботаніка: книга для молодшого та середнього шкільного віку.  К.:ІСДОУ, 1995. 130с.
 6. Шаповал Л.В. Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства та в позаурочний час: методичні рекомендації. – Переяслав-Хмельницький: МПП “Буклет”. 1999. 30с.
 7. Глазунова Л.В. Екологічне виховання школярів у процесі вивчення природознавчих предметів. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2003. С.39-46.
 8. Глазунова Л.В. Вимоги до організації та проведення наукових робіт і оформлення їх результатів (для студентів факультету підготовки вчителів природничих дисциплін): навчально-методичний посібник. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. 52с.
 9. Глазунова Л.В. Педагогічна практика: планування, проведення та підведення підсумків: методичний посібник для студентів природничо-географічного факультету. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. 56с.
 10. Глазунова Л.В. Професійно-педагогічна спрямованість викладання фахових дисциплін у педагогічному університеті. Наука і сучасність: збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова. Том 45. К., 2004. С.14-21.
 11. Шаповал Л.В. Краєзнавчо-екологічний аспект польових практик з біології. Гуманітарний вісник: науково-теоретичний збірник. Спецвипуск: Педагогіка. Переяслав-Хм., 2008. С.267-270.
 12. Шаповал Л.В. Робочий зошит з основ екології та біосферології: навчально-методичний посібник. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. 40с.
 13. Глазунова Л.В. Земноводні та плазуни Переяславщини. Гуманітарний вісник: науково-теоретичний збірник. Спецвипуск. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 2006. С.263-273.
 14. Глазунова Л.В. Роль літньої навчально-польової практики студентів у підготовці висококваліфікованого вчителя біології та географії.  Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. Мелітополь, 2006. С. 23-28.
 15. Глазунова Л.В. Еволюція змісту шкільного курсу біології в і сторичному аспекті .Історія освіти, науки, і техніки в Україні: Третя конференція молодих учених та спеціалістів. Київ, 2006. С.31-32.
 16. Шаповал Л.В. Вивчення лікарських рослин та корисних видів безхребетних під час проведення літніх навчально-польових практик зі студентами-біологами педагогічного університету на правобережжі Канівського водосховища. К.: Науковий світ, 2007.- С.51-53.
 17. Шаповал Л.В. Організація і проведення науково-педагогічних досліджень і оформлення їх результатів: Навчально-методичний посібник. К.: ДПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007 .72с.
 18. Шаповал Л.В. Педагогічна практика: планування, проведення та підведення підсумків: навчально-методичний посібник. К.: ДПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2007. 74с.
 19. Шаповал Л.В. Формування у студентів уміння мотивувати пізнавальну діяльність учнів на уроках біології як психолого-педагогічна проблема // Природничо-географічний вісник. К.: Міленіум, 2009. С.26-32.
 20. Шаповал Л. Біологічне забруднення навколишнього середовища: туристичний аспект // Гуманітарний вісник: науково-теоретичний збірник. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. С.2542- 257.
 21. Шаповал Л.В. Проблеми формування біологічних понять в учнів 6 класу. //Природничі науки в закладах освіти: Дослідження, впровадження та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань, 2005. С. 181-184.
 22. Шаповал Л. Підсумковий контроль з методики викладання біології в контексті КМСОНП // Гуманітарний вісник. Вип. 21. Переяслав – Хмельницький.  С.311 – 313.
 23. Шаповал Л.В. Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі навчання.  Збірник студентських наукових робіт. Вип. 2. Переяслав – Хмельницький . 2011. С. 129-132.
 24. Шаповал Л.В., Бондаренко Р.І. Туристичні походи Карпатами як засіб розширення та поглиблення знань студентів із курсу «Основи екології та біосферологія».  Гуманітарний вісник: Випуск 20. Переяслав – Хмельницький, 2011. С. 254 – 259.
 25. Шаповал Л.В., Куйбіда В.В., Лопатинська В.В. Популяції тварин і біоценози у народній екологічній термінології. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.  Серія 20: Біологія. Випуск 3.  С.181 – 185.
 26. Шаповал Л.В., Бондаренко Р.І. Біопошкодження, спричинені організмами як фактори небезпеки для людини. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник: Переяслав-Хмельницький, 2011. С.269-273.
 27. Шаповал Л.В. Мотивація навчальної діяльності на заняттях з методики викладання біології як психолого-педагогічна проблема //Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 402-407.
 28. Шаповал Л. Оцінювання якості знань учнів – важлива складова практичної підготовки майбутніх учителів біології. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький , 2012. С. 349-354.
 29. Шаповал Л. Оволодіння емпіричними методами педагогічного дослідження – важлива складова професійної компетентності майбутнього вчителя біології. Гуманітарний вісник «ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2013. С.368-373.
 30. Шаповал Л., Бондаренко Р. Знання про екологічно безпечне харчування як необхідна умова валеологічного виховання учнів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2012. С.324-329.
 31. Шаповал Л., Куйбіда В., Лопатинська В., .Бондаренко Р. Дитячі народні ігри околиць Переяслава ХІХ ст..: народознавчий та педагогічний аспекти.  Туризм і краєзнавство: зб. наукових праць. Додаток до гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2013. С.386-391.
 32. Шаповал Л. Виховний потенціал дозвіллєвої діяльності студентів-біологів на польових навчальних практиках. Туризм і краєзнавство:зб. наукових праць. Додаток до гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2014. С.320-324.
 33. Шаповал Л. Екологічна складова національного виховання учнів в курсі «Біологія. 7 клас»).  Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник: Переяслав-Хмельницький, 2013. вип.31. С. 452-457.
 34. Шаповал Л., Білойван О., Бондаренко Р. Евтрофікація озера «Лісове» м. Переяслав-Хмельницького: можливі причини та наслідки. Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччясучасний стан, проблеми та перспективи: зб. н. праць. Переяслав-Хмельницький, 2014.С. 192-199.
 35. Шаповал Л.В., Бондаренко Р.І. Екологічні проблеми озера «Лісове» як центра відпочинку та оздоровлення жителів м. Переяслав-Хмельницького. Фізичне виховання, спорт і турисько-краєзнавча робота в закладах освіти: зб. н. пр. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015. С.481-486.
 36. Шаповал Л.В. Вплив контролю навчальних досягнень з методики викладання біології на підготовку студентів до роботи з обдарованими дітьми . Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник: Переяслав-Хмельницький, 2009. С.263-268.
 37. Шаповал Л.В. Біологічне забруднення навколишнього середовища: туристський аспект. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник (спецвипуск). Переяслав-Хмельницький, 2009. С.254-257.
 38. Шаповал Л.В. Формування у студентів уміння мотивувати пізнавальну діяльність учнів на уроках біології як психолого-педагогічна проблема/Л.В. Шаповал. Природничо-географічний вісник. К.: Міленіум, 2009. С.26-32.
 39. Шаповал Л.В. Основи екології та біосферологія (короткий курс лекцій): навчально-методичний посібник. К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. 79с.
 40. Узагальнення та систематизація знань з екології та біосферології під час туристичних походів Карпатами. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник: Переяслав-Хмельницький, 2010. С.129-134.
 41. Шаповал Л.В., Ковальська К.В., Воловик Л.М. Рекреаційно-туристична робота в університеті: науково краєзнавчий аспект. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2010. С.155-160.
 42. Шаповал Л.В., Бондаренко Р.І. Методи аналізу та критерії оцінювання шкільного підручника як методична проблема. Природничо-географічний вісник. К.: Міленіум, 2010. вип.3. С 240-242.
 43. Шаповал Л.В., Куйбіда В.В., Лопатинська В.В. Популяції тварин і біоценози у народній екологічній термінології. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. 2011. Серія 20.Біологія.Випуск 3. С.181-185.
 44. Шаповал Л.В., Бондаренко Р.І. Туристичні походи Карпатами як засіб розширення та поглиблення знань студентів із курсу «Основи екології та біосферології». Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2011. С.254-261.
 45. Шаповал Л.В. Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі навчання біології// Збірник студентських наукових робіт. Переяслав-Хмельницький, 2011.С.129-132.
 46. Шаповал Л.В. Біопошкодження, спричинені організмами як фактори небезпеки для людини. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2011. С.269-273.
 47. Шаповал Л.В. Мотивація навчальної діяльності на заняттях з методики викладання біології як психолого-педагогічна проблема. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 24. С.402-407.
 48. Шаповал Л., Гуменюк А. Формування практичних умінь та навичок в курсі ботаніки загальноосвітньої школи.  Збірник студентських наукових робіт. Переяслав-Хмельницький, 2011.С. 72-74.
 49. Шаповал Л.В. Бондаренко Римма Іванівна// Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології: історична ретроспектива і сучасність. К.-Шевченківський: Видавець Гавриленко В.М. 2016. С.84-86.
 50. Шаповал Л.В. Методика викладання біології у ВНЗ: Робочий зошит. Переяслав – Хмельницький, 2016. 26 с.
 51. Шаповал Л.В. Педагогічна практика: планування , проведення та підведення підсумків: Методичний посібник для студентів природничо-технологічного факультету//Переяслав-Хмельницький, 2017. 62 с.
 52. Шаповал Л.В. Основи екології та біосферологія: робочий зошит. Переяслав – Хмельницький, 2016. 34 с. .
 53. Шаповал Л.В. Створення опорного конспекту – важлива складова підготовки майбутнього вчителя біології до проведення уроку. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, ФОП Жовтий О.О., 2016. Випуск 13. С.73 – 79. .
 54. Шаповал Л.В. Формування та розвиток понять в учнів 6-х класів у процесі роботи з текстом підручника як важлива складова засвоєння біологічних знань. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, ФОП Жовтий О.О., 2016. Випуск 54. С. 76-82.
 55. Шаповал Л.В. Дослідження семантики латинських назв рослин як важлива умова підготовки майбутнього вчителя біології. Молодий вчений. 2017. №3. С. 123-127.
 56. Шаповал Л.В., Куйбіда В.В. Символіка клейнодів: історична ретроспектива. Історія науки і біографістика: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 2 url: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-2/05.pdf  (дата звернення 06.07.2017).
 57. Шаповал Л.В. Уміння та навички як складова предметних компетентностей учнів 6-х класів у курсі «Біологія». Молодий вчений. №1 (53). С .273-277.
 58. Шаповал Л. В., Бондаренко Р.І. Теоретичні та прикладні аспекти формування біологічних понять в учнів 6-х класів. Humanitarium. 2019. С.143-149.
 59. Шаповал Л.В. Основи інтродукції та акліматизації: короткий курс лекцій: Переяслав-Хмельницький, 2018. 76с.
 60. Шаповал Л. Формування біологічних термінів і понять в учнів 7-го класу під час вивчення процесів життєдіяльності тварин: методичні і валеологічні проблеми і способи їх вирішення. Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія/ за заг. ред. Н. І. Коцур. Вип. 2. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2019.- С.291-301.
 61. Шаповал Л.В. Формування понять як важливий аспект методичної підготовки майбутнього вчителя біології у контексті компететнісного підходу до навчання// Гуманітаріум. 2019. №45. С. 162-168.
 62. Шаповал Л.В. Зміст знань розділу «Людина» як засіб профорієнтації учнів 8-го класу на спеціальність «Біологія та здоров’я людини» у системі допрофільного навчання) //ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2019. С. 147-150.

Навчальні дисципліни«Методика викладання біології», «Методика навчання біології у профільній школі», «Біологічні аспекти взаємодії живих організмів».

Почесна відзнака ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» № 214  від 4.10.2012 р.

Почесна відзнака ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» № 214  від 4.10.2012 р.

Перейти до вмісту