Лопатинська Валентина Василівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Лопатинська Валентина Василівна

Лопатинська В.В.

Лопатинська
Валентина Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafbiology@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 5 грудня 1978 р. в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Навчання. У 1995 році з золотою медаллю закінчила Переяслав-Хмельницьку школу № 2 та вступила до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, де здобувала спеціальність вчителя фізичної культури і біології та отримала диплом з відзнакою.

В період з 2002 по 2003 роки навчалася в магістратурі природничо-географічного факультету ДПУ імені Григорія Сковороди де здобула кваліфікацію викладача біологічних дисциплін.

З 2002 по 2008 роки була здобувачем в лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, де й У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07.Теорія і методика виховання на тему «Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю».

У 2011 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри біології і методики навчання.

Робота. З 1 листопада 1999 року, ще студенткою, була прийнята на посаду завідувача лабораторією біохімії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди.

З 2001 року прийнята на посаду викладача кафедри біології, а з  2006 р. – старшого викладача кафедри біології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

В період з 2003 по 2006 рік виконувала обов’язки заступника декана природничо-географічного факультету з виховної роботи, а з 2006 по 2010 роки – заступника керівника інституту фізичного виховання і природознавства з навчальних практик.

З 2010 року – доцент кафедри біології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів: формування гуманної особистості у процесі взаємовідносин людина-природа; здоров’язберігаючі технології в навчанні та вихованні; нейроцитоендокринологія фізичної активності.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці.

 1. Загальна та колоїдна хімія: Навч.-метод. посіб. Загальна та колоїдна хімія: Практикум, Київ, 2002. 92с.
 2. Зоологія хребетних. Практикум: Посібник з навчально-польової практики. Київ: Міленіум, 2008. 212 с.
 3. Функціональна модель формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, ПП «СКД», 2008. С. 90-95
 4. Оптимізація процесу гуманного розвитку особистості підлітка засобами позашкільної туристсько-краєзнавчої роботи // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, ПП «СКД», 2009. С. 67-69
 5. Фауна Київщини / Куйбіда В., Гаврись Г., Лопатинська В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, ПП «СКД», 2009. С. 144-151
 6. Туристсько-краєзнавча робота в університеті: науково-дослідницькі аспекти / Куйбіда В., Лопатинська В., Горбенко М. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2009. С. 64-68
 7. Формування гуманістичної свідомості студентів природничих спеціальностей педагогічних ВНЗ під час проведення виїзних навчальних практик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2010. Вип. 19. С. 124-128.
 8. Народне природознавство та шкільна біологічна освіта // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Ви-во Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. №8 (10). С. 104-108
 9. Біоризики безпеки життєдіяльності студентів під час проходження польової практики: наукові та народні уявлення / Куйбіда В., Чернов Б., Лопатинська В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. Педагогіка. Психологія. Філософія. №23. С. 128-133
 10. Популяції тварин і біоценози у народній екологічній термінології / Куйбіда В., Лопатинська В., Шаповал Л. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2011. серія 20: біологія. Вип. 3. С. 181-185
 11. Туристична культурологія: суспільна ієрархія, богослужіння та народні зооніми / Куйбіда В., Лопатинська В., Бондаренко Р. // Туризм і краєзнавство: збірн. наук. праць. Додаток до Гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. С. 270-275
 12. Періодизація розвитку хімічної науки та її термінології / Куйбіда В., Лопатинська В. // [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. 2013. №3. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2013-3/13_kuibida.pdf. 21 с.
 13. Дослідження рослинного світу України: наукові публікації з ботаніки та краєзнавства / Куйбіда В., Лопатинська В., Кривенко Ю. // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: збірник наукових праць. Додаток до Гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., С. 49-56
 14. Формування гуманістичної свідомості студентської молоді під час викладання дисциплін біологічного профілю // Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості : збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної офлайн-онлайн конференції учнівської молоді, студентів, аспірантів, молодих учених та науковців, м. Переяслав-Хмельницький, 14-16 травня 2019 р. / За заг. ред. Т. В. Кириченко, Т. М. Кузьменко. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2019. С. 242-247
 15. Репродуктивне здоров’я дітей, молоді та дорослих: вплив андрогенів / Куйбіда В.В., Лопатинська В.В., Коханець П.П. // Здоров’я дітей та підлітків: безпекові та психолого-педагогічні аспекти. Колективна монографія / за заг.ред. Н.І.Коцур. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я.М., 2018. С. 320-341
 16. Випадок літнього замору риб у Канівському водосховищі / В. В.Куйбіда, О. Д. Некрасова, Ю. К. Куцоконь, В. В. Лопатинська, І. Я. Трускавецька. Гідробіологічний журнал. № 5, 2018 р. С. 113-117.
 17. Лопатинська В.В. Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна: Навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я.М., 2019. 86 с.
 18. Summer Fish Kills in the Kaniv Reservoir / Kuybida V. V., Nekrasova O. D., Kutsokon Y. K., Lopatynska V. V., Tryskavechka I. // Hydrobiological Journal. 2019. Т. 55. №. 1. P. 103-106. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i1.110
 19. Механізм дії різних доз алкоголю на фізичну активність та здоров’я молоді / В.В. Куйбіда, П.П.Коханець, В.В.Лопатинська // Здоровя дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: Колективна монографія / за заг. ред. Н.І.Коцур. Вип 2.Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М. 2019. С.159-188
 20. Клітинно-молекулярні аспекти регуляції зміцнення скелету засобами пліометрії / В.В. Куйбіда, П.П.Коханець, В.В.Лопатинська // Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н.І.Коцур. Вип Monograph. Warsawa: іSciense Sp. Zo. O., 2020. С.195-216
 21. Пліометричне навантаження: теоретичні основи зміцнення кісток / В.В. Куйбіда, П.П.Коханець, В.В.Лопатинська // Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму: колективна монографія / за заг.ред. Н.Є. Пангелової. Переяслав (Київ.обл.): Домбровська Я.М., 2020. С.182-202

Навчальні дисципліни: «Біохімія та біохімія фізичної активності», «Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна», «Методика розв’язування задач з біології», «Методика шкільного експерименту з біології».

Перейти до вмісту