Ковтун Оксана Анатоліївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ковтун Оксана Анатоліївна

Kovtun-250x250

Ковтун
Оксана Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент

Проректор з міжнародних зв’язків та проектної діяльності

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок: 1200-1400

кабінет № 426
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (073) 061-69-35
kovtunok@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 19 червня 1982 р. в м. Макіївка.

Навчання. В 1989 році вступила, а у 1999 році закінчила з відзнакою ЗОШ І-ІІІ ступенів № 53 м. Макіївка. В цьому ж році  закінчила факультет довузівської підготовки з напрямку: економіка і менеджмент при Донецькій державній академії управління.

В період з 1999 по 2006 р. навчалась в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Г. Сковороди та отримала 2 вищі освіти: 1999-2004 – викладач англійської мови та зарубіжної літератури; 2004-2006 – магістр з обліку та аудиту, викладач економічних дисциплін.

В 2008 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в Навчально-курсовому центрі підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму Київського університету туризму, економіки і права.

30 жовтня 2013 року вступила до аспірантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди»  за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, де під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора Ігнатенко Наталії Василівни у 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи».

Робота. В 2008 році почала працювати у відділі міжнародних зв’язків ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди». У 2013 році Оксана Анатоліївна розпочала викладацьку діяльність на кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. У своїх працях Оксана Анатоліївна досліджує формування професійних компетентностей майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи різного типу, зосереджуючи увагу на способах формування комунікативної толерантності, а також цифрової компетентності майбутніх фахівців. Автор курсу «Американознавство та канадознавство» та спецкурсу «Педагогіка толерантності», який описується у власній дисертаційній роботі. Також зацікавлена у викладанні англійської мови та дослідженні методики викладання іноземної мови в початковій школі та модернізації сучасних підходів до вивчення іноземної мови як у початковій школі, так і у ВНЗ. Проводить лекції в галузі комунікацій та комунікативності, згідно матеріалів дисертаційної роботи.

Координатор та виконавець низки міжнародних проектів:

 • Україно-корейський літній табір (2010);
 • Україно-данський студентський літній табір (2015-2018);
 • Україно-чеський проект «Передача досвіду у сфері шкільного менеджменту та міжнародної співпраці ПХДПУ» на базі педагогічного факультету університету (2015-2017). У межах проекту відбулися поїздки представників ЗВО, включно з Оксаною Анатоліївною до Чеської Республіки (м. Прага, Брно);
 • Україно-словацький проект «подвійного диплому» (з 2015);
 • Україно-польський проект «подвійного диплому» (з 2016);
 • Erasmus+ KA2 проект №586098-EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»;
 • Проект «Прогресивне управління університетом», впроваджений університетом Масарика (Брно, Чеська Республіка), за підтримки Чеської агенції розвитку, і спрямований на посилення можливостей менеджерів середньої ланки українських університетів;
 • Україно-турецький Erasmus + KA1 Молодь проект «Посилення крос-культурних зв’язків, охоплення відмінностей» (2017, Стамбул);
 • Україно-турецький Erasmus + KA1 Молодь проект «Адаптація молодих одинаків до одруження» (2019-2020);
 • Україно-турецький Erasmus + KA1 Молодь проект «Простеження культурної спадщини» (2019, Стамбул);
 • Україно-турецький Erasmus + KA1 Молодь проект «Різні країни – різне життя» (2020, Анкара);
 • Україно-турецький Erasmus + KA1 Молодь проект «Посібник з адаптації до освітньої системи та соціального життя для студентів-іноземців» (2019-2020);
 • Україно-турецький Erasmus + KA1 Молодь проект «Картина на стіні» (2019-2020);
 • Україно-чеський проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» (2019-2021).

Бере активну участь у міжнародних освітніх виставках «Досліди Канаду» (2012–2017), «Освіта в Канаді» (2016), «Глобальна освіта» (2016–2018). Учасник 11 Міжнародного симпозіуму «Служба віри через керівництво Кораном і Сунною: позитивна дія» (2017, Стамбул, Туреччина).

Наукове керівництво.

Основні наукові праці.

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Ковтун О. А. Роль вчителя англійської мови початкової школи у формуванні комунікативної толерантності молодших школярів засобами дидактичної гри / О. А. Ковтун // Школа першого ступеня: теорія і практика: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Тернопіль: Вид-во Астон, 2012. – Вип. 37-38. – С. 121-132.
 2. Ковтун О. А. Проблема формування комунікативної толерантності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи в педагогічній теорії і практиці / О. А. Ковтун // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 34. – С. 53-60.
 3. Ковтун О. А. Комунікативна взаємодія як системо-формувальний чинник комунікативної толерантності / О. А. Ковтун // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 35. – С. 69-76.
 4. Ковтун О. А. Формування комунікативної толерантності як компоненти полікультурної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи / О. А. Ковтун // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 36. – С. 68-73.
 5. Ковтун О. А. Технології формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи / О. А. Ковтун // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. – Випуск 24. – 298 с.
 6. Ковтун О. А. Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації / О. А. Ковтун // Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 5 (Спецвипуск). Серія «Історичні науки» / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 221-235.
 7. Ковтун О.А., Крикун В.С. Методологія застосування технології «перевернутого навчання» (Flipped learning) у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови / Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». 2019 р. С. 153-160.
 8. Ковтун О.А., Ігнатенко Н.В., Муковіз О.П. Вибір системи управління дистанційним навчанням для педагогічного закладу вищої освіти / Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». 2019 р. С. 215-221.

Наукові статті у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ковтун О. А. Критерії та рівні сформованості комунікативної толерантності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи / О. А. Ковтун // Педагогічний процес: теорія і практика: наук. журн. Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2016. – Вип. 2. – С. 80-85. (наукометрична база Index Copernicus).
 2. Ковтун О. А. Теоретико-методологічні засади моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі / О.А. Ковтун // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – 2016. – Вип. 20, Ч. 2. – С. 326-331. (наукометрична база Index Copernicus).
 3. Kovtun О. А. The Problem of Formation of Communicative Culture of Individual in Terms of Computerization of Society / O. А. Kovtun // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2016. – Вип. 1 (26). – С. 192-210. (наукометрична база Index Copernicus).

Наукові статті у закордонних виданнях:

 1. KovtunA., Molotkina Y. O. Alternative Foreign Language Teaching Methods and Approaches: Background and Outline / Oksana Kovtun, Molotkina Yuliia // The World of Politics, Society, Geography: Collection of scientific works of Institute of Geography and Regional Studies of Pomeranian University in Słupsk. – Słupsk, 2016. – Issue 2. – P. 125-133.

Наукові статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій:

 1. Ковтун О.А. Педагогічні засади формування компетенції викладача іноземної мови / О. А. Ковтун // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 29 лют. 2016 р.); [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. Н. П. Онищенко, Л. В. Ткаченко]. – [у 2 ч.].– Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М, 2016. – Ч. ІІ. – С. 129-133.
 2. Ковтун О. А. Проблема формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи в педагогічній теорії й практиці / О. А. Ковтун // Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: Zbiór artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (Гданськ, 30-31 березня 2016 р.). – Warszawa: Sp. zo.o. «Diamondtradingtour», 2016. – С. 60-66.
 3. Ковтун О.А. Розвиток комунікативної культури у професійній підготовці керівника навчального закладу / О. А. Ковтун // «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художнього профілю»: всеукраїнська науково-практична конференція (Мала Білозерка, 18-20 трав. 2016 р.). – Мала Білозерка, 2016.
 4. Ковтун О. А. Педагогічні умови формування комунікативної толерантності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи / О. А. Ковтун // «Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти»: II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (Переяслав-Хмельницький, 13-15 лютого 2013 р.) – Переяслав-Хмельницький, 2013.
 5. Ковтун О. А. Підготовка студентів до формування в молодших школярів комунікативної толерантності / О. А. Ковтун // «Моделювання організаційних форм навчання в початковій школі в контексті компетентнісного підходу»: Всеукраїнська науково-практична конференція (Переяслав-Хмельницький, 26 травня 2015 р.) – Переяслав-Хмельницький, 2015.
 6. Ковтун О. А. Формування комунікативної толерантності майбутніх фахівців мистецьких дисциплін засобом методу «кейс-стаді» / О. А. Ковтун // «Освітньо-мистецькі горизонти України: теорія і практика»: Всеукраїнська науково-практична конференція (Ніжин, 19-20 жовтня, 2016 р.) – Ніжин, 2016.

Навчальні дисципліни: «Вступ до фонетики англійської мови», «Вступ до граматики англійської мови», «Методика навчання іноземної мови в початковій школі», «Практикум англійської мови», «Шкільний курс англійської мови з методикою викладання», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова».

Перейти до вмісту