Довжук Ігор Володимирович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Довжук Ігор Володимирович

Довжук І.В.

Довжук
Ігор Володимирович

професор кафедри документознавства та методики навчання, доктор історичних наук, професор, академік НАН ВО України,
член Національної спілки краєзнавців України, почесний краєзнавець України

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (066) 249-55-50

i.v.dovzhuk@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 5 жовтня 1963 року в м. Луганськ.

Навчання. У 1980 р. закінчив середню школу № 47 міста Ворошиловград. У 1983 р. вступив до Ворошиловградського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив у 1988 р. за спеціальністю «Історія і педагогіка» та отримав кваліфікацію і звання вчителя історії і суспільствознавства. У період навчання, в 1986 р., став переможцем Республіканського конкурсу студентських наукових робіт із суспільних наук і був нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і медаллю лауреата.

У 1996 р. закінчив навчання в аспірантурі Інституту історії України НАН України за спеціальністю «Історія України» (відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.; науковий керівник – д.і.н., проф., засл. діяч науки і техніки України В. Г. Сарбей). Кандидат історичних наук з 1997 р. Дисертацію захистив (27 червня 1997 р.) у спецраді Інституту історії України НАН України (тема: «Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України (2-га половина ХІХ ст.)»). Вчене звання доцента кафедри історії України присвоєно у 2002 р.

З 1999 р. – здобувач Інституту історії України НАН України (відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.; науковий консультант – д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України О. П. Реєнт). Доктор історичних наук з 2005 р. Дисертацію зі спеціальності 07.00.01 «Історія України» захистив (29 жовтня 2004 р.) у спецраді Донецького національного університету (тема: «Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.»). Вчене звання професора кафедри архівознавства присвоєно у 2006 р.

У 2015 р. закінчив Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію юриста.

Робота. У 1988-1994 рр. працював у Ворошиловградському обласному краєзнавчому музеї на посадах методиста, старшого наукового співробітника. У 1995-1998 рр. працював у Луганському науковому центрі ім. В. І. Даля на посадах заступника директора з наукової роботи, директора.

З вересня 1998 р. по серпень 2015 р. працював у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, з 2001 р. – на посаді завідувача кафедри архівознавства (з 2012 р. – кафедра архівознавства та суспільно-правових наук, з 2014 р. – кафедра конституційного права та архівознавства). З 2005 по 2015 рр. – завідувач філії відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України при кафедрі архівознавства СНУ ім. В. Даля.

З лютого 2016 р. по т. ч. працює в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі на посаді професора кафедри документознавства та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Ігоря Володимировича Довжука належать історія і культура України ХІХ-ХХ ст., актуальні питання архівознавства.

Наукове керівництво. Довжук І. В. – член редколегії наукового фахового видання «Вісник СНУ ім. В. Даля» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2002 р. – учений секретар, з 2013 по 2015 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради К 29.051.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. З липня 2016 р. – член спеціалізованих учених рад Д 27.053.01 і К 27.053.02 при Університеті Григорія Сковороди в Переяславі.

У 2011-2014 рр. Ігор Володимирович – член експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з історичних наук.

Під керівництвом І. В. Довжука підготовлено 8 кандидатів і 1 доктор історичних наук.

Основні наукові праці. Ігор Володимирович Довжук – автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, з них 11 одноосібних і колективних монографій, 11 підручників і навчальних посібників, у т. ч. і тих, що висувались на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 і 2013 рр., а саме: Довжук І. В. Історія культури України: підручник. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 552 с.; Довжук І. В. Нова історія України (середина XVII – початок XX ст.): підручник. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. 732 с.

У 2009 р. вийшла друком монографія І. В. Довжука, присвячена історії розвитку промисловості Донбасу в післяреформений період (Довжук І. В. Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 364 с.). У книзі репрезентовано результати комплексного дослідження історії промислового розвитку Донецького басейну післяреформеного періоду в контексті еволюції економіки України, що перебувала під владою Російської імперії. Висвітлено основні передумови індустріалізації Донбасу в 60-80-х рр. ХІХ ст., динаміку росту видобутку кам’яного вугілля, виробництва коксу й виплавки чавуну наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., а також основні фактори, які впливали на темпи цього процесу. Проаналізовано діяльність нових металургійних підприємств, побудованих тут в останньому десятилітті ХІХ ст., а також основні причини утворення синдикатів у вугільній і металургійній промисловості та досліджено їхній вплив на індустріалізацію Донецького регіону.

У 2012 р. під загальною редакцією І. В. Довжука побачив світ підручник  з історії і теорії світових цивілізацій (Довжук І. В. Історія і теорія світових цивілізацій: підручник / І. В. Довжук, В. Б. Попов, А. І. Атоян та ін.; під заг. ред. І. В. Довжука. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. 1088 с.), де розглядаються найважливіші проблеми розвитку світових цивілізацій з найдавніших часів до наших днів. Основна увага приділена явищам і процесам, що визначають сутнісні риси світових цивілізацій, а також формуванню глобальної цивілізаційної структури.

У 2020 р. вийшов друком підручник І. В. Довжука з основ книгознавства (Довжук І. В. Основи книгознавства. Переяслав (Київська обл.), Домбровська Я. М., 2020. 480 с.). У книзі на широкому історичному тлі розглядається історія книжкової справи – від виникнення писемності, винайдення в IV-III тис. до н. е. в Шумері глиняних табличок, в Єгипті – папірусних сувоїв – до поширення в античних державах пергаментного сувою та пергаментної книги кодексного типу, яка з ІІ-ІІІ ст. н. е. почала свій великий шлях країнами світу. Належну увагу приділено початку книгодрукування в Європі з акцентацією уваги на постать Йоганна Ґутенберга. Значне місце відведено історії української книги. Також висвітлені найголовніші теоретико-методологічні проблеми книгознавства; розглянуто конструкцію, структуру та апарат сучасної книги.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Довжука І.В.

Навчальні дисципліни:«Історія документознавства», «Основи книгознавства», «Діловодство (загальне, спеціальне)», «Кадрове діловодство», «Інтелектуальна власність та авторське право».

Відзнаки Національної академії педагогічних наук України

2016 р. – Почесна грамота НАПН України.

Відзнаки Національної спілки краєзнавців України

2013 р. – Подяка Національної спілки краєзнавців України;

2014 р. – почесне звання Національної спілки краєзнавців України «Почесний краєзнавець України»;

2019 р. – Почесна грамота Національної спілки краєзнавців України.

Відзнаки Національної академії наук вищої освіти України

2017 р. – нагорода АН ВО України «Медаль імені Івана Крип’якевича»;

2019 р. – Почесна грамота НАН ВО України;

2020 р. – Диплом лауреата І премії конкурсу «Краще видання року»;

2020 р. – нагорода АН ВО України «Медаль імені Ярослава Мудрого».

Відзнаки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

2010 р. – Орден «Геродот Галікарнаський» ІІ ступеня НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Відзнаки Інституту історії України НАН України

2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2019 рр. – Почесні грамоти Інституту історії НАН України.

Відзнаки Державного архіву Луганської області

2011 р. – Почесна грамота ДАЛО.

Відзнаки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2001 р. – Почесна грамота СНУ ім. В. Даля;

2012 р. – Грамота СНУ ім. В. Даля.

Відзнаки Університету Григорія Сковороди в Переяславі

2018 р. – нагорода ПХ ДПУ ім. Г. Сковороди – «медаль Григорія Сковороди».

Перейти до вмісту