Кафедра управління і моніторингу якості освіти функціонує при відділенні післядипломної освіти переяславського університету  з  2003 року. Один із  перших в Україні ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  університет імені Григорія Сковороди»  ліцензував і пройшов акредитацію  за напрямом  1801 Специфічні категорії. За цей час забезпечено підготовку і здійснено випуск  438фахівців-магістрів зі спеціальності 8.18010020Управління навчальним закладом, у тому числі із червоним дипломом 45. Серед них такі відомі особистості, як: Кушнір С.М. (директор Ржищівського гуманітарного коледжу), Гогуля С.М. (заступник директора Богуславського гуманітарного коледжу), Пасічник О.С. (директор Сквирського професійно-технічного училища), Лопата М.П. (директор Переяслав-Хмельницького ЦПТО), Доброскок І.І. (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти), Усик О.Ф. (кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету педагогіки та психології), Іващенко А.В. (завідувач соціально-гуманітарного відділу), Панченко В.О. (заступник завідувача відділення післядипломної освіти) та інші.

Професорсько-викладацький склад кафедри в усі роки був і залишається головним гарантом успіху в навчально-методичній і науковій  діяльності. Від часу заснування кафедри, як її основний очільник і організатор, працює кандидат філософських наук, доцент Т.І. Білобровко, котра зуміла організувати професійний колектив однодумців, фахівців-практиків, творчих і неординарних особистостей. У різні періоди на кафедрі управління і моніторингу якості освіти працювали відомі в Україні і за її межами доктори наук, професори І.Л.Лікарчук, С.О. Нікітчина, І.І.Доброскок, О.І.Шапран та інші.

Нині професійне ядро кафедри на чолі із завідуючою Л.Є. Сігаєвою, доктором педагогічних наук, професором, та завідувачкою відділення  післядипломної освіти  Т.І. Білобровко становлять різнопрофільні спеціалісти – доктори і  кандидати наук: О.І. Шапран, Степашко В.О. – доктори педагогічних наук, професори;  Т.М.  Соловйова, О.М. Ткаченко – кандидати історичних наук, доценти; Л.П. Кожуховська, Н.Д. Юрійчук – кандидати педагогічних наук, доценти; старші викладачі В.О. Панченко, А.В. Опольська, молоді фахівці – випускник аспірантури М.С. Сидоренко, І.С. Гагаріна, О.Г.Маркова, М.М.Бойко.

Члени кафедри повністю забезпечують навчально-методичний супровід кожної дисципліни навчального плану підготовки майбутніх спеціалістів з управління  підприємствами, установами й організаціями у галузі освіти і виробничого навчання, про що свідчать успішно пройдені кожні 5 років акредитаційні процедури. Зокрема випущено такі навчальні посібники: «Кредитно-модульний курс з освітнього менеджменту» (Т.І.Білобровко), «Філософія освіти» (Т.І. Білобровко, М.К. Кукушкін), «Маркетинг освіти» (Т.І. Білобровко,Л.П. Кожуховська), «Основи наукових досліджень. Управлінське документування» (Л.Є. Сігаєва, Т.І. Білобровко, Л.П. Кожуховська), «Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти» (Т.І.Білобровко, А.В.Опольська), «Короткий тлумачний словник до курсу «Основи педагогічного вимірювання і моніторингу якості освіти» (Л.П.Кожуховська, М.С. Сидоренко) та інші.

У 2015 році підготовлені до друку навчальні посібники, що відповідають вимогам чинних державних стандартів: «Філософія науки і управління освітою» (Т.І. Білобровко, Л.П. Кожуховська), «Практикум із курсів магістратури управління. Частина 1» (Л.П.Кожуховська, Н.Д.Юрійчук).

Колектив  кафедри, окрім навчальних занять,  тісно взаємодіє із магістрами-управлінцями в організаційно-науковій сфері: спільно готуються і проводяться науково-методичні семінари з актуальних проблем управління освітою в Україні, організовуються зустрічі з успішними керівниками освітніх установ регіону,  провідними науковцями з академічних установ Києва. Традиційним є щорічне проведення науково-практичної студентської конференції «Сучасні проблеми управління освітою в Україні і у  світі» і випуск  наукового збірника статей магістрів управління.

Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема управлінського та моніторингового спрямування. Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контактів з колегами як в Україні, так і за її межами. Викладачі беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах. Систематично здійснюється публікація монографій, статей у фахових виданнях, а також навчально-методичного матеріалу. Крім цього, викладачі виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних робіт та здійснюють наукове консультування магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

Кафедра здійснює співробітництво на основі заключних договорів  з Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Інститутом психології ім.Г.С.Костюка, Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Предметом такої співпраці є розробка, впровадження спільних проектів наукових досліджень у галузі управління навчальним закладом, підготовки фахівців у галузі теорії і методики управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи, організації міжнародних, національних, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, наукових і науково-освітніх проектів тощо.

Організація науково-дослідної роботи проходить за такими темами:

– «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі України», що розробляється в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;

– «Проблеми реформування управління освітою у сучасних умовах»,  що розробляється в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Сторони співпрацюють за такими напрямками: організація науково-дослідної роботи у галузі теорії та методики управління освітою; сприяння організації процесів навчання, що відповідають міжнародним стандартам підготовки магістрів та інших фахівців у галузі педагогіки; сприяння обміну викладачами, науковими співробітниками та іншими фахівцями. Організація зустрічей між викладачами, вченими, педагогами, управлінцями з метою обміну досвідом та знаннями; організація впровадження наукових та науково-методичних розробок у практику викладання, виховання та навчання; підготовка, видання та впровадження у практику навчальних закладів  наукових, науково-методичних рекомендацій, підручників, посібників, програм, методик викладання, монографій, конспектів лекцій, засобів навчання (в тому числі відео- та аудіовізуальних, електронних засобів навчання) та інших з грифами та без грифів МОН України; організація регіональних, національних та міжнародних конференцій, семінарів та консультативних зустрічей.

На кафедрі управління та моніторингу якості освіти приділяється велика увага науково-дослідній роботі студентів. Студенти  беруть активну участь у науковій діяльності кафедри, конференціях, семінарах, здійснюють підготовку публікацій у збірниках наукових статей, фахових виданнях та в інших джерелах. Викладачі кафедри здійснюють консультування та керування наукової роботи студентів. Результатом наукової роботи студентів, підготовлених на кафедрі, стали численні публікації в науково-практичних виданнях України.