Довгопола Людмила Іванівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Довгопола Людмила Іванівна

Довгопола Л.І.

Довгопола
Людмила Іванівна

заступник завідувача кафедри біології, методології і методики навчання із навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafbiology@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 31 січня 1983 року в місті Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Навчання. У 2000 році зі срібною медаллю закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 міста Переяслава-Хмельницького.

Упродовж 2000-2006 рр. навчалася на природничо-географічному факультеті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Закінчивши його з відзнакою, отримала кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» й здобула кваліфікацію викладача біологічних дисциплін.

З листопада 2010 по жовтень 2014 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Наукові дослідження були присвячені обліку ресурсів лікарських рослин Лівобережнодніпровського геоботанічного округу та їх охороні.

У 2015 році у зв’язку зі зміною наукового керівника було змінено шифр спеціальності на 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та затверджено вченою радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У 2019 році 18 січня було захищено кандидатську дисертацію «Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Шапрана Ю. П.

Робота.

З 2005 р. та по серпень 2019 р працювала на посаді старшого лаборанта та за сумісництвом на посаді викладача (з 2010 р) кафедри біології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», забезпечуючи викладання таких дисциплін як: «Біохімія», «Паразитологія», «Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна», «Основи сільського господарства», «Мікробіологія і вірусологія», «Генетика з основами селекції», «Молекулярна біологія», «Біотехнологія, генна інженерія».

Із вересня 2019 року працює на посаді старшого викладача кафедри біології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», забезпечуючи викладання таких дисциплін як: «Генетика з основами селекції», «Молекулярна біологія», «Біотехнологія, генна інженерія», «Методика навчання біології», «Флора й фауна України», «Статистичні методи в біології». Починаючи з цього року обіймає посаду заступника завідувача кафедри з наукової роботи, є куратором групи БЗ-1.

На сьогодні Л. І. Довгопола працює доцентом кафедри біології, методології і методики навчання, обіймає посаду заступника завідувача даної кафедри з навчальної роботи, забезпечує викладання освітніх компонентів «Популяційна біологія», «Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я», «Організація проєктно-дослідницької діяльності учнів у профільній школі», «Дослідницька діяльність школярів із біології» тощо. Є куратором групи БЗ-2.

Суспільно-громадська діяльність. Людмила Довгопола з 2011 року є членом Українського ботанічного товариства Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України.

Коло наукових інтересів. У даний час коло наукових інтересів Л.І. Довгополої спрямоване на розв’язання актуальних проблем фахової підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей, моніторингові дослідження популяцій рідкісних й облік ресурсів потенційно важливих видів лікарських рослин.

Людмила Іванівна Довгопола є членом робочої групи по розробці нових освітньо-професійних програм 014.05 Середня освіта (Біологія, здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Основні результати дослідження Л. І. Довгополої відображено в понад 40 наукових публікаціях у галузях професійної природничої освіти, ботаніки, популяційної екології, охорони природи, ресурсознавства тощо, серед них: зарубіжні, фахові й науково-методичні видання, тези у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій. Л. І. Довгопола є співавтором монографії «Практичний аспект професійної підготовки вчителів біології» (2020), автором п’ятьох навчально-методичних посібників – «Генетика з основами селекції» (2018), «Молекулярна біологія» (2018), «Основи молекулярної біології і генетики» (2019) і співавтором «Мікробіологія і вірусологія» (2018), «Організація наукових досліджень магістерського рівня із біології» (2019).

 • I. Dovhopola Structural-functional model for formation of future teachers of biology to professional activity inpractical training conditions. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. BUDAPEST. 2019/9/30.VII (201). Р. 7-11.
 • Джуран В. М., Крецул Н. І., Довгопола Л. І. Ярова О. А Найбільш поширені інвазійні види рослин Середнього Придніпров’я на прикладі Баришевського району Київської області. Біологічний Вісник Мелітопольського державного пед. ун-ту ім. Б. Хмельницького. № 2 (2). С. 14 – 19.
 • Довгопола Л. І. Методологічні підходи до вивчення проблеми формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності в процесі практичної підготовки. Актуальні питання гуманітарних наук. Том 1, № 22 (2018). С. 116-122.
 • Довгопола Л. І. Основи молекулярної біології і генетики: навч.-мет. пос. для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 014.07 Середня освіта (Географія). Спеціалізація (Біологія). Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): – Домбровська Я. М., 2019. 82 с.
 • Довгопола Л. І. Актуальність дослідження ресурсів лікарських рослин на території Лівобережжя Середнього Придніпров’я. Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки: матеріали Всеукр. наук. конф. (Київ, 6-8 квітня 2011 р.); під ред. І.О. Дудки, С.Я. Кондратюка. Київ: Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного, 2011. С. 60-62.
 • Довгопола Л. І. Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського під час польової практики майбутніх учителів біології. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (Переяслав-Хмельницький, 22 травня 2018 р.); [наук. ред. Н.В. Ігнатенко, О.І. Шапран; уклад. Н.П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2018. С. 22-27.
 • Довгопола Л. І. Генетика з основами селекції: метод. реком. до лабораторних робіт для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 70 с.
 • Довгопола Л. І. Екологічна стежка «Околицями Переяславщини» як один із методів формування у студентів-біологів готовності до професійної діяльності у процесі практичної підготовки. Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 червня 2018 р.). Одеса: Вид-во «Молодий вчений», 2018. С. 61-65.
 • Довгопола Л. І. Історія дослідження лікарських рослин Лівобережнодніпровського геоботанічного округу. Матеріали XIII з’їзду Українського Ботанічного Товариства (Львів, 19-23 вересня 2011 р.). Львів, 2011. С. 202.
 • Довгопола Л. І. Історія дослідження лікарських рослин Лівобережнодніпровського геоботанічного округу. Біологічні системи: наук. журнал. Чернівці: Вид-во Чернівецького університету, 2013. Т 5. Вип. 3. С. 403-408.
 • Довгопола Л. І. Молекулярна біологія: метод. реком. до лабораторних робіт для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. 78 с.
 • Довгопола Л. І. Навчально-польова практика як важлива складова формування майбутнього вчителя біології на прикладі практик з ботаніки та зоології. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук: зб.матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Рівне, 28 листопада 2017 р.). Рівне: О. Зень, 2017. С. 139-146.
 • Довгопола Л. І. Народні назви адвентивних рослин. Синантропізація рослинного покриву України: тези наук. доповідей Всеукр. наук. конф. (Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006 р.). Київ, Переяслав-Хмельницький, 2006. С. 63-64.
 • Довгопола Л. І. Науково-дослідна діяльність студентів-біологів у процесі проведення навчально-польової практики з ботаніки. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2018 р.); [наук. ред. О.І. Шапран; уклад. Ю.П. Шапран, Н.П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я.М., 2018. С. 42-47.
 • Довгопола Л. І. Організація досліджень ценопопуляцій Аstragalus dasyanthus Рall. і Аdonis vernalis студентами-біологами у процесі проведення навчально-польової практики з ботаніки. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». 2018. Вип. 27. С. 64-74.
 • Довгопола Л. І. Поширення та стан ценопопуляцій Аstragalus dasyanthus Рall. і Аdonis vernalis на території Лівобережнодніпровського геоботанічного округу. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та технічних культур: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (Березоточа, 5-6 червня 2013 р.). Лубни: Комунальне вид-во «Лубни», 2013. С. 28-30.
 • Довгопола Л. І. Практична підготовка майбутніх учителів біології до професійної діяльності на основі контекстного підходу. Педагогічні науки. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка: 2019. No 73. С. 61-66.
 • Довгопола Л. І. Ресурси Tanacetum Vulgare північної частини Лівобережнодніпровського геоботанічного округу. Синантропізація рослинного покриву України: тези наук. доповідей ІІ Всеукр. наук. конф. (Переяслав-Хмельницький, 27-28 вересня 2012 р.). Київ – Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 34-35.
 • Довгопола Л. І. Рідкісні види лікарських рослин Лівобережнодніпровського геоботанічного округу. Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України» «Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2011 р.) секція «Збереження та відтворення біорізноманіття»: у 2 т. Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. Т. 1. С.148-151.
 • Довгопола Л. І. Рідкісні види лікарських рослин Лівобережнодніпровського геоботанічного округу. Екологічний вісник. 2011. № 4 (68). С. 22-23.
 • Довгопола Л. І. Структурні компоненти професійної підготовки майбутніх учителів біології. Сучасний вимір психології та педагогіки: зб. тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 травня 2018 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. С. 78-80.
 • Довгопола Л. І. Упровадження педагогічних поглядів В. Сухомлинського в процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.); Ніжин (Чернігів. обл.): Лисенко М. М., 2018. Т. 41. Вип. 2: Педагогіка. С. 32-37.
 • Довгопола Л. І. Формування готовності в майбутніх учителів біології до застосування інтерактивних технологій. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2018. Вип. LХХХІІ. Т. 1. С. 117-121.
 • Довгопола Л. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності засобами навчально-наукових екологічних стежок. World Science. Warsaw, Poland, 2018. № 7 (35). Vol. 1. С. 21-25.
 • Довгопола Л. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності в процесі педагогічної практики. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІV Каришинські читання): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29-30 травня 2018 р.); за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава: ПП «Астрая», 2018. С. 111-113.
 • Довгопола Л. І., Шапран Ю. П. Діагностика готовності до професійної діяльності майбутніх учителів біології. World Science. Warsaw, Poland, 2018. № 6 (34). Vol. 7. С. 27-33.
 • Довгопола Л. І., Шапран Ю. П. Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики. Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць; [ред. колегія: Доброскок І.І. (голов. ред.) та ін.]. 2018. Вип. 7/1. С. 118-132.
 • Довгополая Л. И. Состояние ценопопуляций Astragalus dasyanthus и Adonis vernalis L. в пределах Левобережноднепровского геоботанического округа. Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали Міжнар. конф. молодих учених (Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.). Ужгород: Вид-во ФОП Бреза А. Е. 2012. С. 136-137.
 • Довгополая Л. И. Состояние ценопопуляций Astragalus dasyanthus в пределах Левобережноднепровского геоботанического округа. Материалы ІІ(Х) Междунар. Ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге 11-12 ноября 2012 г. ФГБУН Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН. Санкт-Петрбург: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. С. 86.
 • Шапран Ю. П., Довгопола Л. І. Організація наукових досліджень магістерського рівня із біології: навч.-метод. пос. Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.): Домбровська Я., 2019. 126 с.
 • Ю. П. Шапран, Л. І. Довгопола Практичний аспект професійної підготовки вчителів біології: монографія. Переяслав: ФОП Домбровська Я. М., 2020. 198 с.
 • Довгопола Л. І. Інтервізія як інтерактивний метод професійної підготовки студентів-біологів у процесі педагогічної практики. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр./Ред. кол.: Товканець ГВ (гол. ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ, 2019.Випуск 2 (10). Частина 2. 120 с. С. 33-40.
 • Довгопола Л. Навчальна практика з генетики як компонент практико-орієнтованого підходу в системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Т. 1. №. 28. С. 246-251.
 • Довгопола Л.І. Реалізація практико-орієнтованого підходу в процесі практичної підготовки майбутніх учителів-природничників. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 квітня 2020 р.) С. 15-19.
 • Довгопола Л.І. Упровадження інтерактивних методів навчання у процес педагогічної практики з метою підвищення якості підготовки майбутніх учителів біології. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 7-8 лютого 2020 р. – Класичний приватний університет. С. 12-16.
 • Довгопола Л. І. Систематичний, біоморфологічний та екологічний аналіз дикорослих лікарських рослин Переяславщини. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. Ботаніка. 2020. Том 22, №1. С. 27-36.

Навчальні дисципліни. З вересня 2019 р. Л. І. Довгопола забезпечує викладання лабораторно-практичних занять із дисциплін: «Генетика з основами селекції», «Молекулярна біологія», «Біотехнологія, генна інженерія», «Флора й фауна України», «Статистичні методи в біології», «Популяційна біологія», «Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я», «Організація проєктно-дослідницької діяльності учнів у профільній школі», «Дослідницька діяльність школярів із біології». Під її керівництвом проводяться навчально-польові практики з «Генетики і селекції» і «Ботаніки». Л. І. Довгополу призначено методистом із біології навчально-виробничої практики з біології у школі та керівником кваліфікаційних робіт.

Перейти до вмісту