Глоба Ольга Федорівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Глоба Ольга Федорівна

Глоба О.Ф.

Глоба
Ольга Федорівна

вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01, кандидат історичних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

kafbiology@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 1 березня 1972 року в м. Балта Одеської області.

Навчання. У 1994 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «біологія, хімія».

Робота. З 1995 року по теперішній час працює в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», з 2004 року по теперішній час – на посаді доцента кафедри.

У 2004 році в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захищена кандидатська дисертація за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки на тему: «Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва: становлення та діяльність (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».

Упродовж 2004-2005 н.р. обіймала посаду заступника декана природничо-географічного факультету і входила до складу науково-методичної ради університету.

У 2005 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри географії та методики навчання природничим дисциплінам.

З 2006 року згідно наказу Вищої атестаційної комісії України призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 27.053.01, з 2009 р. по теперішній час призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 07.00.01 – історія України та 07.00.07 – історія науки й техніки.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Ольги Федорівни Глоби належать історія природничих дисциплін, методологія біології, наукові досягнення вчених-природознавців й вплив їх наукових здобутків на розвиток біології.

Наукове керівництво. Є науковим керівником магістерських робіт.

Основні наукові праці.

Глоба О.Ф. Біохімія: Практикум. Навчально-методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання. Переяслав-Хм.: ПП «СКД», 2005. 36 с.

Глоба О.Ф. Харківська наукова школа з селекції і насінництва: становлення та розвиток. Навч. посібник. / Гол. ред. В.А. Вергунов. Переяслав-Хмельницький, 2006. 263 с.

Глоба О.Ф. Основи аналітичної хімії. Практикум (за кредитно-модульною системою): Навчальний посібник. м. Переяслав-Хмельницький: «СКД», 2008. 135 с.

Глоба О.Ф. Метод мічених атомів: історичний і практичний аспект [Електронний ресурс]. Історія науки і біографістика. 2010. Режим доступу: // www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2010-4/index.html Заголовок з екрану.

Глоба О.Ф. Фізіологія рослин: практикум. Переяслав-Хмельницький: Видавничий дім «Переяслав», 2012. 2-ге перевид. 63 с.

Глоба О.Ф. Клітинна теорія: історико-науковий аналіз розвитку подій і фактів ХVII – XVIII ст. Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. Вип.28. Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 356-365

Методологія і методика досліджень в біології: Навч. посібник. Курс лекцій. Переяслав-Хмельницький: Вид-во «КСВ», 2015. 162 с.

Глоба О.Ф., Нікітюк Н.Ф. Історія відкриття симбіозу та його науково-практичного обґрунтування (світовий контекст). Наука та наукознавство. №2. 2017. С. 126-136

Глоба О.Ф. Дослідження мікроорганізмів: історичні та історіографічний аспекти бродіння. Молодий вчений. Пер-Хм., 2017. №9.1(49.1) вересень. С.29-33

Глоба О.Ф., Кучер В. І. Академік В.І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства. Історія науки і біографістика : електрон. наук. фахове вид. 2017. № 3 URL :http://inb.dnsgb.com.ua/2017-3/03.pdf

Глоба О.Ф., Ковальська К.В. Науково-педагогічні основи функціонування наукової школи академіка А.М. Гродзинського з вивчення алелопатії. Humanitarium, Переяслав-Хмельницький, 2017. Т.39. Вип. 2: Педагогіка. С. 21-30.

Глоба О.Ф. Пластиди рослинних клітин: історичний аспект їх вивчення. Вісник аграрної історії. №25-26, 2018. С. 260-288.

Глоба О.Ф. Біологічно активні речовини рослинного походження як лікарські засоби: відкриття, вивчення і застосування/ Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за заг.ред. Н.Коцур. Пер.-Хм.:Домбровська, 2018. С. 112-128.

Глоба О.Ф., Нікітюк Н.Ф. Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес предметами природничого циклу / Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія /за заг. ред. Н.І. Коцур. Вип. 2. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2019. С. 73-91.

Глоба О.Ф. Дослідницький метод як основа навчальної практики студентів у курсі «Фізіологія рослин». Humanitarium. Переяслав-Хм.(Київська обл.); Ніжин (Чернігівська обл.): Лисенко М.М., 2019. Том 45. Вип.2: Педагогіка. С. 26-36

Глоба О.Ф. Методичні рекомендації до навчально-польової практики з курсу «Фізіологія рослин» Переяслав-Хм.: Домбровська Я.М., 2019. 20 с.

Глоба О.Ф. Біологічне значення незамінних амінокислот у формуванні здорового харчування дітей і підлітків / Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н.І. Коцур. Вип.3. Варшава, 2020. С. 72-83.

й інші наукові публікації.

 Навчальні дисципліни: Викладає дисципліни: «Методологія та організація науково-педагогічних досліджень», «Біохімія», «Фізіологія рослин», «Хімія органічна. Хімія аналітична».

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2004 р. – Подяка депутата Київради за кращу наукову доповідь з питань освіти на Другій конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні».

2006 р. – диплом голови Київської обласної державної адміністрації за перемогу в номінації «За наукові досягнення».

 Нагороди громадських організацій та неурядових організацій:

За багаторічну сумлінну працю з підготовки молодих спеціалістів у галузі освіти О.Ф. Глоба нагороджувалась грамотами і подяками Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Перейти до вмісту