Кулик Олена Дмитрівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кулик Олена Дмитрівна

PHD_0701

Кулик
Олена Дмитрівна 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української лінгвістики і методики навчання;
доцент кафедри професійної освіти (за сумісництвом); дійсний член-кореспондент Української академії акмеології

ID НАУКОВЦЯ:

ORCID ID
Google Scholar
Researcher ID: AAF-6921-2019
Scopus Author ID: 57213191188

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

понеділок: 1000-1200
кабінет № 322
(корпус № 1, поверх №
3)

понеділок: 1200-1400
кабінет № 304

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (068) 355-83-20
olenakulyk@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася в місті Березань Київської області.

Навчання. Першу вищу освіту здобула в 1995 р. в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Другу вищу освіту здобула в цьому ж інституті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» й отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури.

Упродовж 2001–2005 рр. була здобувачем кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди». 28 грудня 2005 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Стилістичний аналіз складних синтаксичних конструкцій як засіб удосконалення граматичного ладу мовлення учнів 7–9 класів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) (диплом ДК №034212). У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри української лінгвістики та методики навчання (атестат 12ДЦ № 036708).

У 2018 році вступила до докторантури Київського університету імені Бориса Грінченка. 7 червня 2019 року в спеціалізованій вченій раді Д26.133.05 Київського університету імені Бориса Грінченка (до закінчення терміну дії договору) успішно захистила докторську дисертацію з теми «Мовленнєвий розвиток учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти в процесі навчання словотвірної системи української мови» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Цього ж року здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук  (диплом ДД № 009017).

Робота. З 1995 до 1999 року працювала старшим лаборантом кафедри природничих наук та кафедри української лінгвістики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди. З 1999 до 2006 року – диспетчером деканату факультету підготовки вчителів іноземних мов ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2006 року обіймала посаду старшого викладача, пізніше – доцента, з листопада 2019 року й до сьогодні – професора кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2016 року й до сьогодні працює за сумісництвом на посаді доцента кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Стажування: міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті» (досвід Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) м. Катовіце, Республіка Польща, 3 грудня 2019 – 9 липня 2020.

Підвищення кваліфікації: Онлайн-курси на платформі Coursera:

  1. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills / Успішні переговори: основні стратегії та навички (Certificate Coursera from University of Michigan. 2020 р.)
  2. Project Management: The Basics for Success / Управління проєктами: основи успіху (Certificate Coursera from University of California. 2020 р.).

Суспільно-громадська діяльність. На громадських засадах з 2006 й до вступу в докторантуру виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри української лінгвістики і методики навчання; очолювала навчально-науковий центр шевченкознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Була членом робочих груп у розробці освітніх програм (раніше – ОКХ та ОПП) спеціальностей 6.020303, 7.020303, 8.020303 «Українська мова і література» у 2014, 2015 роках; 014 Середня освіта (Українська мова і література) у 2016 році; підготовці ліцензійної справи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) у 2016 році; членом редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретична і дидактична філологія» з 2012 року; редакційної колегії щомісячного науково-методичного та літературно-мистецького журналу «Українська мова і література в школах України» з 2014 року; модератором І, ІІ, ІІІ Міжнародної науково-практичної конференцій «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» у 2012, 2014, 2016 роках; членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова» у 2013 році; членом журі 4 етапу Всекраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури у 2013, 2014, 2015 роках; членом журі І, ІІ етапів  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України (відділення мовознавство; секція: українська мова і література; секція: журналістика) з 2015 року; з 2014 року й до сьогодні є дійсним членом-кореспондентом Української академії акмеології (відділення практичної (професійної) акмеології).

Коло наукових інтересів. Коло наукових інтересів зосереджене на питаннях теорії та методики навчання української мови в закладах загальної середньої та вищої освіти, а також теорії та методики професійної освіти, зокрема: формування комунікативної та взаємопов’язаних з нею компетентностей (мовної, мовленнєвої, прагматичної, діяльнісної, предметної, соціокультурної) в учнів закладів загальної середньої освіти, студентів – майбутніх учителів української мови і літератури, майбутніх педагогів професійного навчання у сфері обслуговування, товарознавства, документознавства, харчових технологій, видавничо-поліграфічної справи.

Наукове керівництво. Кулик О. Д. керує науково-дослідницькою роботою студентів: підготовка учасників конкурсів міжнародного та всеукраїнського рівнів (зокрема: 2017 н. р. – Анастасія Москаленко – ІІ місце на обласному етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка; 2018 н.р. – Карина Вавілова – ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки»); статей до публікацій у збірниках студентських наукових праць; доповідей на студентських конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів; дипломних робіт на здобуття освітнього рівня «бакалавр» і «магістр».

Основні наукові праці. Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Кулик О.Д. Кулик Олена Дмитрівна – автор та співавтор понад 80 наукових праць (із них  3 монографії (1 одноосібна, 2 – у співавторстві, видані за кордоном у країнах-членах ОЕСР (Португалія, Польща)); 2 статті у закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus (Q2), WoS; 12  навчальних і навчально-методичних посібників, 2 електронних програмних засоби; 66 статей у науково-методичних журналах і збірниках наукових праць, зокрема: 50 – в українських фахових виданнях, 8 – у виданнях Білорусі, Великобританії, Італії, Іспанії, США; Туреччини; 18 публікацій у збірниках конференцій, науково-методичних журналах України, зокрема:

Монографії:
Видавництва України:

Кулик О. Д. Мовленнєвий розвиток учнів основної школи в процесі вивчення словотвірної системи української мови: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2019. 444 с;

Видавництва країн-членів ОЕСР (Португалія, Польща):

Кулик О. Д. Комунікативна компетентність: підходи до визначення та роль у формуванні мовно-мовленнєвої особистості. Topical issues of education: Collective monograph. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. Р. 148–162;

Кулик О.Д. Значущість soft skills для якісної підготовки майбутніх педагогів в умовах досягнення Україною Цілей сталого розвитку. Education for Achieving
Sustainable Development
:   Monograph.  Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 35. Р. 178–188.

Статті у виданнях, що входять на наукометричних баз Scopus, WoS:

Hreb M,  Hrona N., Kulyk O., Ovsiienko L., Chemonina L. Tools for Electronic Language Pedagogy in the Training System of a Future Primary School Teacher. Journal of History Culture and Art Research. Cilt 8, Sayı 4 (2019). Р. 186–196.

Bezkorovaina O., Kulyk O., Ovsiienko L., Pet’ko L., Soichuk R., Turchynova G., Stanislavchuk N. Entrepreneurship Education of Future Travel Managers. Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. 22(6). URL: https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-education-of-future-travel-managers-8709.html;

Навчальні та навчально-методичні посібники:

Кулик О. Д. Основи журналістики: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2015. 152 с.

Доброскок І. І., Кулик О. Д., Овсієнко Л. М. Освітологія: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький: Видавництво ФОП Домбровська Я. М., 2017. 566 с.

Кулик О. Д., Овсієнко Л. М., Кардаш Л. В. Український синтаксис: практичний комплекс: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький: ФОП «Домбровська Я. О.», 2018. 244 с;

Електронні програмні засоби:

Кулик О. Д., Овсієнко Л. М. Дистанційний курс підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Харків: б. в., 2011. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Windows (98, Me, 2K, XP, Vista, 7, 8, 10); веб-оглядач (браузер) Microsoft Internet Explorer; URL: http:\\edu.gymnasia.com.ua.

Кулик О. Д., Овсієнко Л. М. Українська мова: тренажерний комплекс. Харків: б. в., 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Windows (98, Me, 2K, XP, Vista, 7, 8, 10); веб-оглядач (браузер) Microsoft Internet Explorer;

Статті в закордонних періодичних наукових виданнях:

Кулик Е.  Д. Обоснование условий речевого развития учащихся общеобразовательной школы в процессе изучения словообразования (на материале украинского языка). Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: сборник научных трудов: в 2 ч. Брест: Издательство БрГУ имени А.С. Пушкина, 2014. Часть 2. С. 197–200.

Кулик О.  Д. Сутність поняття «словотвірна система» та особливості її засвоєння учнями основної школи на уроках української мови. British Journal of Educational and Scientifc Studies. London: Imperial College Press, 2015. № 2 (22), (July–December). Volume IІ. С. 531–539.

Кулик О.  Д. Мовленнєвий розвиток особистості учня в процесі засвоєння словотвірних знань: теоретичний аналіз проблеми. Economics, management, law: socio-economical aspects of development: Collection of scientific articles. Roma, Italy, 2016. Volum 2. Psychology. Pedagogy and Education. P. 230−234.

Kulyk O. D. The secondary school students’ speech development in the process of learning morphemic knowledge and word building: the psychological aspect.  Science and education: trends and prospects: Collection of scientific articles. Yunona Publishing, New York, United States of America, 2018. Р. 313–318.

Кулик О. Д. Критерії та рівні готовності учнів основної школи до мовленнєвої комунікації. Problems of the development of mofern science: theory and practice: Collection of scientific articles. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018. P. 250–256;

Kulyk O. D. The Main Factors of the Impact on the Formation of the Communicative Competence of the Students in Hungary in the Conditions of Multilingualism. Research and Innovation: Collection of scientific articles. Yunona Publishing, New York, USA, 2020. Р. 180-184.

Навчальні дисципліни: «Сучасна українська мова», «Сучасна українська літературна мова», «Методологія та організація наукових досліджень» за освітніми програмами підготовки фахівців першого й другого рівнів вищої освіти 014 Середня освіта (Українська мова і література); залучена до викладання дисциплін «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності», «Сучасна ділова комунікація у сфері обслуговування», «Сучасна ділова комунікація у товарознавстві», «Освітологія» за освітніми програмами підготовки фахівців першого й другого рівнів вищої освіти 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – 015.16; 015.19.

Відзнаки Міністерства освіти і науки України

2011 р. – подяка Міністерства освіти і науки України за плідну співпрацю у проведенні Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Відзнаки обласного рівня

2017 р. – диплом Київської облдержадміністрації за підготовку переможця обласного етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка.

2018 р. – подяка за високий рівень підготовки студентки до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні педагогічні науки».

Регіональні та університетські відзнаки

1999 р. – подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди за відмінну роботу.

2002 р. – почесна грамота Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди.

2005 р. – подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди за вагомі досягнення в професійній діяльності.

2006 р. – грамота за підготовку та проведення року В. О. Сухомлинського в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2007 р. – грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» до Дня працівника освіти.

2012 р – грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди святкування Дня університету.

2016 р. – подяка за плідну науково-педагогічну працю та з нагоди 30-річчя філологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2017 р. – подяка ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за підготовку переможця обласного етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка.

2018 р. – подяка ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

2019 р. – грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю, вагомі творчі досягнення, професійну майстерність та з нагоди Дня працівників освіти.

Перейти до вмісту