Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Кафедра педагогіки є провідною кафедрою університету, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Ольга Іллівна Шапран.

Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 16 викладачів, з яких 14 мають науковий ступінь (у тому числі 2 – доктори наук, і 14 – кандидатів наук), серед яких 4 професори та 7 доцентів кафедри.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Шапран 

Шапран Ольга Іллівна

завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор

Навчальні курси: «Педагогіка вищої школи», «Актуальні проблеми сучасної педагогіки і психології».

Наукові інтереси: професійна підготовка педагогічних кадрів; використання інноваційних педагогічних технологій у практиці роботи вищої школи; функціонування регіональних університетських комплексів; професійна компетентність майбутнього вчителя

Онищенко

Онищенко Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-виховної роботи

Навчальні курси: «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота у сфері дозвілля», «Новітні педагогічні технології».

Наукові інтереси: інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах; підготовка майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики; підготовка майбутніх учителів до корекції девіантної поведінки молодших школярів; виховна діяльність молодіжних та дитячих громадських організацій

Ткаченко

Ткаченко Лариса Василівнакандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Навчальні курси: «Методика виховної роботи», «Соціальна педагогіка з МСВР», «Дидактичні основи професійної освіти», «Методологія і методика наукових досліджень», «Теорія та історія соціальної роботи», «Соціальна педагогіка», «Превентивна педагогіка».

Наукові інтереси: проблеми соціалізації підлітків та молоді; національно-патріотичне виховання студентської молоді; формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Ігнатенко

Ігнатенко Наталія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, професор

Наукові інтереси: системно-синергетичне моделювання в неперервній освіті вчителя початкової школи; особистісно орієнтований підхід до системи підготовки вчителя початкової школи

Моторіна

Моторіна Валентина Григорівна

доктор педагогічних наук, професор

Навчальний курс: «Методика викладання педагогіки».

Наукові інтереси: формування творчої особистості майбутнього вчителя математики; технології навчання математики; методика навчання математики

Розсоха

Розсоха Антоніна Павлівна

кандидат педагогічних наук, професор

Навчальні курси: «Новітні педагогічні технології», «Історія педагогіки», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка, педагогічна майстерність, методика виховної роботи», «Сучасні концепції зарубіжної педагогіки», «Методологія історико-педагогічних досліджень», «Сучасні технології навчання і виховання», «Нормативні засади організації і підготовки дисертацій».

Наукові інтереси: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів географії; безпека життєдіяльності у підготовці вчителів географії; підготовка науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів

Підборський

Підборський Юрій Григорович

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальні курси: «Основи педагогічної майстерності», «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності», «Соціально-педагогічна робота з групами ризику», «Робота спеціально-реабілітаційних служб», «Методика виховної роботи».

Наукові інтереси: моральне виховання школярів; формування педагогічної майстерності вчителів.

Сергійчук

Сергійчук Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Навчальні курси: «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Психологія і педагогіка», «Загальна педагогіка», «Педагогіка. Університетська освіта».

Наукові інтереси: розвиток педагогічної освітиУкраїни та її інтеграції в європейський освітнійпростір; стратегії інноваційного розвитку вищоїосвіти; інновації у професійній підготовціпедагогічних кадрів

Сембрат

Сембрат Алла Леонтіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальні курси: «Основи теорії гендеру», «Педагогіка сімейного виховання», «Новітні педагогічні технології», «Технологія соціальної роботи», «Організація інноваційної соціально-педагогічної діяльності», «Методика виховної роботи», «Педагогіка», «Теорія і методика виховної роботи».

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності; теоретико-методологічні засади забезпечення виховної наступності у моральному розвитку підлітків та старшокласників

Багно

Багно Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальні курси: «Педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Основи інклюзивної освіти», «Методика соціально-виховної роботи».

Наукові інтереси: особливості підготовки педагогічних кадрів в сучасних умовах; історико-педагогічний аналіз підготовки вчителів

Лиховид

Лиховид Олена Романівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальні курси: «Соціальна педагогіка», «Превентивна педагогіка», «Соціальна робота у сфері дозвілля».

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів до формування краєзнавчих знань учнів основної школи у процесі навчання предметів природничого циклу; краєзнавча підготовка вчителя загальноосвітньої школи; проблеми сучасного шкільного підручника

Новак

Новак Ольга Михайлівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Навчальні курси: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».

Наукові інтереси: професійна підготовка педагогічних кадрів; інноваційні педагогічні технології у вищій школі; впровадження інноваційних технологій у  процес сучасної школи; підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності; професійна компетентність майбутнього вчителя

Самойленко

Самойленко Неля Іванівна

кандидат історичних наук, старший викладач

Навчальні курси: «Креативні технології навчання», «Основи наукових досліджень в інклюзивній освіті», «Методика викладання спеціальної педагогіки», «Загальна педагогіка. Історія педагогіки», «Теорія та історія соціальної роботи».

Наукові інтереси: гендерна соціалізація молоді, гендерне виховання студентів, функціонування наукових товариств

Хмельницька

Хмельницька Олена Сергіївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки

Навчальні курси: «Загальні основи та історія педагогіки», «Практична педагогіка та основи педагогічної майстерності», «Технології спеціальної діяльності». «Педагогіка», «Дидактичні основи професійної освіти», «Соціальна робота у сфері дозвілля».

Наукові інтереси: сучасні методики навчання і виховання молоді, функціонування альтернативних закладів освіти, наукові погляди М.К.Маккавейського

Бережна

Бережна Людмила Валентинівна

старший викладач

Навчальнікурси: «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», «Сучасні концепції зарубіжної педагогіки», «Новітні педагогічні технології», «Превентивна педагогіка».

Наукові інтереси: соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Плужник

Плужник Оксана Василівна

викладач

Навчальні курси: «Технології соціальної роботи», «Організація інноваційної соціально-педагогічної діяльності», «Теорія і методика виховної роботи». «Основи теорії гендеру» «Педагогіка сімейного виховання з основами теорії гендеру».

Наукові інтереси: формування педагогічної майстерності вчителів.

Бардашевська

Бардашевська Юлія Іванівна

лаборант кафедри

 

Викладачі кафедри педагогіки працюють над темою: «Інноваційна підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності».

Основні завдання теми:

-          теоретико-методологічне обґрунтування та розробка системи інноваційної підготовки майбутніх учителів у вищій школі;

-          забезпечення наступності професійного становлення майбутнього вчителя у регіональному університетському комплексі;

-          розробка науково-методичного та технологічного забезпечення підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності

Викладачі кафедри систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Лише за останні 2 роки підготовлено і видано 2 монографії, 6 навчально-методичних посібників, 1 словник термінів з професійної освіти, 1 словник психолого-педагогічних термінів, опубліковано більше 200 наукових статей.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють методику викладання педагогічних дисциплін. З цією метою оновлюється зміст навчальних програм, впроваджуються нові форми і методи викладання та контролю знань студентів.

Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» денної та заочної форм навчання.

На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.За період з 2016 по 2017 н. р. аспіранти кафедри педагогіки підготували та захистили 19 кандидатських дисертацій. Наукові ступені кандидатів педагогічних наук присвоєні:

  1. Сільчук Олесі Василівні «Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  2. Западинській Ірині Георгіївні «Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей у системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  3. Динькі Володимиру Анатолійовичу «Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки у професійно-технічних навчальних закладах», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  4. Жукевич Ірині Петрівні «Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  5. Ткаченку Владиславу Володимировичу «Формування професійної компетентності майбутніх соціологів засобами особистісно орієнтованих технологій навчання», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  6. Багрій Іванні Петрівні «Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів в університетах Канади», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  7. Антощук Світлані Володимирівні «Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  8. Петрову Андрію Олександровичу «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  9. Маслову Роману Вікторовичу «Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

10. Якушко Катерині Григорівні «Педагогічні умови формування професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних університетів», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

11. Ковтун Оксані Анатоліївні «Формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

12. Фурсі Ірині Валеріївні «Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

13. Бахмат Людмилі Володимирівні «Педагогічні умови формування самооцінювання навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх учителів», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

14. Носаченку Володимиру Миколайовичу «Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії в процесі фахової підготовки», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

15. Дудці Інні Геннадіївні на тему «Підготовка майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

16. Коробко Наталії Віталіївні на тему «Формування професійної мобільності у майбутніх викладачів вищої школи», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

17. Вороніній Галині Леонідівні «Розвиток професійної компетентності керівників позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

18. Ржевській Наталії Вікторівні «Формування правової компетентності майбутніх бакалаврів з товарознавства і торговельного підприємництва в процесі професійної підготовки», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

19. Черняковій Олені Іванівні «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Науковою роботою аспірантів керують професори О. І. Шапран, Н. В. Ігнатенко, А. П. Розсоха, В. Г. Моторіна та доценти Н. П. Онищенко, А. Л. Сембрат.

На вересень 2017 року кафедра педагогіки має 16 аспірантів ( Мельниченко Л.І. – наук. керівник к.п.н., проф. Ігнатенко Н.В., Пріт В.І. – наук. керівник к.п.н., проф. Розсоха А.П., Задоя С.Ю. – наук. керівник д.п.н., проф. Шапран О.І., Безпалов А.В. – наук. керівник к.п.н., доцент Онищенко Н.П., Стеценко Д.І. – наук. керівник д.п.н., проф. Моторіна В.Г., Столяр Г.О. – наук. керівник д.п.н., проф. Моторіна В.Г., Хомич А.В. – наук. керівник к.п.н., проф. Розсоха А.П., Соловей З.П. – наук. керівник д.п.н., проф. Моторіна В.Г., Лялька В.С. – наук. керівник к.п.н., проф. Ігнатенко Н.В., Рубан І.В. – наук. керівник д.п.н., проф. Шапран О.І., Плужник О.В. – наук. керівник д.п.н., проф. Шапран О.І., Бабченко Н.В. – наук. керівник д.п.н., проф. Шапран О.І., Коцур С.Г. – наук. керівник к.п.н., доцент Хомич В.Ф., Кравець М.В. – наук. керівник к.п.н., проф. Розсоха А.П., Бережний Ю.М. – наук. керівник к.п.н., проф. Розсоха А.П., Щоголев Я.Ю. – наук. керівник к.п.н., проф. Ігнатенко Н.В.)

Під керівництвом завідувача кафедри, д.пед.н., професора О. І. Шапран проводяться міжнародні науково-практичні інтернет-конференції – «Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки» (Переяслав-Хмельницький, 2016), «Психолого-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі» (Переяслав-Хмельницький, 2017).

Професорсько-викладацький склад кафедри неодноразово нагороджувався грамотами, дипломами та похвальними листами

Адреса кафедри педагогіки: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, ауд. 206, тел.: (04567)5-87-92, e-mail: phdpu_pedagogika206@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">ukr.net

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1