Коцур Надія Іванівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Коцур Надія Іванівна

Коцур Н.І.

Коцур
Надія Іванівна 

Завідувач кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології (з 2012 р. і до теперішнього часу),
Заслужений працівник освіти і науки України, Відмінник освіти України, учений в галузі історії науки й техніки, історії медицини, охорони здоров’я дітей і підлітків, доктор історичних наук, професор

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

n.kozur@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 10 серпня 1959 році в селі Правдюки Роменського району Сумської області.

Навчання. У 1976 р. закінчила із золотою медаллю Коровинську середню школу на Сумщині і стала студенткою Дніпропетровського медичного інституту, який закінчила в 1882 р. До наукової роботи залучалася ще зі студентських лав, проводила експериментальні дослідження в гігієнічних та епідеміологічних лабораторіях інституту, брала участь у наукових студентських конференціях.

У 1997 р. в Київському університеті імені Тараса Шевченко захистила кандидатську дисертацію з проблем історії розвитку охорони здоров’я в Україні періоду непу (1921–1929 рр.). У 1998 р. Н. І. Коцур присвоєно наукове звання доцента, а в 2006 р. – професора кафедри валеології, анатомії та фізіології.

У 2012 р. Н. І. Коцур в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України захистила докторську дисертацію на тему: «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні (друга половина ХІХ – 20-і рр. ХХ століття)» зі спеціальності «Історія науки й техніки», в якій висвітлюються соціально-економічні передумови та основні етапи формування вітчизняної гігієнічної науки, діяльність земських лікарів у галузі професійної гігієни, розкривається санітарно-протиепідемічна діяльність наукових медичних товариств та становлення гігієнічної науки в університетах та академічних установах на теренах України. Результати дисертаційної роботи із більш ґрунтовнішим висвітленням вказаної проблеми лягли в основу написання монографії, та мають не лише теоретичне, але й практичне значення при викладання таких дисциплін як «Шкільна гігієна», «Психогігієна», «Валеологія», «Педіатрія».

Робота. З 1982 по 1985 рр. працювала за направленням – лікарем-епідеміологом на Сумщині (с.м.т. Велика Писарівка та м. Ромни). У цей період брала активну участь у ліквідації найбільш поширеного в Україні епідемічного вогнища – опісторхозу. Проводила науково-дослідну роботу з встановлення епідемічного ланцюга поширення інфекційних захворювань в даному регіоні, має низку публікацій з даної проблеми.

1985–1987 рр. – лікар-епідеміолог Мінського району м. Києва. Коло наукових і практичних інтересів у цей період – імунопрофілактика дитячого населення.

З 1987 р. і по теперішній час працює у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на різних посадах: викладача, старшого викладача, доцента, професора. У 2012 р. призначена на посаду завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

З 1999 р. Н. І. Коцур є заступником голови наукової ради та членом навчально-методичної ради університету, а з 2015 р. – голова наукової ради університету.

З 1999 р. працює над виконанням держбюджетних наукових проектів, затверджених Міністерством освіти і науки України на посаді старшого та провідного наукового спеціаліста.

У 1999–2003 рр. – старший науковий спеціаліст наукового проекту «Теорія і практика формування здорового способу життя в навчально-виховних закладах», який здійснювався в рамках міжнародного проекту Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні» та відзначений на конкурсі, що проходив під егідою представництва ООН в Україні та науково-методичного Центру превентивного виховання АПН України. У 2007–2008 рр. – провідний науковий спеціаліст науково-дослідної тематики «Організаційна структура та критерії оцінювання рівня сформованості спортивного стилю життя підростаючого покоління України (№ 0107U002974. Наказ МОН України № 732 від 27.10.2006 р.).

У 2009–2010 рр. – провідний науковий спеціаліст прикладної наукової тематики «Педагогічні технології формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом (№ 0109U002639. Наказ МОН України № 1043 від 17.11.2008 р.). У 2013   – 2014 рр. – провідний науковий спеціаліст наукового проекту на тему: «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і  молоді України»

З 2012 р. Н. І. Коцур є керівником кафедральної ініціативної науково-дослідної теми «Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді: медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти», яка внесена в державний реєстр Українського ІНТЕ (№ 112 U 005313), а з 2017 р. – «Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей, учнівської і студентської молоді в системі безперервної освіти: медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти» (№ 0118 U 003845). Результати досліджень науково-дослідної теми кафедри опубліковано в трьох випусках колективної монографії «Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти» (2018, 2019, 2020 рр.) за загальної редакцією професора Н.І. Коцур.

Упродовж 2015–2016 рр. Н. І. Коцур очолювала держбюджетну науково-дослідну тему: «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти» (номер державної реєстрації НДР 0115U002439), яка спрямована на з’ясування теоретико-методологічних засад безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я та їх практичного застосування в системі безперервної освіти з урахуванням наукових здобутків вітчизняних та закордонних учених. У 2020 р. кафедра прийняла участь в конкурсі держбюджетних наукових проектів МОН України з прикладної тематики «Психолого-педагогічні та безпекові аспекти здоров’я дітей і молоді України в умовах викликів ХХІ століття» (Керівник проекту: Коцур Н. І.).

У 2014 р. – 2017 рр. професор Н. І. Коцур брала активну участь в Міжнародному проекті «EcoBRU» (Ecologial Educacion for Belarus, Russia fnd Ukraine), який реалізовувався у рамках ІV програми Європейської комісії ТЕМПУС. У рамках проекту «EcoBRU» на базі Латвійського університету (м. Рига) 21–26.02.2016 р. проходило стажування Н. І. Коцур за програмою «Екологізація освіти: розробка та впровадження програм».

З 2020 р. під керівництвом професора Н.І. Коцур проводиться дослідження з госпдоговірної теми «Біологічне забруднення агроекосистем Центральної України: еколого-валеологічний аспект (На прикладі ПП «Соснова»)», №ГД/1-2020 від 30.06.2020.

Упродовж травня-грудня 2016 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувалося підвищення кваліфікації Н.І. Коцур з удосконалення та оновлення теоретичних і практичних знань з інноваційних технологій розробки навчальних програм у зв’язку з підвищеними вимогами до рівня кваліфікації педагогів та необхідності оволодівання сучасними методами розв’язання професійних завдань у сфері освітньої діяльності з отриманням свідоцтва (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/2878-16 від 09 грудня 2016 р.).

Вагоме місце в науковій роботі професора Н. І. Коцур посідає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах з різноаспектних проблем розвитку освіти і науки, зокрема історії науки й техніки, безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я, валеології, психогігієни, вікової психології та ін. Брала активну участь у міжнародних конференціях за кордоном, зокрема виступала з доповідями в Польщі (м. Жешув, 2001 р.; м. Краків, 2010 р., 2016 р., 2020 р.; м. Вроцлав, 2012; м. Августово, 2014 р., 2019 р.; м. Даброво Гурніча, 2016 р.), Франції (м. Париж, 2003 р.), Німеччині (м. Берлін, 2008, м. Мюнхен, 2017), Швейцарії (м. Женева, 2009 р.), Росії (м. Санкт-Петербург, 2005 р.), Словаччині (2013 р.).

З 2009 р. професор Н. І. Коцур – член чотирьох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності «Історія науки й техніки», «Історія України», «Теорія і методика професійної освіти», «Історія педагогіки» в Національному технічному університеті «ХПІ», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України. Н. І. Коцур є членом  редакційної колегії фахових наукових журналів та збірників: «Переяславський літопис», «Історія науки і біографістика» «Історичні студії суспільного прогресу» Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка та інших збірників університету, а також є членом редколегії міжнародних наукових журналів – «Науковий огляд», «INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE», «Paradigme of knowledge», здійснює рецензування наукових публікацій – підручників, навчальних і навчально-методичних  посібників, монографій, словників, статей, проводить опонування та експертну оцінку дисертаційних робіт. Зокрема, нею проведено опонування 30 дисертацій, серед них 10 – на здобуття доктора наук зі спеціальності 07.00.07 – історія науки й техніки.

Вагоме місце в професійній діяльності Н.І. Коцур посідає науково-організаційна та громадська діяльність. З 2005 р. – дійсний член (академік) Міжнародної Академії Безпеки Життєдіяльності, з 2009 р. – член Європейської Асоціації наук з Безпеки, а з 2016 р. – член наукової ради зазначеної Асоціації (Польща, м. Краків). У рамках міжнародної співпраці проводяться спільні конференції, консультаційна діяльність, навчання, організація зустрічей і дискусій, обмін інформацією тощо. У 2016 та 2017 рр. Н.І. Коцур проходила стажування в Польщі (м. Краків) в рамках обміну досвідом з ЄАС з отриманням сертифікатів (Сертифікат №20/2016 від 27-28  вересня  2016 р.; Сертифікат № 25/2017 від 11-29  вересня 2017).

Суспільно-громадська діяльність. 15 жовтня 2020 року в Кракові відбулася VI Звичайна Генеральна Асамблея членів Європейської асоціації наук з безпеки  EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY. Професор Н.І. Коцур обрана заступником голови наукової ради зазначеної Асоціації.

За ініціативою професора Н. І. Коцур упродовж 2010–2020 рр. було організовано і проведено десять Міжнародних науково-практичних конференцій «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», які проходили згідно плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України та участі її співорганізаторів – European association for security.

Коло наукових інтересів. Сучасне коло наукових інтересів Н.І. Коцур – становлення і розвиток природничих та медичних наук в Україні в ХІХ – ХХІ ст.; медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді; безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей і підлітків.

Наукове керівництво. Н. І. Коцур здійснює керівництво аспірантами та здобувачами. Під її керівництвом захищено 19 дисертацій (18 кандидатських і одна докторська), серед яких 16 зі спеціальності «Історія науки й техніки». 6 кандидатських дисертацій захищено викладачами кафедри (Л. П. Товкун, Н. І. Годун, О. М. Миздренко, Ю. Л. Козубенко, О. А. Палієнко, К. С. Варивода, М. А. Буц). За період керівництва професором Н. І. Коцур кафедрою значно зріз якісний показник професорсько-викладацького складу з вченими ступенями і званнями, який складає на сьогодні 92 %. В теперішній час Н. І. Коцур здійснює керівництво 3 аспірантами та консультування 2 докторантами.

Значну увагу Н. І. Коцур приділяє науковій-дослідній роботі студентів. Зокрема, здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Під її керівництвом студенти природничо-технологічного факультету щорічно беруть участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт з медико-психологічних та педагогічних аспектів здорового способу життя молоді та  посідають призові місця на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Зокрема, в 2020 році під керівництвом професора Н.І. Коцур студентка 3-го курсу природничо-технологічного факультету спеціальності «Біологія та здоров’я людини» Веремейчик Юлія на Всеукраїнському конкурсі творчих робіт  «Здорова дитина – здорова нація», який проходив на базі Глухівського національного університету імені О. Довженка посіла перше місце. Її наукова робота «Оцінка впливу інформаційно-комунікаційних технологій на психосоматичне здоров’я школярів» була присвячена з’яcувaнню нaявності пopушeнь психосоматичного здopoв’я внacлiдoк кoмп’ютepнoї тa Iнтepнeт-зaлeжнocтi у школярів та дослідженню  ефективності впровадження здоров’язбережувальних технологій в профілактиці психосоматичних відхилень у школярів.

За ініціативою та редакцією професора Н.І. Коцур опублікована монографія «Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології : історична ретроспектива і сучасність (до 30-річчя заснування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2016 р.), в якій вагоме місце відводиться науково-організаційній та  міжнародній співпраці кафедри.

З 2011 р. професор Н. І. Коцур очолює наукову школу «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій половині ХІХ – ХХІ століття» (Затверджена на засіданні вченої ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (протокол №1 від 1.09. 2011 р.), яка забезпечує міждисциплінарний зв’язок в галузі історії науки й техніки, історії медицини, історії біологічних наук (фізіології, анатомії, гістології, ботаніки, зоології та ін.), історії педагогіки, історії психології, біографістики, регіоналістики, інтелектуальної історії, історії України та ін. Одним із пріоритетних завдань наукової школи є з’ясування ролі і значення соціальних аспектів розвитку вітчизняної науки і техніки в другій половині ХІХ–ХХІ столітті та визначенні найцінніших її здобутків для сучасного відродження української нації і держави. Результати досліджень членів наукової школи з питань гігієни та профілактичної медицини впроваджуються в освітній процес закладів вищої освіти. Зокрема, навчальний посібник «Шкільна гігієна» (2020 р.) за авторством Н.І. Коцур та Л.П. Товкун використовується в підготовці бакалаврів таких спеціальностей, як «Біологія та здоров’я людини» та «Фізичне виховання».  Навчальний посібник «Валеологія» (2020 р.)  за авторством Н. І. Коцур використовуються в підготовці студентів освітнього напряму 014. Середня освіта для всіх спеціальностей.

           Основні наукові праці. Паралельно з навчальною і методичною роботою Н. І. Коцур активно проводить наукову роботу. У її науковому доробку понад 380 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 12 монографій, близько 30 навчальних, навчально-методичних посібників та підручників, 3 публікації, що входять до бази даних Web of Science. Серед них вагоме місце посідають: «Основи педіатрії і дитячої гігієни» (2004, 1-е вид.; 2008, 2-е вид), «Психогігієна» (2005, 1-е вид.; 2006, 2-ге вид.), «Валеологія» (2009; 2011), «Шкільна гігієна» (2010), «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття): монографія» (2011), «О. В. Корчак-Чепурківський (1857–1947): шлях від земського лікаря до академіка УАН – ВУАН – АН УРСР: монографія» (2013), «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014), «Наукові студії професора Олександра Григоровича Черняхівського (1869–1939: монографія» (2014), «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах (2016), «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах: навч. метод. посіб. (2016), «Безпека життєдіяльності: навчальний термінологічний словник-довідник» (2016), «Основи здоров’я учнів основної школи: навчально-методичний посібник (2016), «Рodstawy bezpieczenstwa zycia i ochrony zdrowia dzieci w placowce wychowania przedszkolnego Ukrainy: podrecznik naukowo-metodyczny» (EAC. Krakow, 2016), «Гігієна: навчально-методичний посібник для спеціальності «фізичне виховання» (2016), «Психогігієна» (2018), «Академік М. В. Птуха (1884–1961). Життєпис: Вершини та обриви: монографія» (2018), «Валеологія: підручник» (2019, у 2-х частинах), «Валеологія: навчальний посібник» (2020), «Шкільна гігієна: навчальний посібник» (2020) та ін. Н. І. Коцур автор понад 20  закордонних публікацій.

Наукові здобутки Н.І. Коцур мають визнання. Зокрема, в 2010 р. у Всеукраїнському конкурсі «Краща робота з безпеки життєдіяльності та основ здоров’я за 2010 р.» навчальні посібники «Валеологія» та «Шкільна гігієна» визнані одними із найкращих і нагороджені дипломами переможців.

Навчальні дисципліни. Н. І. Коцур розробила і викладає низку фундаментальних дисциплін природничого циклу для студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти педагогічного профілю. Зокрема, для студентів спеціальності 014. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня забезпечує викладання дисципліни «Валеологія», другого (магістерського) рівня – «Педагогічна валеологія» та таких вибіркових дисциплін, як «Валеопсихологія», «Фітовалеологія», «Основи тактичної медицини»; для студентів освітнього рівня бакалавр: спеціальності 012. Дошкільна освіта – «Анатомія і фізіологія дітей дошкільного віку», «Педіатрія»; для студентів спеціальності 23 Соціальна робота – «Вікова фізіологія»; для студентів спеціальності 053 Психологія – «Анатомія і фізіологія людини»; для студентів спеціальності 032 Історія та археологія – «Валеологія». Із зазначених дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси, які включають робочі навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, завдання для самостійної роботи студентів, презентації лекцій. Для оцінювання і контролю якості знань студентів підготовлено понад 3000 тестових завдань.

Державні нагороди:

2017 р. – почесне Звання «Заслужений працівник освіти України» (посвідчення №251/2017 від 20 серпня 2017 р.).

Відзнаки Верховної Ради України:

2016 р. – Грамота Верховної Ради України. Розпорядження голови Верховної Ради України, №440-к від 07 липня 2016 р.

Відзнаки Міністерства освіти і науки України та  інших  міністерств:

1999 р. – Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»;

2007 р. – Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення»;

2009 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України;

2012 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України.

2019 р. – Подяка Національної Академії аграрних наук України.

2019 р. – Почесна грамота Міністерства культури України.

Відзнаки національних спілок, товариств України:

2018 р. – Подяка Національної  спілки краєзнавців України;

2018 р. – Грамота Національної  спілки краєзнавців України.

2019 р.   –  Почесний краєзнавець України (рішення Президії Національної спілки України від 19.05.2019 р., протокол №3).

Нагороди закладів вищої освіти України:

2001 р. – пам’ятна медаль на честь 15-річчя Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Григорія Сковороди (за досягнення в науковій та навчально-виховній роботі);

2009 – медаль Г. С. Сковороди;

2011 р. –  Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «(Краща робота з безпеки життєдіяльності та основ здоров’я» (за навчально-методичний посібник «Шкільна гігієна»». Протокол №1/03 від 1.03.2011 р.)\

2011 р.  – Диплом Лауреата  Всеукраїнського конкурсу «(Краща робота з безпеки життєдіяльності та основ здоров’я» (за навчально-методичний посібник «Валеологія»». Протокол №1/03 від 1.03.2011 р.)

2014 – медаль М. І. Сікорського;

2016 р. – ювілейна медаль «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН»;

2016 – пам’ятна медаль на честь 30-річчя Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Григорія Сковороди (за досягнення в науковій та навчально-виховній роботі).

2019 р.  – Орден Григорія Сковороди (посвідчення від 26.11.2019 р.);

2019 р. – Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

2020 р. – Подяка Глухівського національного університету імені Олександра  Довженка.

Відзнаки обласного рівня:

2010 р. – Грамота Київського обласного управління освіти;

2015 р. – Грамота Малої Академії Наук Київської обл.;

2019 р. – Почесна грамота  Київської обласної державної  адміністрації управління фізичної культури і спорту.

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2002 р. – Подяка Переяслав-Хмельницької міської ради;

2002 – Почесна Грамота голови райдержадміністрації до 300-річчя освіти на Переяславщині;

2006 р. – Подяка міського голови м. Переяслав-Хмельницького;

2007 р. – Почесна Грамота міського голови м. Переяслав-Хмельницького до 20-річчя університету;

2009 р. – Почесна Грамота міського голови м. Переяслав-Хмельницького до дня міста;

2012 р. – Подяка Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації;

2020 р. – Почесна Грамота міського голови м. Переяслава.

Університетські відзнаки:

Упродовж 1998 – 2020 рр. неодноразово нагороджувалася грамотами та  подяками ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Церковні нагороди:

2017 р. – Орден святої великомучениці Варвари (за заслуги з відродження духовності в Україні). Указ  патріарха Київського  №1326 від 12.06.2017 р.

Перейти до вмісту