Мазоха Галина Степанівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Мазоха Галина Степанівна

Мазоха Г.С.

Мазоха
Галина Степанівна 

завідувач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання, доктор філологічних наук, професор

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (066) 744-50-57
halyna.mazokha@gmail.com

Біографічні відомості. Народилась у місті Бурштин Галицького району Івано-Франківської області в родині вчителів-філологів, Степана Гнатовича і Дарії Миколаївни Бєлінських.

Навчання. Після завершення навчання в школі, вступила на філологічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.С. Стефаника, який свого часу закінчили і її батьки. Згодом – навчання в аспірантурі в Українському науково-дослідному інституті педагогіки, в якому у 1989 році успішно захистила кандидатську дисертацію. У 1993 році Галині Степанівні було присвоєно вчене звання доцента.

З 2003 по 2006 рік навчалася в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому у 2007 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини ХХ століття» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

У 2008 році Г.С. Мазосі присвоєно вчене звання професора.

Робота. По закінченню навчання в педагогічному інституті Г.С. Мазоха працювала упродовж 3-х років вчителем у с. Слобода Галицького району Івано-Франківської області. Далі – робота в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В.С. Стефаника. З 1997 року, після створення у м. Переяслав-Хмельницькому філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, по завершенні навчання в аспірантурі, була прийнята на роботу на кафедру української філології на посаду викладача, згодом старшого викладача і доцента.

У 1995 році була призначена завідувачем кафедри української і зарубіжної літератури, яку очолювала до 2003 року. З 2010 року і по сьогоднішній день Г.С. Мазоха очолює кафедру української і зарубіжної літератури та методики навчання. За цей період під її керівництвом членами кафедри захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації, створено наукову школу «Тенденції розвитку української та зарубіжної літератури з Non fiction: теоретичний та історичний аспекти». Г.С. Мазоха упродовж багатьох років керує студентською проблемною групою «На перетині жанру і стилю: актуальні проблеми дослідження української літератури». Під її керівництвом вийшли друком: монографія та навчальні посібники.

Суспільно-громадська діяльність. Член Асоціації україністів.

Коло наукових інтересів. Під керівництвом Г.С. Мазохи на кафедрі постійно проводяться конференції різних рівнів з актуальних проблем літератури, круглі столи, зустрічі. Відповідно до Закону України «Про вищу освіті» формуються нові навчальні плани, робочі програми, підвищується якість підготовки студентів-філологів, які згодом поповнюють ряди молодих педагогічних кадрів у різних регіонах України. До кола інтересів Г.С. Мазохи належать історія української літератури, історія зарубіжної літератури і мемуаристика. Професор Г. С. Мазоха – автор відкривавчих праць із мемуаристики, вона дослідила епістолярій українських письменників другої половини ХХ ст. в історичному та художньому контексті доби. Автор численних книг і статей проводить пошук у напрямах мемуаристики, української і зарубіжної літератури. Її монографії стали новим словом у вітчизняному літературознавстві, бо написані на сучасних методологічних засадах, а також мають новітню джерельну базу – листи письменників зі складною долею, репресованих, забутих, заборонених у тоталітарну добу. У книгах «Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини ХХ ст.» та «Епістолярні діалоги», що є науково-документальними виданнями, повернено багату в ідейно-художньому плані епістолярну спадщину вітчизняних митців. Її осмислення має не тільки наукове і навчальне значення, а й сприяє патріотичному вихованню студентів. Професор Г. С. Мазоха читає курс «Публіцистика і мемуаристика», в якому висвітлює питання цієї галузі літературознавства, широко використовуючи власні здобутки.

Наукове керівництво. Г.С. Мазоха член редколегії наукових фахових видань: «Теоретична та дидактична філологія» (Переяслав-Хмельницький), «Наукові записки» (філологія) (Кам’янець-Подільський), «Соціум. Документ. Комунікація» (Переяслав-Хмельницький». Член спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Галина Степанівна є науковим консультантом і керівником здобувачів, аспірантів та докторантів. Під її керівництвом захищено 1 докторську і 4 кандидатські дисертації.

Основні наукові праці. Г.С. Мазоха автор понад 200 наукових та науково-публіцистичних праць. Серед них: монографії: «Листи українських письменників другої половини ХХ століття: діалог з читачем і часом»: Монографія. Київ, Міленіум, 2019. 434 с.; «Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ – ХХІ століть»: колективна монографія. Одеса, 2015. 360 с.; «Український письменницький епістолярій другої половини ХХ століття: жанрово-стильові модифікації»: монографія. К.: Міленіум, 2006. 344 с.; «Діалогічне прочитання української літератури»: колективна монографія. К.: Міленіум, 2007. 280 с.;

Навчальні посібники: «Публіцистика і мемуаристика українських письменників»: навчальний посібник–хрестоматія. Київ: Міленіум, 2016. 416 с.; «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.»: навчальний посібник (2-ге вид.-ня доповн. та випр.) /В.І.Кузьменко, О.І.Гарачковська, Г.С. Мазоха та ін.  Київ: ВЦ Академія», 2014. 496 с.; «Історія зарубіжної літератури: від Середньовіччя до Просвітництва»: навчальний посібник. К.: Міленіум, 2018. 426 с.; «Літературна мемуаристика»: навчальний посібник-хрестоматія. К.: Міленіум. 416 с.; «Від давнини до сучасності»: навчальний посібник. К.: Міленіум, 2008. 260 с.; «Історія української літератури»: курс лекцій. К.: Міленіум, 2001. 212 с.; «Самостійна робота студентів із літературознавчих дисциплін»: навчальний посібник для філологічних факультетів закладів вищої освіти напряму підготовки «Бакалавр» /Керівн. автор. колект та наук. ред. Г.С.Мазоха. К.: Міленіум, 2018. 420 с.; «Професійна підготовка магістра з літературознавчих дисциплін: навчально-методичний посібник для філологічних факультетів закладів вищої освіти напряму підготовки «Магістр» /Керівн. автор. колект. та наук. ред. Г.С. Мазоха. Київ: Міленіум, 2018. 398 с.

Науково-документальні видання. «Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини ХХ століття». К.: Міленіум, 2006. – 180 с.; «Епістолярні діалоги». К.: Міленіум, 2010. 210 с.

Наукові статті. «Модуси осмислення категорій «творчість» в епістолярних текстах П.-Б. Шеллі». Теоретична і дидактична філологія: Зб.наук.пр. Вип.18. Переяслав-Хмельницький, 2014. С.212-216.; «Багатофункціональні листи українських письменників з неволі (70-80-р ХХ ст.)». Наукові студії на пошанування памʼяті Наталії Петрівни Смірнової: Збірник наукових праць. Випуск 1. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Свороди», 2014. С. 43-52.; «Епістолярій В.Стуса як складова вияву індивідуальності поета». Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. Вип.21. Донецьк: ДонНУ, 2014. С. 90-100.; «Листування письменників української діаспори 70-80 х років XX століття: проекція культурних стратегій». Теоретична і дидактична філологія. 2015. Вип. 20.  С. 76-89; «Oles Honchar’s epistolary in the context of social and cultural life of Ukrainein the secondhalfof XX-th еcentury». Теоретична й дидактична філологія: Збірн. наук. праць. Серія «Філологія (літературознавство, мовознавство)». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я.М.», 2015 р. Випуск 21. С.25-33.; «Відкриті листи українських письменників як жанр епістолярної публіцистики». Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Серія «Філологія (літературознавство, мовознавство)». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. Випуск 24. С.36-46.; «Культурно-історичні аспекти публіцистики Олени Теліги» Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Серія «Філологія (літературознавство, мовознавство». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. Випуск 24. С.47-55; «Листування І.Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х р. ХХ ст.)». Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Серія «Філологія (літературознавство, мовознавство)». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. Випуск 25. С.242-251; «A paradigm of art in aesthetics and artistic practice of ViraVovk (based on personal correspondence)». Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Серія «Філологія». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. Випуск 26. С.94-105; «Centre-style features of the writer’s memoir». Теоретична і дидактична філологія :збірник наукових праць. Серія «Філологія». Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я.М., 2018. Випуск 27. С. 67-78; «Національне питання в епістолярній спадщині І. Франка та В. Стуса». Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. Серія «Філологія». Переяслав-Хмельницький: ФОП «Домбровська Я.М.», 2018. Випуск 28. С. 132-143; «Образ міста в епістолярій спадщині О.Довженка». Теоретична і дидактична філологія. Вип.№29.  С.47-57; «Драматургія О.Коломійця як реалізація світоглядних та естетичних позицій митця». Теоретична і дидактична філологія. – Вип. № 29.  С.19-30; «Епістолярна спадщина Григорія Сковороди в контексті європейської епістолярної традиції». Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія філологія №36. Т.1. Херсон, 2018. С.41-46; «Жанрово-стильові особливості приватних кореспонденцій О.Бальзака». Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія філологія №38. Т.2. Одеса, 2019. С.17-21.

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Мазохи Г.С.

Навчальні дисципліни: Г.С. Мазоха забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: «Історія української літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Публіцистика і мемуаристика», «Література і критика українського зарубіжжя».

Відмінник народної освіти

Медалі: Г. Сковороди та М. Сікорського

Грамоти Міністерства освіти і науки та університету

Перейти до вмісту