Молоткіна Юлія Олександрівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Молоткіна Юлія Олександрівна

photo_2021-01-23_10-08-14-250x250

Молоткіна
Юлія Юріївна

викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання

ID НАУКОВЦЯ:

ORCID ID
Google Scholar

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер 12:00-14:00,
каб. 309
(приміщення факультету)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (063) 338-30-86

molotkina.julia@gmail.com

 

Біографічні відомості. Народилася 5 листопада 1992 р. в м. Переяслав-Хмельницький, Київська область.

Навчання. У 2009 році закінчила Переяслав-Хмельницьку гімназію. Того ж року вступила на філологічний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», який закінчила 2013 року, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобувши кваліфікацію філолога, учителя англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2014 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька) та здобула кваліфікацію філолога. Учителя англійської та французької мов, зарубіжної літератури (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»).

З 14.09.2016 р. по 14.09.2020 р. – аспірантка кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Робота.

11.03.2014-29.08.2014 – старший лаборант кафедри практики іноземного мовлення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

01.09.2014-31.03.2015 – старший лаборант кафедри практики іноземного мовлення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

01.09.2014-31.08.2015 – викладач кафедри практики іноземного мовлення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

01.09.2015-14.09.2016 – викладач кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

14.12.2016-29.03.2019 – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

14.09.2020 – по т.ч. – викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність: Протягом 2016-2018 рр. брала участь в міжнародному україно-датському таборі «Human rights, democracy, diversity and moral values in modern society».

У 2017 р. брала участь у міжнародній програмі обміну Erasmus+ Youth Exchange Project “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences” (м. Стамбул, Туреччина).

Коло наукових інтересів: лексикологія, іншомовні запозичення (на матеріалі англійської та української мов), мова засобів масової інформації, мова соціальних мереж.

Наукове керівництво

Основні наукові праці.

Основні наукові праці. Брала участь в міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях (м. Стамбул, Туреччина; м. Тбілісі, Грузія). Була учасником реалізації проєкту Erasmus+KA2 CBHE №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання», а також була учасницею робочої групи під час навчального візиту в рамках цього проєкту (м. Нікосія, Кіпр). Автор наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до науково-метричних баз, зокрема однієї статті у базі даних Web of Science та однієї статті в іноземному виданні (м. Познань, Польща).

 1. Мовні та немовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову. Соціум. Документ. Комунікація. 2016. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=cdk_2016_2_11
 2. Особливості вживання іншомовних запозичень у сучасній українській мові. Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія». Серія «Педагогіка». 2017. Вип. 25. С. 283–290. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tidf_2017_25_34.
 3. Usage of Anglicisms in the Context of Current Language Situation in Ukraine. Психолінгвістика. Серія «Мовознавство». 2017. Вип. 21 (2). С. 89–98. (Web of Science). URL: https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/59.
 4. Semantic structure changes of borrowed English terms in Ukrainian legal terminology. Соціум. Документ. Комунікація. 2017. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sdc_2017_3_7.
 5. Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові. Науковий вісник Дрогобицького Державного Педагогічного Університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2017. Вип. 7. С. 119–123. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvddpufm_2017_7_31.
 6. Нові лексико-семантичні вияви слів іншомовного походження в кримінальній тематиці. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. С. 146–151. URL: http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/629.
 7. Функціональні стилі сучасної української мови. Соціум. Документ. Комунікація. 2017. Вип. 4. С. 82–96. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/3097/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 8. Новітні іншомовні лексеми соціально-економічної тематики в мові сучасних українських Інтернет-видань. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. Вип. 32. С. 90–93. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Nvmgu_filol_2018_32(3)__27%20(2).pdf.
 9. Особливості мови інтернетних мереж. Південний архів (філологічні науки). 2018. №76. С. 14–18. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/543-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1229-1-10-20190419.pdf.
 10. Функціонально-стилістичні вияви іншомовних лексем у розважальних жанрах. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2019. Вип. 7. С. 231–242. (Польща). URL: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/17621. DOI: https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.09.
 11. Borrowed football lexis in the discourse of a contemporary Ukrainian Internet mass media. Соціум. Документ. Комунікація. 2019. Вип. (6), С. 42-57. URL: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/188. DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2018-6-42-57.

Науково-практичні конференції:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі» 26-27 квітня 2017 р. в м. Переяслав-Хмельницький. URL: https://phdpu-kif.webnode.com.ua/tekst-u-suchasnomu-linhvistychnomu-vymiri/.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція «Людина і право в мові сучасних ЗМІ» 1-2 червня 2017 р. в м. Одеса.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук» 8-9 грудня 2017 р. в м. Київ.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові читання» 26-27 січня 2018 р. в м. Київ.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» 26-27 січня 2108 р. в м. Одеса.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література у полікультурному просторі» 9-10 лютого в м. Львів.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів» 27-28 квітня 2018 р. в м. Тбілісі, Грузія.
 8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина і право в мові сучасних ЗМІ» 7-8 червня 2018 р. в м. Одеса.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» 19-20 жовтня 2018 р. в м. Запоріжжя.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи» 26-27 жовтня 2018 р. в м. Одеса.

Навчальні дисципліни: Практика усного і писемного мовлення, Англійська мова.

Сертифікати:

– “Tutors’ Conference” – конференція викладачів англійської мови у м. Київ, 02.03.2019, організована компанією “Language Tutors”.

– “Tutors’ Conference” – конференція викладачів іноземних мов у м. Київ, 27.10.2018, організована компанією “Language Tutors”.

– 9th International Graduate Conference on Risale-i-Nur Studies held at Istanbul Foundation for Science and Culture on 2-6 July 2018.

– Erasmus+ MoPED (Modernization of Pedagogical Higher Education by innovative Teaching Instruments) Visiting Study (with 32-and-a-half lecture hours), that held from June 4 to June, 8, at the University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.

– «На шляху до інклюзії» – семінар в рамках проекту «Відкрита Школа» організований Асоціацією з міжнародних питань Чехії, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 30.03.2017.

– Danish-Ukrainian project “Human Rights, democracy, diversity and internationalization of Ukrainian society”. International Student Camp. February 1, 2017 – September 1, 2017, organized in cooperation between Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhory Skovoroda State Pedagogical University and the Danish Helsinki Committee for Human Rights.

– Erasmus+ Youth Exchange Project “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”, 05/05/2017-04/11/2017 in Istanbul, Turkey.

– Ukrainian-Czech Workshop “Scholarship Opportunities”, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine.

Перейти до вмісту