Крецул Наталія Іванівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Крецул Наталія Іванівна

Крецул Наталія Іванівна

Крецул
Наталія Іванівна 

доцент кафедри біології, методології та методики навчання, кандидат історичних наук, доцент

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

середа: 1400-1500
кабінет № 420
(корпус № 1, поверх №
4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

nataikr@ukr.net

Біографічні відомості.Народилась 8 вересня 1964 року в місті Переяславі-Хмельницькому на Київщині сім’ї робітників.

Навчання. У 1979 році закінчила Переяслав-Хмельницьку восьмирічну школу №4 з відзнакою та вступила до Ржищівського будівельного технікумі, який закінчила у 1983 р. з червоним дипломом. У 1993 р. вступила до Переяслав-Хмельницького  філіалу Київського державного педагогічного інституту імені М.П.Драгоманова, а у 1998 р. закінчила Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г.С. Сковороди», за спеціальністю «Українська мова та література», у 2000 р. факультет післядипломної освіти Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г.С. Сковороди», за спеціальністю ПМСО «Біологія» (кваліфікація вчитель біології, валеології та основ екології).

У 2005 р. без навчання в аспірантурі, як здобувач, в спеціалізованій раді Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки, на тему: «Історико-науковий аналіз діяльності академіка В.І. Липського в контексті розвитку ботанічної науки». У 2007 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри біології.

Робота. У 1983-1992 роках працювала на підприємстві «Київприлад» у місті Переяславі-Хмельницькому, на будівельній дільниці на посаді маляра, а потім майстра. Із  1992  р. працює на кафедрі біології  та методики навчання на посаді лаборанта, старшого лаборанта, викладача, доцента кафедри.

Упродовж 2006-2007 р. була членом спеціалізованої вченої ради К 27.053.01, із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 07.00.07 – історія науки й техніки, 2006-2009 р. входила до складу науково-методичної ради університету. З 2006 по 2020 р. була на посаді заступника завідувача кафедри.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Крецул Н.І. належать історія біології та актуальні проблеми вивчення природної та спонтанної флори України.  Упродовж 2004-2013 рр. працювала старшим науковим співробітником наукових тем фундаментальних  досліджень, які виконувались на кафедрі та фінансувались МОН України.

За ініціативи та під керівництвом Крецул Н.І. було створено кабінет ботаніки та колекцію тропічних рослин. Проводить роботу по створенню нових освітньо-професійних програм спеціальності «Біологія, здоров’я людини», підвищенню рівня підготовки вчителів-біологів шкіл.

Наукове керівництво. Крецул Н.І.  є науковим керівником студентських наукових робіт.

Основні наукові праці. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, тез доповідей, які опубліковані в Україні та за кордоном.

 1. Академік В.І. Липський та ботанічний сад Української академії наук (1918-1928 рр.). ІІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція “Актуальні питання біологічної науки”, Україна. Ніжин. 25 квітня 2017. С. 148-153
 2. Академік Володимир Іполитович Липський – організатор науки. Восьма конференція молодих істориків освіти, науки і техніки (21-23 травня 2003 р., м. Київ). Київ, 2003. С. 101-105.
 3. Аналіз видового складу адвентивної фракції родини Аsteraceae флори Середнього Придніпров’я. Синантропізація рослинного покриву України. (тези доповіді) Всеукраїнської наукової конференції Синантропізація рослинного покриву України .Київ-Переяслав-Хм. 2012. C. 51
 4. Ботаніка. Систематика та філогенія рослин. Вищі рослини. Метод. рекомендації (робочий зошит). П-Хм. ФОП Лукашевич О.М., 70 с.
 5. В.І.Липський − організатор ботанічних садів. Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць /Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. Київ, 2001. Вип. 6. С. 94-99.
 6. В.І.Липський про структуру та діяльність наукових бібліотек при ботанічних садах .Тези доповідей науково-практичної конференції / Ред. кол. В.А.Вергунов (відп. ред.) та ін. Київ: Нора-Друк, 2002. С. 48-49.
 7. В.Липський як історик науки. Історія освіти науки і техніки в Україні. Перша конференція молодих вчених та спеціалістів: Тези доповідей та повідомлень (30 травня 2002 р., м. Київ)/ Укр. акад. аграр. наук. ЦНСГБ АН Вищ. шк. Укр. К., 2002. С. 83-85.
 8. Вирощування розсади групи сортів томатів районованих для Лісостепу (стаття) Збірник студентських наукових робіт. Переяслав-Хмельницький, Вид. ФОП Лукашевич, 2012. Вип.3. С. 34 – 41
 9. Володимир Іполитович Липський (до 150-річчя з дня народження). Український ботанічний журнал Т 70, №1 С. 113-117
 10. Володимир Іполитович Липський: нарис про життя та наукову спадщину. Світогляд, 2013 № 2 С. 11-15
 11. Володимир Липський про ботанічні сади Європи. // Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць /Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. К., 2002. С. 120-126.
 12. Деревні види рослин музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері біологічних наук», 27–28 грудня 2017 р. у м. Люблін, Республіка Польща. С.36-39
 13. Деревні рослини м. Переяслава-Хмельницького: історія досліджень, таксономічний аналіз. ІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки: Збірник статей. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2016. С. 35-39
 14. Знання про синантропні отруйні рослини – одна з основ запобігання біологічної небезпеки. Молодий вчений. Херсон, Видавничий дім “Гельветика”, 2017, № 9.1 (49.1) С. 101-105 (у співавторстві)
 15. Значення наукової спадщини академіка В.І. Липського для розвитку ботанічної науки. Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера (14-16 травня 2015 р. Берегово, Україна). Ужгород, 2015. С. 412-416.
 16. Історія біології. Навчально-методичні рекомендації для практичних робіт. Переяслав-Хм.: 2016. 47 с.
 17. Лікарські рослини. Робочий зошит для лабораторних робіт. Переяслав-Хм.: ФОП Лукашевич О.М., 2014. 56 с.
 18. Мікробіологія з основами вірусології. Навчально-методичний посібник (доповнене та виправлене) Переяслав-Хм.: ФОП Домбровська Я.М., 40с. (у співавторстві)
 19. Мікробіологія. Навчально-методичний посібник для студентів фінансово-гуманітарного факультету спеціальності 015 Професійна освіта (товарознавство) Переяслав-Хм., 2016. 51 с. (у співавторстві )
 20. Найбільш поширені інвазійні види рослин Середнього Придніпров’я на прикладі Баришівського району Київської області. Біологічний вісник Мелітопольського державного університету імені Богдана Хмельницького – 2012. – №2(2) С. 14-19. (у співавторстві )
 21. Науково-педагогічна діяльність В.М. Джурана. Постаті Київщини К.: Міленіум, 2010 Вип.3. С. 146-156.
 22. Основи ботаніки. Ч. 1: Метод. розробки. Переяслав-Хм., 2002. 68◦с.
 23. Основи ботаніки. Ч. 2: Метод. розробки. Переяслав-Хм., 2002. 62◦с.
 24. Основи сільського господарства. Метод. рекомендації до лабораторних робіт Переяслав-Хм.: ФОП Домбровська Я.М.,  54 с. (у співавторстві)
 25. Основи сільського господарства: Навчальний посібник Переяслав-Хм., «Видавництво КСВ», 2015. 120 с. (у співавт.)
 26. Переяслав-Хмельницький. Природа: рослинний світ. Критичний інвентаризаційний анотований конспект флори та рослинності: судинні рослини, мохоподібні, лишайники, водорості / за ред.. В.П.Коцура, В.М.Джурана,М.М.Федорончука,М.В.Шевери. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2010. 117 с.
 27. Прикладна ботаніка. Лікарські рослини. Навчально-методичний посібник. Переяслав-Хм.: ФОП Домбровська Я.М., 40с.
 28. Роль гербарію в науковій діяльності Липського В. І. 1887-1917 рр. Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць / Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. Київ, 2001. Вип. 5. С. 120-124.
 29. Рослинний світ Київщини. Київщинознавство. Посібник для вчителя. Вип. 1. К., 2001. С. 63-87. (у співавторстві )
 30. Синантропізація лучного флористичного комплексу Середнього Придніпров’я. Біологічні системи Т.2 Вип. 3. 2010. с. 112-118 (у співавторстві )
 31. Систематика рослин: вищі рослини. Метод.посібник. Переяслав-Хм., 2005.  153 с. (у співавторстві )
 32. Систематика рослин: нижчі рослини. Метод. рекомендації.  Переяслав-Хм.,  85 с. (у співавторстві )
 33. Фітозабруднення Згурівського парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва ХІХ ст. Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської наукової конференції Синантропізація рослинного покриву України. Київ-Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 47 – 56
 34. Фітозабруднення рослинного покриву Середнього Придніпров’я. Анотований конспект синантропної флори. К. : “Автореферат”, 2007. 48 с. (у співавторстві )
 35. Флористичні дослідження В.І. Липського. Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць /Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. К., 2002. С. 157-163
 36. Ярова О.А., Крецул Н.І. Синантропна фракція флори Національного природного парку «Білоозерський». ІІІ Всеукраїнська конференція «Синантропізація рослинного покриву України», 26–27 вересня 2019 р. Київ : 2019. С.180-183
 37. Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М.М., Джуран В.М., Крецул Н.І., Ярова О.А. Участь інвазійних видів рослин у природних та антропогенних біотопах Середнього Придніпровя. ІІІ Всеукраїнська конференція «Синантропізація рослинного покриву України», 26–27 вересня 2019 р. Київ : Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. С.141-146.
 38. Н.І. Крецул, Ярова О.А. Раритетна компонента урбанофлори Переяслава. Молодий вчений. № 4 (80) квітень 2020. С. 253-257
 39. О.А. Ярова, Крецул Н.І. Водна та болотна рослинність Національного природного парку «Білоозерський». Молодий вчений. № 5 (81) травень 2020. С. 321-325

Навчальні дисципліни. Доцентом Крецул Н.І. розроблено робочі програми таких курсів: «Основи дендрології, квітникарства та фітодизайну», «Прикладна ботаніка. Лікарські рослини», «Флора України», «Історія біології», «Ботаніка: систематика та філогенія рослин». Вона є автором методичних посібників та робочих зошитів із названих курсів.

Перейти до вмісту