Ігнатенко Марина Миколаївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ігнатенко Марина Миколаївна

Ігнатенко M.M.

Ігнатенко
Марина Миколаївна

завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання,
доктор історичних наук, професор кафедри документознавства

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер: 1500-1700
кабінет № 415
(корпус № 1, поверх №
4)

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок10:00-12:00
кабінет № 312
(корпус № 1, поверх №
3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-20-67
dpu.kaf.istorii@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася  20 квітня 1973 року у місті Ніжин,Чернігівської області у родині освітян.

Навчання. У 1990 році із золотою медаллю закінчила Чернігівську середню школу № 2.

У 1995 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю „Історія і право” та здобула кваліфікацію «Вчитель історії і права». Навчалась в аспірантурі ЧДПІ імені Т.Г. Шевченка з 1995 року по 1998 рік.

Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна у 2004 році. Тема : «Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині 20 ст.». У 2006 році отримала вчене звання доцента.

Доктор історичних наук з 2010 р. Дисертацію захистила у 2010 р. у спеціалізованій Вченій раді Д 27.053.01 при Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет». Тема дисертації «Українське село соціально-економічні зміни (1991-2008 рр.)». Професор з 2011 року. Видано 3 монографії, серед яких: «Видима темрява. Українське село: тернистий шлях перехідної доби 1990–2000 рр.”, „Село на нашій України. Новітні політичні стереотипи та соціально-економічні детермінанти змін 1991–2008 рр.», «Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХХ ст.».

Робота. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації понад 20 років. З січня 1999 р. по квітень 2014 р. працювала у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).  У 2014-2015 рр. працювала на посаді професора кафедри історії України Київського університету ім. Б. Грінченка. З 2015 р. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (кафедра історії та культури України, кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання, кафедра документознавства).

У 2015 році проходила стажування в Інституті історії України.

Суспільно-громадська діяльність. Член громадської Національної спілки краєзнавців України., профспілки працівників освіти.

Коло наукових інтересів. Історичне краєзнавство; соціально-економічний та культурно-освітній розвиток сучасного українського села.

Наукове керівництво. Науково-освітні проекти, в яких взято участь: Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки» (2016, 2017 рр., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Участь в атестації кадрів вищої кваліфікації: з 2016 р. – член Спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), член Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.07 – історія науки і техніки.

Марина Миколаївна є науковим керівником здобувачів й аспірантів. Під її керівництвом підготовлено 2 кандидати історичних наук.

Основні наукові праці. Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Ігнатенко М.М.

Основні праці зі спеціальності:

1.    Ігнатенко М.М. Рівень життя українського селянства у 1990-2000 р. : культурно-освітній та побутовий аспекти / М.М. Ігнатенко // Вісник аграрної історії (науковий журнал) . – Київ, 2015 . – Випуск 10 .- С. 165-1722.

2. Ігнатенко М.М. Історико-краєзнавче товариство Чернігівщини в контексті відродження краєзнавства в Україні / М.М. Ігнатенко // ScienceRise .- Volume 5/1 (10).-May, 2015 . – p. 44-47

3. Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40- х- 80- х рр.20 ст. // Соціум. Документ. Комунікація. Збірник наукових статей.- Вип.1, Переяслав- Хмельницький,-2016.-с.138-149.

4. Аграрний сектор України  за час президенства Л. Кучми : стан розвитку та тенденції змін // Науково – теоретичний альманах ” Грані”.- номер 138(10), 2016.- с.93-97.

5. Архівні установи Чернігівщини у першій половині 20 ст. // Соціум. Документ. Комунікація. Збірник наукових статей.- Вип.2, Переяслав- Хмельницький.-2016.- с. 50-60.

6. Пам’яткоохоронна справа на Чернігівщині у 1945-1965 рр.: тенденції розвитку та результати змін// ScienceRise.- Volume1/1(30).-2017.- p.12-14.

7. Проблема продовольчої безпеки в контексті соціального розвитку українського села в умовах незалежності (1991-2008 рр.) // – Volume11(40).-2017.- p.18-20.

8. Адаптація аграрної галузі України до світового продовольчого ринку // Гілея . – Випуск 128 (№1) . – – С. 100 – 103

9. Умови розвитку кооперації в українському селі в перші роки незалежності (1991-2005 рр.) // Гілея.- Випуск 136 (9).-2018.- С.106-109 .

10. Трудові ресурси укр. аграрного сектора (1990-2000-х рр.) : загальна характеристика та тенденції змін/Virtus:Scientific Journal/Editor-in-Chief M.A. Zhurba – January #30, 2019 p. 209-212.

11. Бібліотечне краєзнавство на Чернігівщині у 60-80-х рр. ХХ ст./Virtus:Scientific Journal/Editor-in-Chief M.A. Zhurba – October #37, 2019 р. 218-222.

Участь у конференціях:

  1. Ігнатенко М.М. Внесок Надзвичайної державної комісії (НДК) в відродження історико-краєзнавчого руху на Чернігівщині / М.М. Ігнатенко .- «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» : матеріали Дніпропетровської сесії ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ., [м.Дніпропетровськ] 29 листопада 2014 року за ред. Токовенко О.С. у  4-х частинах.- Д. : тов.. «Іновація», 2014 .- ч.2 – С. 128-130
  2. Ігнатенко М.М. Проблеми реформування українського села за доби президентства Л. Кравчука / М.М. Ігнатенко . – «Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ – ХХІ ст. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Київ] 19 березня 2015 р. / редкол. В.О. Огнев’юк та інші . – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015 . – С. 147-151
  1. Внесок наукової інтелігенції Чернігівщини у відродження краєзнавства регіону// Матеріали третьої міжнародної науково- практичної інтернет- конференції ” Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи”.- ДВНЗ” Переяслав- Хмельницький державний педуніверситет ім. Г. Сковороди ” ,збірник наукових праць, вип.3(20.05.2016).-с.45-49
  2. Особливості сфери праці в українському селі(1991-2008 рр.)// Матеріали 10 Міжнародної науково- практичної конференції ” Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно- історичні передумови , сучасні тенденції та перспективи розвитку”, Ужгород, 3-4 листопада, Карпатський університет ім. Августина Волошина, секція 3″ Світові та вітчизняні процеси державного будівництва: історичний і політичний аспекти”, Програма конференції.- с.11 // Україна-Цивілізація. Збірник наукових праць, том 5, Ужгород, 2016.-с.105-112.
  3. ІІ Міжнародна дистанційна науково-методична конференція “Передові технології реалізації освітніх ініціатив”. Тема: “Моделі сучасної архівної освіти (історико-архівна та соціо-комукаційна): загальна характеристика та тенденції змін”. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький пед. університет ім. Г. Сковороди”, 5 лютого 2019 р.
  4. Семінар-круглий стіл «Агресія Росії проти України: воєнно-політичні, соціально-психологічні та інформаційні виміри». Переяслав-Хмельницький, 20 березня 2019 р.
  5. Семінар-круглий стіл «Військово-політична криза кінця 30-х років ХХ століття (до 80-річчя початку Другої світової війни). Переяслав-Хмельницький, 25 вересня, 2019 р.

Навчальні дисципліни: «Раньомодерна історія України», «Правові основи діяльності вищої школи», «Правові основи освітньої діяльності», «Людинознавча історія в системі наукових знань» на соціоісторичному та природничо-технологічному факультетах.

Урядові нагороди та відзнаки Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим:

Марина Миколаївна нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим за високу професійну майстерність, особистий внесок у справу виховання студентської молоді та розвиток університету, наукову роботу, активну суспільну діяльність (наказ № 17-к від 16.01.2006 р.);

почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за значний внесок у справу навчання та виховання молоді, а також за підсумками 2007/2008 н. р. й атестації педагогічних кадрів (наказ № 129964 за 2007/2008 р.);

сертифікатом Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, який свідчить про те, що Ігнатенко Марина Миколаївна брала участь у рейтингу щодо наукової роботи викладачів Республіканського навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (2009 р.) та за підсумками 2009 року ввійшла у двадцятку кращих наукових працівників Республіканського навчального закладу «Кримський гуманітарний університет»;

почесною грамотою Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим за високий професійний значний особистий внесок у розвиток університету й у зв’язку зі святкуванням Дня працівника освіти (наказ № 639-к від 27.09.2010 р.);

сертифікатом Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, який свідчить про те, що Ігнатенко Марина Миколаївна брала участь у рейтингу щодо наукової роботи викладачів Республіканського навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” та за підсумками 2010 року ввійшла в двадцятку кращих наукових працівників Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет”;

почесною грамотою Президіума Верховної Ради Автономної республіки Крим за значний особистий внесок в розвиток освіти і науки АРК ( рішення від 23 вересня 2013 р. № 1421-6/13).

Відзнаки Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної спілки краєзнавців України, Національного олімпійського комітету України:

Подяка Національної спілки краєзнавців України за активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю від «17» жовтня 2018 року.

Подяки:

Подяка Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини за підготовку учасників ІІ етапу Всеукраїнсьокї студентської олімпіади зі спеціальності «Історія» від «20» квітня 2019 року.

Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» педагогічний університет імені Григорія Сковороди за підготовку студента-переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади від «20» травня 2019 року.

Перейти до вмісту