Орлик Василь Михайлович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Орлик Василь Михайлович

Орлик В.М.

Орлик
Василь Михайлович 

доктор історичних наук, професор кафедри документознавства та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

v.m.orlik@gmail.com

Біографічні відомості. Народився 24 травня 1970 р. в селі Родниківка Олександрівського району, Кіровоградської області у родині вчителів, Михайла Васильовича і Галини Миколаївни.

Навчання. У 1987 році із золотою медаллю закінчив Олександрівську середню школу № 1 Кіровоградської області. 1994 р. з дипломом з відзнакою, закінчив Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна отримавши кваліфікацію вчителя історії та народознавства.

У 1995-1998 рр. навчався в аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Після дострокового захисту кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка (червень.) був відрахований з аспірантури й направлений на роботу до Кіровоградського державного педагогічного університету (КДПУ) імені Володимира Винниченка.

2000 р. вступив на юридичний факультет Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, який закінчив 2002 р. за спеціальністю «правознавство» (спеціалізація державне та фінансове право).

У листопаді 2002 р року склавши екзамени в Кіровоградській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю №24/233.

Вчене звання доцента присвоєно 2002 р.

З листопада 2005 р. навчався у докторантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 26 вересня 2008 р. достроково захистив докторську дисертацію «Податкова політика уряду Російської імперії в кінці XVIII – середині ХІХ ст.» у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України Національної академії наук України, за двома спеціальностями: історія України – 07.00.01 та всесвітня історія – 07.00.02

Вчене звання професора присвоєно 9 листопада 2010 р.

Робота. У 1994-1995 рр. працював у Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С. Пушкіна на посаді асистента кафедри народознавства. З липня 1998 р. до листопаду 2005 р. працював у цьому ВУЗі на посадах старшого викладача, доцента. У листопаді 1998 р. був призначений завідувачем відділення правознавства КДПУ імені Володимира Винниченка (з вересня 2003 р. посада декана-організатора відділення правознавства). У грудні 2003 р. призначений також завідувачем кафедри теорії та історії держави і права КДПУ імені Володимира Винниченка. Протягом 2000-2006 в КДПУ імені Володимира Винниченка викладав курси фінансового права, історії держави і права. Поєднуючи професійні знання історика та юриста в галузі державних фінансів В.М. Орлик займається дослідженням фінансової політики уряду Російської імперії, та під час відпусток працює в архівосховищах Києва і Санкт-Петербургу, де знаходить корпус унікальних і невідомих сучасній науці документів. Його прикріплюють здобувачем наукового ступеня доктора історичних наук в Інституті історії України НАН України, а члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Олександра Петровича Реєнта призначають його науковим консультантом. Проте, викладацька й адміністративна робота в КДПУ, не дають можливості в повній мірі займатися улюбленою наукової діяльність, й Василь Михайлович 2005 р. вступає до очної докторантури Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, де успішно торує наукові пошуки під керівництвом проф. О.П. Реєнта. І, черговий раз отримує запис до трудової книги про відрахування у зв’язку з достроковим захистом дисертації. Молодого успішного вченого запрошують до Кіровоградського національного технічного університету, в якому ще 2007 р. було розпочато підготовку фахівців архівістів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», на посаду професора, завідувача кафедри гуманітарних наук та документознавства. У жовтні 2008 обраний за конкурсом на посаду професора Кіровоградського національного технічного університету та призначено виконувачем обов’язки завідувача кафедри гуманітарної підготовки (з березня 2009 р. кафедра гуманітарних наук та документознавства). В грудні 2010 року обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри гуманітарних наук та документознавства. Працюючи в КНТУ, професор В.М. Орлик продовжує активно займатися науковими пошуками, виходять у світ його дослідження, виступи на наукових конференціях, статті та монографії, займається підготовкою аспірантів та докторантів. В останні роки акцент наукових пошуків проф. Орлика змістився до досліджень проблем історії грошового обігу та монетарної політики в період середньовіччя. Саме він, на науковому рівні, вперше в історіографії порушив проблему участі монет держави Тевтонського ордену в Пруссії в грошовому обігу Південно-Західних руських земель Великого князівства Литовського.

У квітні В.М. Орлика 2018 р. обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету.

Професор кафедри документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди (за сумісництвом).

Суспільно-громадська діяльність. Член Союзу юристів України, член Національної спілки краєзнавців України, академік Української академії історичних наук, член The Royal Numismatic Society (Велика Британія).

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з історичних наук (з 2011 р.); член експертної ради з освіти при Державній акредитаційної комісії України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів (2011-2014 рр.).

Коло наукових інтересів. Заступник голови секції «Суспільні та гуманітарні науки» Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевчека; член редколегій ряду вітчизняних та зарубіжних фахових, головний редактор єдиного в Україні спеціалізованого академічного видання «Український нумізматичний щорічник» (засновники Інститут історії України НАН України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Центральноукраїнський національний технічний університет.

За ініціативи В.М. Орлика в Україні в 2011 р. започатковано регулярне проведення міжнародних нумізматичних конференцій «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки», він є співголовою оргкомітету та науковим редактором збірника тез конференції.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Василь Михайлович Орлик – автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі ряду монографій, збірників документів та інших архівознавчих видань.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Орлика В.М.

Орлик В.М. До питання волосько-молдавських поселень на Україні. – Київ: КДЛУ, 1996.

Орлик В.М. Молдавська національна меншина в Україні (1919-1923 рр.). – Кіровоград, 1998.

Національні процеси на Кіровоградщині у 20-х рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів /Маринець Л., Недбальська О., Орлик В. (керівник), Орлик С., Рябошапка Л., Чорна Ю. – К.: Центрально-Українське видавництво, 2004.

Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період. Кіровоград: Імекс ЛТД, 2007.

Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2009.

Гуржій О.І., Орлик В.М. Селяни України та їх оподаткування в XVII – середині ХІХ ст. Монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2012.

Державний архів Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року. / Дергачова О., Маренець Л., Орлик В., Раєвська Л., Таляренко Л. Т.2.  Кн.3. Кіровоград, 2014.

Державний архів Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року / Дергачова О., Маренець Л., Орлик В., Таляренко Л., Толмачов С., Цапурдєєв А. Т.2. Кн.4. Кропивницький, 2017.

Війною опалені долі. Збірник архівних документів : [Текст] / Колектив упоряд. О.О. Бабенко (керівник), О.А. Бабенко, Т.В. Гончарова, В.П. Колєчкін, В.М. Орлик, Л.М. Пасічник (відповідальний секретар). – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2018.

Навчальні дисципліни

Відзнаки Міністерства освіти і науки України:

2005 р. – Почесна грамота Міністерства освіти України;

2019 р. – Нагрудний знак «Відмінник народної освіти України»;

Відзнаки та нагороди Вищих навчальних закладів України:

2015 р. – Почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету

2016 р. – Медаль Григорія Сковороди – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Нагороди громадських організацій та неурядових організацій:

2003 р. – Почесна грамота Спілки юристів України;

2007 р. – Почесне звання Союзу юристів України – «Видатний юрист України».

Перейти до вмісту