Дем’яненко Віра Миколаївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Дем’яненко Віра Миколаївна

Демяненко В.М.

Дем’яненко
Віра Миколаївна 

заступник завідувача кафедри політології з навчальної роботи, кандидат політичних наук, доцент

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

середа, четвер: 1400 -1600

кабінет № 419
(корпус № 1, поверх №
4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (097) 334-33-55
politology.phdpu@gmail.com

Біографічні відомості. Народилася 08 лютого 1966 р. в селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області в селянській родині Миколи Петровича й Ганни Захарівни.

Навчання. Упродовж 1973–1983 рр. навчалась у Хоцьківській середній школі Переяслав-Хмельницького району Київської області. У 1983 році вступила на 1 курс історичного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, який закінчила в 1988 році за спеціальністю «Історія і педагогіка», здобула кваліфікацію «вчителя історії, суспільствознавства і методиста виховної роботи».

З вересня 2000 р. по червень 2003 р. – здобувач кафедри політології і соціології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ). 01 липня 2003 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (м. Київ) під керівництвом відомого науковця доктора політичних наук, професора Горбатенка Володимира Павловича захистила кандидатську дисертацію на тему: «Політична свідомість українського суспільства в умовах демократичної трансформації» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. У жовтні 2005 року Дем’яненко В. М. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної історії, методологій і методики навчання.

Робота. Трудову діяльність Дем’яненко В. М. розпочала 15 серпня 1988 р. на посаді вчителя історії Хоцьківської середньої школи Переяслав-Хмельницького району Київської області. З вересня 1994 р. дотепер працює в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У вузі працювала на посадах асистента кафедри історії та культури України; викладача, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії; доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн; доцента кафедри загальної історії, методологій та методики навчання; доцента кафедри політології.

Доцент Дем’яненко В. М. входить до групи забезпечення Освітньо-професійної програми «Політологія» зі сп. 052. Політологія (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) та Освітньо-професійної програми «Політологія» зі сп. 052. Політологія (другого (магістерського) рівня вищої освіти) у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Згідно Рішення Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проєктів підручників (протокол № 2 від 02 березня 2018 р.), здійснювала експертну оцінку проєкту підручника «Всесвітня історія» для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 21.02.2018 р., № 176).

Член Національної спілки краєзнавців України (з 22.10.2013 р.). Від початку російсько-української війни (з 2014 р.) Дем’яненко В. М. займається волонтерською діяльністю.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів доцента Дем’яненко В. М. належать проблеми політичної свідомості й політичної культури українського суспільства в умовах демократичної трансформації, посттоталітарного розвитку новітньої України.

Наукове керівництво. Доцент Дем’яненко В. М. виступає опонентом кандидатських дисертацій з політичних наук у спеціалізованих вчених радах Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Національного університету імені Тараса Шевченка.

Керує студентською науково-дослідною роботою, підготувала 4-х призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії», 1-го призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія», 2-х призерів VІ Всеукраїнського студентського турніру з «Історії».

У 2003–2004 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії» (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди).

Основні наукові праці. Науковий доробок Віри Миколаївни Дем’яненко складає понад 110 публікацій з проблем політичної свідомості й політичної культури українського суспільства в умовах демократичної трансформації, посттоталітарного розвитку новітньої України, серед них:

  • 1 підручник у співавторстві (Дем’яненко Б., Дем’яненко В. Політичні ідеї представників утилітаризму // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи: підручник: у 2-х т./ за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2017. Т.  535 с. С. 209-241);
  • 3 навчальних посібники у співавторстві (зокрема: Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М. Скорочений курс лекцій з політології. Навчальний посібник. Частина ІІ, доп. і перероб. Переяслав-Хмельницький: редакція газети «Вісник Переяславщини», 2002. 96 с.; Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М. Скорочений курс лекцій з політології. Навчальний посібник. Частина ІІІ. 2-е вид., доповн. і перер. К.: «Торба», 2003. 194 с.; Грицяк Н. В., Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М. Політологія: Навчальний посібник; За ред. Б. Л. Дем’яненка. 3-тє вид., допов. і уточ. К.: Видавничий центр ТОВ Софія-А, 2008. 754 с.);
  • 1 енциклопедія у співавторстві (Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво, 2011. 808 с.);
  • 5 енциклопедичних словників у співавторстві (зокрема: Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. Львів: Новий світ-2000, 2014. 766 с.; Енциклопедичний словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. 5-е вид. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. 912 с.; Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів: «Новий світ–2000», 2015. 492 с.; Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. Львів: «Новий Світ-2000», 2015. 396 с; Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. 7-е вид. Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017. 688 с.);
  • 1 методичний посібник у співавторстві (Методичні рекомендації з курсу політології (плани лекцій і семінарських занять, теми рефератів, питання для дискусії, самостійної роботи, заліку і екзамену). Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / Укл. Б.Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко. Переяслав-Хмельницький, 1998. 34 с.).

Навчальні дисципліни: «Методика викладання історії», «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін», «Дисидентський і правозахисний рух», «Історія зарубіжних політичних вчень стародавнього Сходу, античності та середньовіччя. Історія зарубіжних політичних вчень Нового часу», «Історія політичної науки», «Політична культура».

Відзнаки Національної спілки краєзнавців України:

2019 р. – Подяка Національної спілки краєзнавців України.

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2015 р. – Подяка в. о. голови Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації «За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня працівників освіти»;

 2016 р. – Подяка міського голови м. Переяслава-Хмельницького Київської області «За сумлінну працю, професіоналізм, активну участь у житті громади міста, з нагоди Міжнародного жіночого дня».

Нагороди громадських організацій та неурядових організацій:

2002, 2004, 2013, 2016, 2018 рр. – Почесна Грамота Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

2013, 2017 рр. – Подяка ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2015 р. – Подяка голови громадської організації «Майдан Переяславщини» Потапенка Я. О. родині Бориса і Віри Дем’яненків «За добре серце, чуйність, благодійність, активну підтримку волонтерів у допомозі бійцям, які захищають Україну в зоні АТО та з нагоди Дня Соборності України»;

2015 р. – Подяка Голови ГО «Серця Переяславщини» Марченко І. О. родині Дем’яненків Вірі та Борису «За допомогу та активну участь у забезпеченні військовослужбовців Збройних Сил України та добровольчих батальйонів Київської області, підтримання бойового духу захисників державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди Міжнародного дня волонтерів»;

2016 р. – Почесна відзнака Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (№ 346 від 08.02.2016 р.);

2016 р. – Подяка Голови ГО «Серця Переяславщини» Марченко І. О. родині Дем’яненків Вірі та Борису «За допомогу та активну участь у забезпеченні військовослужбовців ЗСУ та добровольчих батальйонів, підтримання бойового духу захисників державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди Міжнародного дня волонтерів».

2016 р. – Подяка Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ).

Перейти до вмісту