Дига Надія Василівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Дига Надія Василівна

Дига
Надія Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

dydanadia@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 27 листопада 1960 року в м. Переяслав-Хмельницький.

Навчання. У 1978 році закінчила навчання в Переяслав-Хмельницькій середній школі № 2. У цьому ж році вступила до місцевого педагогічного училища на спеціальність учителя початкових класів. У 1984 році вступила на навчання до Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе (сучасний Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського) на факультет української філології, який без відриву від виробництва успішно закінчила у 1990 році.

У 2002 році вступила в аспірантуру Інституту педагогіки АПН України,за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література), і в 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток пізнавальної активності учнів 5-8 класів на уроках української літератури в процесі вивчення художніх творів історичної тематики». Науковим керівником дисертації була доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна.

Робота. Після закінчення училища в 1980 році почала працювати вихователем групи продовженого дня середньої школи № 5. З 1986 року за сумісництвом – вчителем української мови і літератури середньої школи № 3.

З 1991 року перейшла працювати в Переяслав-Хмельницький філіал КДПУ імені О.М. Горького на посаду викладача кафедри української мови і літератури. До 2001 року працювала на кафедрі, очолюваній кандидатом педагогічних наук, професором Потапенком Олександром Івановичем.

З 2006 року Надія Василівнапрацює на кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. Діалогічне прочитання художніх творів історичної тематики, що має два вектори спрямування: один із цих векторів –це пізнавальна активність учнів середньої школи і студентів вишів щодо розуміння учнями (студентами) історичної правди про Україну, другий вектор –інтелектуальне пізнання естетичної специфіки вивченого художньо-історичного твору.

Також до кола наукових інтересів Надії Василівни належать актуальні проблеми української і зарубіжної літератури та методики навчання.

Наукове керівництво. Доцент Дига Н.В. є рецензентом дисертаційних досліджень та учнівських робіт МАНівських конкурсів, успішно керує науковою діяльністю студентів філологічного факультету, зокрема проблемною студентською науковою групою. У межах навчального навантаження керує написанням кваліфікаційних робітр із них ОКР. Із студентами філологічного факультету проводить студентські «круглі столи», семінари з актуальних проблем літературознавчої і методичної науки.

Основні наукові праці. Оприлюднено понад 80 праць. Н.В. Дига – автор монографії «Розвиток пізнавальної активності учнів 5-8 класів на уроках української літератури в процесі вивчення художніх творів історичної тематики» (Переяслав-Хмельницький, 2012); співавтор колективної монографії «Діалогічне прочитання української літератури» (Київ, 2007); колективних навчальних посібників: «Збірник диктантів та переказів з української мови для 5-9 класів: Посібник для вчителя» (Київ, 1995); «Наш першорозум: Вивчення творчості Г.Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах: методичний посібник» (Переяслав-Хмельницький, 2011); Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога : літературознавчий аспект : навчальний посібник / Г.Л. Токмань, Н.В. Дига, Л.М. Козубенко, Н.В. Черниш. – Ніжин,2018. – 226 с. – С. 14-68; Дига Н.В. (у співавторстві) Самостійна робота студентів із літературознавчих дисциплін: навчальний посібник для філологічних факультетів закладів вищої освіти напряму підготовки «Бакалавр»/ керівн.автор. колект та наук. ред. Г.С. Мазоха. – К. :Міленіум, 2018. – 420. С.24-40, 298-313; Дига Н.В. (у співавторстві) Професійна підготовка магістра з літературознавчих дисциплін: Навчально-методичний посібник для філологічних факультетів закладів вищої освіти напряму підготовки «Магістр»/ Керівн. автор. колект. та наук. ред. Г.С. Мазоха. Київ: Міленіум, 2018. 398 с.С. 38-75, С. 283-327.

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Диги Н.В.

Навчальні дисципліни: Українська міфологія і фольклор; Методика навчання української і зарубіжної літератури; Літературна компаративістика; Український літературний процес і генологія; Інноваційні форми навчання у системі вищої літературної освіти.

Надія Василівна за плідну науково-педагогічну працю має почесну відзнаку – медаль імені Г. С. Сковороди (2010 р.); грамоти ДВНЗ«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (2008 р.) та Інституту педагогіки НАПН України» (2013 р.); подяки адміністрації КЗ КОР«Переяслав-Хмельницькийліцей-інтернат» (2015 р.) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (2016 р., 2018 р.).

Перейти до вмісту