Наказ «Про переоформлення ліцензій»

Сертифікати про акредитацію

Для бакалавра:

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Економіка)» освітнього рівня «бакалавр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Охорона праці)» освітнього рівня «бакалавр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0301. Соціально-політичні науки з напряму підготовки 6.030104 «Політологія»* освітнього рівня «бакалавр»

Ескпертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців з напряму підготовки 6.030102 Психологія освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Висновок експертної комісії МОН України про результати проведення акредиційної експертизи освітньої діяльності в університеті за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» за спеціальністю 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Для магістра:

Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою Психологія, спеціальність 053 Психологія Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою Практична психологія, спеціальність 053 Психологія

Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня освіта Трудове навчання та технології), Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література) Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) освітнього рівня «магістр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.01010101 «Дошкільна освіта» освітнього рівня «магістр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.02030301 «Українська мова та література» освітнього рівня «магістр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.01010201 «Початкова освіта» освітнього рівня «магістр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 8.01020101 «Фізичне виховання» освітнього рівня «магістр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0203 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.02030201 «Гуманітарні науки (Історія)» освітнього рівня «магістр»

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0401 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.04010201 «Природничі науки (Біологія)» освітнього рівня «магістр»

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Політологія» зі спеціальності 052 Політологія галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси публічного сектору» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і література)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (німецька))» галузі 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Документознавство)» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Документознавство) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Висновки експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності в університеті за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми «Економічна теорія та економічна політика», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Охорона праці)» за спеціальністю 015 Професійна освіта (Охорона праці) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» за спеціальністю 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)» за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Україна мова і література)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Україна мова і література)» галузі 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) за другим (магістерським) рівнем в університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього рівня «магістр» в університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Висновки експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і аудит» за галуззю знань 071 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми Психологія спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти