Летюча Любов Петрівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Летюча Любов Петрівна

Летюча Л.П.

Летюча
Любов Петрівна 

кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання з навчальної роботи

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

понеділок: 1200-1400
каб. 309
(ЗЗСО № 7)

КОНТАКТНА ПРИЙОМУ:

+ 38 (04567) 7-19-99
letinna@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 12 квітня 1962 р. у смт Маньківка, Маньківського р-ну, Черкаської області.

Навчання. У 1979 році закінчила Маньківську загальноосвітню школу. Того ж року вступила на філологічний факультет Черкаського педагогічного університету імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, який закінчила у 1983р., отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» та здобувши кваліфікацію вчителя російської мови та літератури.

У 2004р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 10.02.02. – російська мова на тему «Деривационная репрезентация категории эвалюативности в современном русском языке».

Робота. Працює у закладі вищої освіти з 1987 р.

Має досвід закордонного стажування: із 21 жовтня по 28 жовтня 2019 р. доцент Летюча Л.П. мала змогу пройти стажування на кафедрі германістики та славістики філософського факультету Західночеського університету м. Пльзень.

Суспільно-громадська діяльність. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчальної роботи; відповідального за організацію та проведення педагогічної практики на кафедрі іноземної філології, перекладу та методики навчання; є членом ученої ради факультету української та іноземної філології, членом науково-методичної ради університету; відповідальним редактором збірника наукових праць «Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика», який включено до міжнародної науковометричної бази Web of Science Core Collection(ESCI); координує міжнародну співпрацю між факультетом української та іноземної філології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Західночеським університетом у м. Пльзень (Чеська Республіка).

Коло наукових інтересів: питання лінгвістики тексту, дериватології, психолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики.

Наукове керівництво. Летюча Л.П. координує плідну співпрацю кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Західночеського університету м. Пльзень (Чеська Республіка), результатом якої є обмін студентами, наукова співпраця (двостороння очна та дистанційна участь у науково-практичних конференціях, друк наукового продукту), стажування викладачів кафедри у стінах партнерського вишу.

Основні наукові праці. Приймає активну участь у науковій роботі кафедри, факультету, вузу. Є автором та співавтором наукових доробок, опублікованих у збірниках наукових статей, які включені до міжнародної науковометричної бази, також автор та співавтор наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях:

 1. K. Mizin, L. Letiucha, O.Petrov: Deutsche linguokulturelle Konzepte im Lichte der germanisch ostslawischen Kontraste: Methode zur Feststellung vonspezifischen bzw. einzigartigen Bedeutungen. Germanoslavica Zeitschrift für germano-slawische Studien (2019). Praha. Jg. 30, № 1. P. 49-70.(Scopus);
 2. Kostiantyn Mizin, Liubov Letiucha, Oleksandr Petrov Representation of subjectively-evaluative derivates realization in modern Russian: verbal evaluatives PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI XI/1 2020: 387–395. (Scopus);
 3. Летючая Л. П. Несуффиксальные аффиксы имен существительных и прилагательных как операторы производных с оценочным компонентом. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. праць. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] Вип. 19(2). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2016. С.23–32. (Web of Science);
 4. Летючая Л. П. Вербальная организация концепта-сценария СОБЫТИЕ. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : [зб.наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди]. Переяслав-Хм.: ФОП Домбровська Я.М., 2017. Вип. 21(2), С.64–75. (Web of Science);
 5. Летюча Л. Лінгвокультурний концепт TORSCHLUSSPANIK як репрезентант етноспецифічного психоемоційного стану німців (англ. мовою) (у співавт. з Мізін К.). Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : [зб.наук. праць Серія: Філологія]. Переяслав-Хм.: ФОП Домбровська Я.М., 2019. Вип. 25(2), С.234–250. (Web of Science);
 6. Летючая Л., Концепт УНІВЕРСИТЕТ: порівняльна характеристика лексикографічного та психолінгвістичного портрета (у співав. Петров О., Завадський В.) Psycholinguistics (2019). Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. 26(2). P. 208-224. (Web of Science);

Є учасником Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій:

 1. Летюча Л.П. «Лексичний вектор навчання іноземній мові як основа комунікативно-орієнтованого підходу» Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» ВДПУ ім. М. Коцюбинського 20 листопада 2019 р. С.66-68);
 2. .Liubov Letiutcha, Olesia Skliarenko. To the problem of translators’ training : тези І Міжнародна науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі» (28-29 квітня 2020, Українсько-німецький інститут Одеського національного політехнічного університету). С.292-295;
 3. Liubov Letiutcha. Семантические трансформации идеологически маркированных лексем. JAZYKOVÝ A KULTURNÍ PROSTOR V PROMĚNÁCH 21. STOLETÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE Vychází Vydala Západočeská univerzita v Plzni. 2018. Р. 39-58;

Є організатором Міжнародних науково-практичних конференцій, які щорічно проводяться на кафедрі іноземної філології, перекладу та методики навчання:

 1. «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» (3.12.2020р. м. Переяслав);
 2. «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку» (16.03.2020р. м. Переяслав);
 3. «Переяславська мовознавча толока» (19-20. 09.2019р.);

Летюча Л.П. – автор навчально-методичного посібника «Вступ до мовознавства. Латинська мова» для студентів-філологів, співавтор підручника «Лінгвокультурологія» (2017), «Вступ до перекладознавства» (2019).

Основні наукові праці – GoogleScholar.

Навчальні дисципліни. Викладає лекційні та практичні курси із загального мовознавства, сучасної російської мови.

Перейти до вмісту