Пангелова Наталія Євгенівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Пангелова Наталія Євгенівна

Пангелова Н.Є.

Пангелова
Наталія Євгенівна

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

понеділок: 1300-1500

кабінет №108
(корпус №2, поверх №1)

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafedra.tmfvis@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 29 травня 1960 року в м. Чадир-Лунга, Молдова.

Навчання. У 1977 р. закінчила ЗОШ №15 у м. Хмельницькому. У 1978 році вступила на спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури (тепер Національний університет фізичного виховання і спорту України), який з відзнакою закінчила у 1982 року за спеціальністю «фізична культура і спорт» (кваліфікація – викладач з фізичного виховання-тренер). У роки навчання була Ленінською стипендіаткою.

У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Поєднаний розвиток фізичних здібностей і навчання техніці легкоатлетичних вправ учнів 10-12 років в процесі уроку фізичної культури» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури (спеціалізована вчена рада Українського національного університету фізичної культури і спорту).

У 1997 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання.

У 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за темою «Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання» за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (спеціалізована вчена рада Національного університету фізичної культури і спорту України).

Робота. Загальний педагогічний стаж – 37 років, з них 32 у вищому навчальному закладі.

Протягом 1982-1987 років працювала тренером з легкої атлетики ДЮСШ спорткомплексу Київського верстатобудівельного заводу ім. М. Горького.

З 1987 р. по 2008 р. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії та методики фізичного виховання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2000-2004 рр. – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

З 2008 р. – професор кафедри теорії та методики фізичного виховання  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2014 р. – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2005 р. – член навчально-методичної та науково-методичної ради університету.

Суспільно-громадська діяльність. Член організаційного комітету з проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти» та всеукраїнської студентської конференції «Актуальні питання розвитку, спортивних ігор,  туризму і спортивних дисциплін в закладах освіти».

Є редактором наступних фахових наукових видань: журнал «Спортивний вісник Придніпров`я», збірник наукових праць «Вісник Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», «Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Серія «Фізичне виховання та спорт», а також збірника матеріалів всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і туризму в закладах освіти». Також впродовж багатьох років була членом редакційної колегії науково-теоретичного збірника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Гуманітарний вісник» (спеціальний випуск).

Коло наукових інтересів. Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення, історія фізичної культури, рекреація у фізичній культурі різних груп населення, оздоровча фізична культура.

 Протягом 1999-2019 рр. працювала над виконанням держбюджетних наукових проектів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 • 1999-2003 рр. провідний науковий спеціаліст наукового проекту «Теорія і практика формування здорового способу життя» в начально-виховних закладах малого міста». Цей проект був відзначений на конкурсі, що проходив під егідою представництва ООН в Україні та наково-методичного центру превентивного виховання АПН України (№ державної реєстрації 0100U003738);
 • 2004 -2006 рр. – старший науковий спеціаліст держбютжетного наукового проекту наукового проекту за темою «Теоретико-методичні основи формування спортивного стилю життя підростаючого покоління України» (№0104U003129);
 • 2007 – 2008 рр. – провідний науковий спеціаліст держбюджетного наукового проекту за темою «Організаційна структура та критерії оцінювання рівня сформованості спортивного стилю життя підростаючого покоління України (№0107U002974);
 • 2009-2010 рр. – провідний науковий спеціаліст держбюджетного наукового проекту за темою «Педагогічні технології формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді в процесі заняття фізичною культурою і спортом» (№0109U002639);
 • 2011-2012 рр. – старший науковий спеціаліст держбюджетного проекту за темою «Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання у навчальних закладах» (№0111U002945).
 • 2013-2014 рр. – провідний науковий спеціаліст держбюджетного наукового проекту за темою «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України»;
 • 2015-2017 рр. – науковий керівник держбюджетного проекту за темою «Сучасні технології формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання» (№0112U005310);
 • 2017-2019 рр. – старший науковий спеціаліст держбюджетного проекту за темою: «Історичні та організаційно-методичні засади формування гендерного підходу у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді», який виконується у Національному університеті фізичної культури і спорту України.

Вагоме місце в науковій роботі посідає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема і за кордоном. Була учасницею Міжнародної науково-практичної конференції з проблем туризму і рекреації (м. Жешув, Польща, 2001 р.), міжнародного конгресу «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» (м. Ченстохов, Польща, 2018).

Була членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальностями:

 • 00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.04 – професійна освіта (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);
 • 00.01 – олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.03 – фізична реабілітація (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту).

Також здійснюється науково-методична робота щодо вдосконалення стандартів підготовки професійних кадрів сфері фізичного виховання (член методичної та акредитаційної комісій МОН України). З 2019 року експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Наукове керівництво. Здійснюється керівництво аспірантами денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.01. – олімпійський та професійний спорт; 017 – фізична культура і спорт. Під науковим керівництвом захищено 6 дисертаційних досліджень, зокрема, таких аспірантів: Пивовар А.А, Поліщук В.В., Яхно Є.Г., Кириченко В.М., Рубан В.Ю., Власова С.В. Також здійснюється керівництво дипломними роботами магістрів.

Є науковим керівником студентів факультету фізичного виховання, які були переможцями та призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Фізичне виховання».

Основні наукові праці. Є автором понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • Пангелова Н.Є. Педагогическая практика в дошкольных заведениях. Переяслав-Хмельницкий, 1990. 28 с.
 • Пангелова Н.Є. Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький, 2000. 74 с.
 • Пангелова Н.Є. Педагогічна практика студентів факультету фізичного виховання. Навч.-метод. посібник. Київ, 2003. 127с.
 • Пангелова Н.Є. Історія фізичної культури. Навчально-методичний посібник. К. : Освіта України, 2008. 272 с. (Гриф МОН).
 • Пангелова Н.Є. Історія фізичної культури. Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. К. : Освіта України, 2010. 293 с. (Гриф МОН).
 • Пангелова Н.Є., Круцевич Т.Ю., Пангелов С.Б. Історія розвитку фізичної рекреації. Навч. посібн. К. : Академвидав, 2013. 160 с. (Гриф МОН).
 • Пангелова Н.Є. Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання: Монографія Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М. 2013. 432 с.
 • Пангелова Н.Є., Пангелов Б.П. Теоретико-методичні засади туристсько-краєзнавчої роботи у вищих навчальних закладах: навальний посібник. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевіч О.М., 2015. 202 с
 • Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ.навч. закл. фіз. вихованння і спорту: у 2 т. [Т.Ю.Круцевич, Н.Є.Пангелова, О.Д.Кривчикова та ін.; за ред. Т.Ю.Круцевич]. – [2-ге вид., переробл. та доп.]. К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2017. – Т. 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. – 384 с.
 • Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ.навч. закл. фіз. вихованння і спорту: у 2 т. [Т.Ю.Круцевич, Н.Є.Пангелова, О.Д.Кривчикова та ін.; за ред. Т.Ю.Круцевич]. – [2-ге вид., переробл. та доп.]. К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2017. – Т. 2.  Методика фізичного виховання різних груп населення. – 448 с.
 • Пангелова Н.Є. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навчальний посібник / Н.Є.Пангелова, Т.Ю. Круцевич, В.М.Данилко. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2017.- 454 с.
 • Пангелова Н.Є., Пивовар А.А. Інтегрований розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дітей дошкільного віку в процесі рухової діяльності. Монографія. Переяслав-Хмельницький, 2018. 491 с.

Навчальні дисципліни: Теорія і методика фізичного виховання; Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку; Теорія і методика викладання фізичної культури у закладах вищої освіти; Історія фізичної культури; Рекреація у фізичній культурі різних груп населення; Оздоровча фізична культура.

2000 р. – знак «Відмінник освіти України»

2004, 2010 рр. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2010 р. – медаль Г.С. Сковороди

2015 р. – медаль М. Сікорського

2019 р. – почесна грамота Київської обласної державної адміністрації

2019 – відзнака «Орден Григорія Сковороди

Перейти до вмісту