Дем’яненко Борис Леонідович • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Дем’яненко Борис Леонідович

Дем'яненко Б.Л.

Дем’яненко
Борис Леонідович

відмінник освіти України, декан cоціоісторичного факультету, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок, середа, четвер: 14001600
кабінет № 218
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-3885; + 38 (097) 450-24-24
 istfak.1@i.ua

Біографічні відомості. Народився 10 cерпня 1968 року в селі В’юнище Переяслав-Хмельницького району Київської області в родині службовців Леоніда Юхимовича й Лідії Павлівни.

Навчання. У 1985 році закінчив із золотою медаллю Циблівську середню школу Переяслав-Хмельницького району Київської області. У 1985 році вступив на 1 курс історичного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького. У 1992 році закінчив з відзнакою Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія і педагогіка», здобув кваліфікацію «вчителя історії й методиста виховної роботи».

Упродовж 1995-1998 рр. аспірант кафедри політології і соціології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ). 28 травня 1998 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (м. Київ) під керівництвом доктора історичних наук, професора Кудряченка Андрія Івановича достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Тоталітарні режими ХХ століття: системний аналіз нацистської моделі (1933-1945 роки)» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Упродовж 2007-2012 рр. здобувач Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (м. Київ). 15 травня 2012 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (м. Київ) під керівництвом відомого науковця доктора політичних наук, професора, академіка НАН України Левенця Юрія Анатолійовича захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток кратологічних знань в Україні» за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. У січні 2014 року Дем’яненку Б. Л. присвоєно вчене звання професора кафедри політології.

Робота. Трудову діяльність Дем’яненко Б. Л. розпочав 15 серпня 1992 р. на посаді вчителя історії Хоцьківської середньої школи Переяслав-Хмельницького району Київської області. З 01.09.1992 р. і дотепер працює в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У вузі Дем’яненко Б. Л. працював на посадах асистента кафедри суспільних наук, викладача кафедри історії та культури України, заступника декана філологічного факультету (1994–1995 рр.), старшого викладача кафедри історії та культури України, доцента кафедри філософії і політології, доцента кафедри політології, відповідального секретаря приймальної комісії університету (2000–2002, 2004 рр.), професора кафедри політології; декана історичного факультету (2002–2018 рр.), декана соціоісторичного факультету (з 2018 р. – дотепер).

Дем’яненко Б. Л. підготував матеріали і забезпечив успішну акредитацію спеціальності «Історія» о.к.р. «магістр» (2007 р., 2012 р.), спеціальності «Історія» о.к.р. «спеціаліст» (2004 р., 2009 р., 2015 р.), напряму підготовки «Політологія» о.к.р. «бакалавр» (2011 р., 2016 р.), спеціальності «Політологія» о.к.р. «спеціаліст» (2012 р.), напряму підготовки «Історія» о.к.р. «бакалавр» (2013 р.), освітньої програми «Політологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2018 р.); ліцензування напряму підготовки «Політологія» о.к.р. «бакалавр» (2007 р.), спеціальності «Політологія» о.к.р. «спеціаліст» (2011 р.), спеціальності «Політологія» о.к.р. «магістр» (2017 р.), напряму підготовки «Публічне управління та адміністрування» о.к.р. «бакалавр» (2017 р.). Один із засновників випускової кафедри політології (2007 р.).

Професор Дем’яненко Б. Л. є гарантом Освітньо-професійної програми «Політологія» зі сп. 052. Політологія (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) та Освітньо-професійної програми «Політологія» зі сп. 052. Політологія (другого (магістерського) рівня вищої освіти) у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Упродовж 2016-2019 рр. Дем’яненко Б. Л. член науково-методичної комісії НМК 5 з соціальних наук та журналістики, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, підкомісії 052 Політологія Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (сектор вищої освіти) (Наказ Міністерства освіти і науки України № 375 від 06 квітня 2016 р.). З 2019 року – дотепер член науково-методичної комісії НМК 4 з соціальних наук та журналістики, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, підкомісії 052 Політологія Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (сектор вищої освіти) (Наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 25 квітня 2019 р.). Дем’яненко Б. Л. є одним із розробників Стандарту вищої освіти зі сп. 052 Політологія (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); Стандарту вищої освіти зі сп. 052 Політологія (другого (магістерського) рівня вищої освіти); Стандарту вищої освіти зі сп. 052 Політологія (третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти).

Член Національної спілки краєзнавців України (з 22.10.2013 р.). Від початку російсько-української війни (з 2014 р.) Дем’яненко Б. Л. займається волонтерською діяльністю.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів професора Дем’яненка Б. Л. належать проблеми компаративного аналізу класичних моделей тоталітаризму першої половини ХХ ст., посттоталітарного розвитку новітньої України, політології, кратології, виборчих систем.

Наукове керівництво. Дем’яненко Б. Л. здійснює керівництво кафедральною науковою темою «Політична система України: сучасний стан і перспективи розвитку» (номер держреєстрації 011U005216). З 2010 року регулярно здійснює опонування докторських і кандидатських дисертацій з політичних наук у спеціалізованих вчених радах Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (м. Київ), Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ), Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро).

У серпні 2003 р. був одним із організаторів і активних учасників першої в Україні Міжнародної літньої школи молодих істориків України і Російської Федерації (м. Переяслав-Хмельницький). Упродовж 2004–2006 рр. – член організаційного комітету Всеукраїнського науково-методологічного проекту «Наддніпрянщина – Галичина – Донбас – духовна вісь України» (у рамках проекту проведено Міжнародні наукові конференції: м. Івано-Франківськ (червень 2004 р.), м. Переяслав-Хмельницький (травень 2005 р.), м. Черкаси (грудень 2005 р.).

Дем’яненко Б. Л. бере участь в атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад  Д27.053.01 по сп. 07.00.01 – історія України; 07.00.07 – історія науки і техніки; К27.053.02 по сп. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; К27.053.04 по сп. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

За сприяння та активної участі професора Дем’яненка Б. Л. на соціоісторичному факультеті та в університеті проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні та міжфакультетські науково-практичні конференції з актуальних проблем історичної, політичної та педагогічної науки.

Під керівництвом та за особистої участі професора Дем’яненка Б. Л. на соціоісторичному факультеті здійснюється модернацізація науково-освітнього простору, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» формуються нові навчальні плани, освітньо-професійні та освітньо-наукові програми зі спеціальностей 014 «Середня освіта (історія), спеціалізація: основи правознавства»; 014 «Середня освіта (історія), спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота»; 052 «Політологія»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 012 «Дошкільна освіта»; 231 «Соціальна робота»; 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти, підвищується якість підготовки молодих кадрів для роботи в школах, органах влади, політичних партіях, громадських організаціях Київської та інших областей України.

Член редколегії збірника наукових праць «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» (Київський національний університет культури і мистецтв; збірник відображається в наступних базах даних: DOAJ, Index Copernicus, SIS, WORLDCAT, BASE, Central and East European Index).

У 2003–2004 рр. Дем’яненко Б. Л. був головою журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії» (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди); у 2007 році – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); у 2008 році – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Політології» (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника); у 2015–2017 рр. – заступник голови галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Гуманітарні науки» зі сп. «Історичні науки» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); у 2018–2020 рр. – член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Політології» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Професор Дем’яненко Б. Л. керує студентською науково-дослідною роботою, підготував 12-ть призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія», 2-х призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії», 8-х призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Політичні науки».

Основні наукові праці. Науковий доробок Бориса Леонідовича Дем’яненка складає понад 320 публікацій з проблем компаративного аналізу класичних моделей тоталітаризму першої половини ХХ ст., посттоталітарного розвитку України, політології, кратології, виборчих систем, серед них:

  • 2 індивідуальні монографії (Дем’яненко Б. Л. Розвиток кратологічних знань в Україні. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2011. 794 с; Дем’яненко Б. Три моделі тоталітаризму. Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму. Монографія. К.: Нелень, 2000. 254 с.);
  • 1 монографія у співавторстві (Дем’яненкоБ. Дослідження влади в Україні як системного суспільного явища // Політична наука в Україні. 1991–2016. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода; відп. ред. і упоряд. О. Майборода. К.: Парлам. вид-во, 2016. 704 с. С. 341-377);
  • 1 підручник у співавторстві (Дем’яненко Б., Дем’яненко В. Політичні ідеї представників утилітаризму // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи: підручник: у 2-х т./ за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2017. Т.  535 с. С. 209-241);
  • 6 навчальних посібників у співавторстві (зокрема: Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М. Скорочений курс лекцій з політології. Навчальний посібник. Частина ІІ, доп. і перероб. Переяслав-Хмельницький: редакція газети «Вісник Переяславщини», 2002. 96 с.; Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М. Скорочений курс лекцій з політології. Навчальний посібник. Частина ІІІ. 2-е вид., доповн. і перер. К.: «Торба», 2003. 194 с.; Грицяк Н. В., Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М. Політологія: Навчальний посібник; За ред. Б. Л. Дем’яненка. 3-тє вид., допов. і уточ. К.: Видавничий центр ТОВ Софія-А, 2008. 754 с.; Дем’яненко Б. Л. Повсякденне життя українського суспільства 1970–1980-х рр. // Коцур В. П. (голов. ред.), Гончаренко О. М., Дем’яненко Б. Л., Ісайкіна О. Д., Лукашевич О. М., Мічуда В. В., Нагайко Т. Ю., Потапенко Я. О., Тарапон О. А. Українське суспільство в умовах радянського ладу: повсякденний вимір. Навч. посіб. 2-ге вид. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2014. 574 с. С. 433-558);
  • 2 енциклопедії у співавторстві (Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво, 2011. 808 с.; Велика українська енциклопедія, т. 1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А. М. К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. 592 с.);
  • 9 енциклопедичних словників у співавторстві (зокрема: Енциклопедичний словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. 4-е вид. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2013. 560 с.; Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. Львів: Новий світ-2000, 2014. 766 с.; Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ–2000», 2014. 779 с.; Енциклопедичний словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. 5-е вид. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. 912 с.; Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. Львів: «Новий Світ-2000», 2015. 779 с.; Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів: «Новий світ–2000», 2015. 492 с.; Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. Львів: «Новий Світ-2000», 2015. 396 с; Велика Українська Енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Політичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Дем’яненко Б. Л., Любовець О. М. К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. 216 с.; Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник / Укладач В. М. Піча; наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми [Колектив авторів: І. В. Алексєєнко, О. І. Романюк, М. В. Школяр та ін.]. Львів: «Магнолія 2006», 2017. 438 с.; Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. 7-е вид. Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017. 688 с.);
  • 1 методичний посібник у співавторстві (Методичні рекомендації з курсу політології (плани лекцій і семінарських занять, теми рефератів, питання для дискусії, самостійної роботи, заліку і екзамену). Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / Укл. Б.Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко. Переяслав-Хмельницький, 1998. 34 с.).

Навчальні дисципліни: політологія; політична система України; вибори та виборчі системи; партологія; історія та теорія демократії.

Відзнаки Міністерства освіти і науки України:

2007 р. – Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України;

2018 р. –  Нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Відзнаки Національної спілки краєзнавців України:

2018 р. – Почесна Грамота Національної спілки краєзнавців України;

2019 р. – Подяка Національної спілки краєзнавців України.

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2002 р. – Почесна Грамота управління освіти і науки Київської ОДА;

2005 р. – Почесна Грамота Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області;

2011 р. – Почесна Грамота головного управління освіти і науки Київської ОДА;

2012 р. – Почесна Грамота департаменту освіти і науки Київської ОДА.

Нагороди громадських організацій та неурядових організацій:

2002–2018 рр. – Почесна Грамота Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

2005 р. – Почесна Грамота Інституту історії України НАН України;

2008 р. – Почесна відзнака Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (№ 47 від 02.10.2008 р.);

2010 р. – орден «Геродот Галікарнаський» за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, № 25 від 11.01.2010 р.);

2010 р. – Подяка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ);

2012 р., 2013 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. – Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2015 р. – Подяка голови громадської організації «Майдан Переяславщини» Потапенка Я. О. родині Бориса і Віри Дем’яненків «За добре серце, чуйність, благодійність, активну підтримку волонтерів у допомозі бійцям, які захищають Україну в зоні АТО та з нагоди Дня Соборності України»;

2015 р. – Подяка Голови ГО «Серця Переяславщини» Марченко І. О. родині Дем’яненків Вірі та Борису «За допомогу та активну участь у забезпеченні військовослужбовців Збройних Сил України та добровольчих батальйонів Київської області, підтримання бойового духу захисників державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди Міжнародного дня волонтерів»;

2016 р. – Подяка Голови ГО «Серця Переяславщини» Марченко І. О. родині Дем’яненків Вірі та Борису «За допомогу та активну участь у забезпеченні військовослужбовців ЗСУ та добровольчих батальйонів, підтримання бойового духу захисників державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди Міжнародного дня волонтерів»;

2016 р. – Подяка Громадської культурно-просвітницької організації «Переяславський скарб» (м. Переяслав-Хмельницький);

2016 р. – Подяка Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ);

2018 р. – Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Перейти до вмісту